Home

Zásada hospodárnosti trestního řízení

 1. - např. zásada rychlosti a hospodárnosti -základní zásady pro určitý úsek trestního řízení - např. zásady dokazování, zásady zahájení trestního řízení
 2. Zásada hospodárnosti řízení je jedním z uznaných principů trestního řízení, nelze však mít za to, že by se jednalo o vůdčí princip, který by pravidelně převažoval nad zásadou ústnosti a bezprostřednosti, zvláště pak v případě rozhodování o zbavení osobní svobody
 3. Zásada zákonnosti. je-li takový postup vhodný z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení. § 28 (c10) Z vykonávání úkonů trestního řízení je vyloučen soudce, přísedící, státní zástupce, policejní orgán a osoba v něm služebně činná, u nichž lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo.

trestního řízení, s ohledem na postih pachatele v jiném řízení. Tímto postupem je mimo jiné realizována zásada hospodárnosti a ekonomie trestního řízení. Úvaha o dostatečnosti dříve uloženého nebo očekávaného trestu se bude týkat druhu a výše takového uloženého neb Zásada procesní ekonomie. Zatímco zásada hospodárnosti se týká nákladů řízení, smyslem procesní ekonomie je, aby správní orgán prováděl jen ty úkony, které jsou nezbytné ke splnění jeho úkolu, jako je ve správním řízení vydání zákonného, věcně správného a spravedlivého rozhodnutí (event. jiného úkonu) Zásada hospodárnosti (zásada procesní ekonomie) znamená, že soud při řízení postupuje co nejhospodárněji tak, aby byly náklady řízení i zátěž pro strany minimální možné a přitom nebyl ještě zmařen účel řízení. Právě tuto zásadu se v civilním řízení mnohdy nedaří aplikovat a náklady řízení v praxi.

Jednou ze základních zásad moderního trestního řízení je zásada kontradiktornosti. Kontradiktornost řízení je pojem vytyčený rozhodovací praxí ESLP a je 1nedílnou součástí tzv. fair trial podle čl. 6 EÚLP, avšak v textu tohoto dokumentu pojem kontradiktornost nenalezneme 35) Vedle toho existuje ještě několik typů zvláštních řízení, jako je řízení před samosoudcem (§ 314a tr. ř.), zjednodušené řízení (§ 314b tr. ř.), řízení s vydáním trestního příkazu (§ 314c tr. ř.), řízení s podmíněným zastavením trestního stíhání (§ 307, 308 tr.ř.), řízení při. Zásada hospodárnosti a procesní ekonomie. Zásada hospodárnosti stanoví, že správce daně by si měl v daňovém řízení počínat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady. K tomu daňový řád a další předpisy stanoví správci daně nástroje. Příkladem bude oprávnění spojovat řízení, případně činit některé.

zásada hospodárnosti řízení - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Jak se dále ve stížnosti pro porušení zákona uvádí, s rozhodnutím o vyloučení se krajské státní zástupkyně v Hradci Králové nemůže být v žádném případě spojována zásada hospodárnosti trestního řízení, když vlastní trestní spis tvoří do současné doby 27 svazků a dozorový spis 11 svazků, a případné. Ø zásada hospodárnosti . Účastníci řízení a osoby-každý kdo se jakkoliv čině stane účastníkem řízení (soudci, zapisovatel, strany, právní zástupci, svědci, znalci, nebo zástupci organizaci) ale především žalobce (navrhovatel) a žalovaný (odpůrce) FO musí mít 18 let . Soud zahajuje řízení

Zásada rychlosti správního řízení, upravená v § 6 odst. 1 správního řádu, dostává své konkrétní obrysy v § 71 správního řádu, který stanoví lhůty pro vydání rozhodnutí. Správní řád primárně stanoví v § 71 odst. 1 správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, § 71 odst. 2 a 3. Jak již dříve uvedl Ústavní soud k dotčenému ustanovení trestního řádu, jedná se o důsledek zásady rychlosti a hospodárnosti řízení, tedy o výjimku z pravidla uvedeného v ustanovení § 265l odst. 1 trestního řádu, z něhož vyplývá, že je-li po zrušení napadeného rozhodnutí nutno učinit ve věci nové rozhodnutí. Zásada volného hodnocení důkazů je samozřejmě i zásadou trestního řízení, vyjádřenou v § 2 odst. 6 trestního řádu. V odst. 5 téhož ustanovení je pak uloženo orgánům činným v trestním řízení postupovat v souladu s jejich právy a povinnostmi uvedenými v trestním řádu a za součinnosti stran tak, aby byl.

NALUS - databáze rozhodnutí Ústavního soud

zásada rychlosti a hospodárnosti - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Zásada hospodárnosti. Zásada koncentrační Zvláštní způsoby trestního řízení. Zvolený obhájce. Zvýhodňování věřitele. Zvýšená ochrana mladistvých. Zvýšená ochrana osamělých zaměstnanců pečujících o děti 2.1. Pojem, význam a systém základních zásad trestního řízení.....11 2.2. Obecné zásady..12 2.2.1. Zásada stíhání jen ze zákonných důvodů (zásada řádného zákonného Zásada spolupráce se zájmovými sdruženími obþanů..12 2.2.3. Zásada zajišt ní práva na obhajobu..13 2.3. Zásady zahájení. Základy daňového řízení Článek pojednává o základních institutech a zásadách daňového řízení, upravených v daňovém řádu. Dále se věnuje rozlišení jednotlivých částí daňového řízení a obecným otázkám jako stanovení příslušnosti správce daně, počítání lhůt, doručování či dokazování

Správní řízení (též správní proces) je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.Do správního řízení v širším slova smyslu je též. některé souvislosti vzniku a vývoje trestního řízení, potažmo trestního soudnictví a přezkumného řízení na území dnešní eské republiky. Touto diplomovou prací si kladu za cíl definovat v souasně platné právní úpravě uplatňovaný systém ovládající opravné řízení z pohledu způsobu jeho vyřizování // Profipravo.cz / Z rozhodnutí dalších soudů 03.03.2017. ÚS: K určení místní příslušnosti soudu v trestním řízení Jestliže v konkrétní věci nelze uplatnit kritérium místa, kde se čin stal (§ 18 odst. 1 trestního řádu), a zároveň soud rozhoduje o prvním úkonu v rámci přípravného řízení trestního ještě v době, kdy nebyl nikdo obviněn, ačkoliv již. 5 Tz 113/2000. ČESKÁ REPUBLIKA. ROZSUDEK. JMÉNEM REPUBLIKY. Nejvyšší soud České republiky projednal dne 6. června 2000 ve veřejném zasedání v senátě složeném z předsedy senátu JUDr Základní zásady trestního práva procesního a přehled stádií trestního řízení. Obecné zásad soudního řízení - rovnost občanů před zákonem - rovnost účastníků řízení - nezávislost soudců - právo zákonného soudce - mateřský jazyk - zásada hospodárnosti procesu. Jiné termíny používané pro označení.

Řízení o schválení dohody o vině a trestu je jedním ze zvláštních způsobů řízení, které upravuje trestní řád v hlavě dvacáté, tedy způsob vyřízení věci, jež je alternativní vůči standardnímu projednání věci v hlavním líčení. Jako nejmladší z tzv. odklonů, který byl do českého právního řádu zaveden novelou trestního řádu, zákonem č. 193/2012. UNIVERZITA KARLOVA Právnická fakulta Zden k Neužil Narovnání v trestním ízení Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D 2.3.11 Novela trestního řádu č. 390/2012 Sb. 20 2.4 Právní úprava v roce 2013 21 2.4.1 Novela trestního řádu č. 45/2013 Sb. 21 3. Stadia trestního řízení 24 3.1 Pojem stadií trestního řízení 24 3.2 Charakteristika jednotlivých stadií trestního řízení 2

Trestní právo procesní - Rekodifikace trestního práva

 1. a) zásada zvláštního, specifického, přístupu v řízení proti mladistvým b) zásada spolupráce s OSPOD, se zájmovými sdruženími občanů, probačními úředníky c) zásada ochrany soukromí a osobnosti mladistvého d) zásada rychlosti řízení + zásada uspokojení zájmů poškozeného . PŘÍSLUŠNOST OTČR - musí mít osobní předpoklady, dostatek znalostí a odborné.
 2. Jinými slovy vyjádřeno, uplatňující se zásada hospodárnosti řízení nemůže být interpretována tak, že by jejím důsledkem mohlo být neopatření důkazu, který soud nezbytně potřebuje k posouzení toho, zda je naplněn zákonný znak skutkové podstaty příslušného trestného činu. 13
 3. princip hospodárnosti, rozhodování v přiměřených lhůtách a také další odvětvové principy civilního procesu, správního řízení a řízení trestního.5 Právo na spravedlivý proces zakotvuje požadavek zákonného soudu Zásada zákonného soudc
 4. Zásada uvedená v názvu této rozvahy není správnímu řízení vlastní a tradičně se vyskytuje jako výjimka z pravidla. Autorita dnes často citovaná v oblasti správního práva J. Hoetzel upozornil, že se s ní musí zacházet opatrně, tedy spíše omezeně, a to se zřetelem na veřejný zájem, jímž je zásada materiální pravdy
 5. Zásada subsidiarity trestní represe je obecnou trestní zásadou, kterou orgány činné v trestním řízení, a v poslední instanci soudy, musí mít na paměti v každém trestním řízení. Andrej Lobotka blog komiks , trestní řízení , trestní stíhání , Ústavní soud , Ústavní soud Zahumn

PRÁVNÍ ZÁSADY (PRINCIPY) Inu, je něco mezi nebem a zemí. Je něco nezpochybnitelné, co platí bez ohledu na vůli lidskou. Je něco, co stojí v zákledech každého spravedlivého právního řádu a čemu se říká právní principy popř. právní zásady Někteří autoři rozlišují mezi principy a zásadami, pro naše účely však taková jemnost není nutná Eva Horzinková Správní trestání a jeho obecné principy ve vztahu k přestupkům proti občanskému soužití Anotace: Studie se zabývá problematikou správního trestání s ohledem na přestupky proti obanskému soužití. Správní trestání není legálně vymezeno, ale je neoddělitelnou souástí innosti výkonu veřejné správy 2013, ačkoliv věděl, že posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel nebyl touto lékařkou vydán, protože u ní dne 6. 5. 2013 neabsolvoval žádnou lékařskou prohlídku ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení. ustanovení § 1 odst. 2 z. s. m., jednak účelnost konání řízení u jiného soudu s ohledem na možnosti efektivnější součinnosti a spolupráce s jinými subjekty ve smyslu pravidel obsažených v ustanovení § 40 z. s. m. Proto takový postup nelze odůvodnit toliko zásadou rychlosti či hospodárnosti řízení Nejen trestné činy, ale i přestupky přesně podle zákona. Podstatou demokratického právního státu je, že platné zákony a právní normy jsou povinni dodržovat nejen všichni občané, ale i podnikatelské a jiné právnické osoby, veřejnoprávní korporace (tj. obce, města a kraje) a v neposlední řadě i orgány a instituce státu

USNESENÍ - justic

Zde vyjádřená zásada hospodárnosti se tak bude vztahovat zejména k veřejným zakázkám malého rozsahu a zadavatel v podobě obcí, krajů a státu ji musí respektovat spolu se základními zásadami podle § 6 odst. 1 a § 2 ZVZ Tato zásada, pokud jde o osobu, proti níž se řízení vede, navazuje na zásady řádného zákonného procesu (§ 2 odst. 1 trestního řádu) a presumpce neviny (§ 2 odst. 2 trestního řádu), které doplňuje a prohlubuje, zároveň je však širší, protože se vztahuje nejen na tuto osobu, ale na všechny osoby, kterých se trestní. Vývoj trestního řízení v posledních dvou stech letech však znamená odklon od této jednolité tradiční formy, když vznikají dvě základní stádia, a to řízení přípravné a řízení před soudem. Tato stádia tvoří podstatu trestního řízení a jejich hlavním účelem je dospět ke konečnému rozhodnutí v trestní věci

Zásada hospodárnosti a procesní ekonomie Fulsoft

Je tak naplněna základní zásada civilního řízení, a to zásada hospodárnosti. V civilním soudním řízení pro hrazení nákladů platí obecně pravidlo podle § 142 odst. 1 občanského soudního řádu, a to že ten účastník, který měl ve věci plný úspěch, má nárok na náhradu nákladů potřebných k účelnému. A zásada hospodárnosti trestního stíhání stále ještě je zásadou trestního stíhání. Pěkně jsme si to probrali na klubu, já budu kratší, opravdu 11.42... Ale opravdu si myslím, že pro orgány činné v trestním řízení je jedna z nejdůležitějších věcí, aby navenek vytvářely dojem o důstojnosti instituce a o její.

trestního obvinění je třeba chápat v celé jeho šíři. To znamená nezužovat jej pouze na trestněprávní rovinu, ale podřadit pod něj i správní trestání Stavební řízení: účastenství v řízení Při stanovení určitého kritéria pro vymezení okruhu účastníků v případě stavby, která může mít vliv na široké okolí, nelze takové kritérium měřit pouze hlediskem hospodárnosti a okruh účastníků limitovat stanovením odstupové hranice vyjádřené v metrech bez přihlédnutí k ostatním vlivům Zásada zohledn ění právem chrán ěných zájm ů poškozeného trestným trestního činu. Adhézní řízení ovšem netvo ří žádnou samostatnou, časov ě, formáln ě či jinak odd ělenou část trestního řízení, ale splývá s je tiež v rozpore s požiadavkou hospodárnosti súdneho konania ) zásada hospodárnosti a efektivnosti neboli péče řádného hospodáře, nezbylo než ústavní stížnost zamítnout, neboť stěžovatel překračoval svoje pravomoci zcela zjevně, zejména činila-li výše rozpočtových prostředků Okresního úřadu v P. v předmětném období 70.000.000,- Kč Další důležitá obecná ustanovení pro dokazování: provádí se při jednání (zásada přímosti, ústnosti), výjimečně dožádaným soudem (zásada hospodárnosti) - § 122, účastníci mají právo se v každé fázi řízení (dokazování) vyjádřit (§ 123). Důkazní prostředky (§ 125

4.4 Zásada rychlosti a hospodárnosti. Neopomenutelné v případě řízení výchovy a výživy nezletilých jsou zásady rychlosti a hospodárnosti řízení; tyto zásady by měly být zajištěny takovou právní úpravou směřující k co nejefektivnějšímu, nejrychlejšímu a nejsmírnějšímu způsobu rozhodnutí ve věci Stará římskoprávní zásada, kterou můžeme doslovně přeložit tak, že společnost se nemůže provinit. V moderní právnické mluvě - nemůže spáchat trestný čin. Problémem je ale hned první slovo - societas. Takto doslova se tato zásada v praxi trestního práva totiž nepřekládá Je zřejmé, že nelze do zákona obsáhnout veškeré aspekty toho, co by se pro dané rozhodnutí mělo zvážit. Domnívám se však, že veřejný zájem by neměl být posuzován primárně podle nákladů nebo předpokládané doby dalšího trestního řízení. Poznámky pod čarou ^ Návrh nového trestního řádu - §x25 odst. 2. Proto takový postup nelze odůvodnit toliko zásadou rychlosti či hospodárnosti řízení.(Usnesení ze dne 14. května 2008, sp. zn. 8 Td 22/2008) § 44. NS 34/2007- T 975 II. Ani v řízení proti uprchlému nemá obhájce mladistvého samostatné dovolací právo 1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky ZADÁNÍ BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE Jméno a p říjmení: Vendulka Hanzlová Adresa: Trebišovská 607, 284 01 Kutná Hora Studijní program: Sociální pracovník Studijní obor: Penitenciární pé če Kód oboru: 7502R023.

Zásada jednotnosti řízení kdy je potřeba zajistit lepší styk účastníka řízení se soudem, z důvodu hospodárnosti apod. Výpověď můžete odepřít jen tehdy, jestliže byste způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, či osobě blízké, nebo osobě, jejíž újmu byste považoval jako svou vlastní.. Ve vztahu k zajišťovacím prostředkům je zásada subsidiarity konkretizována v § 58 správního řádu, podle kterého správní orgán užije zajišťovací prostředky pouze v případech, kdy to vyžaduje, a v rozsahu, v jakém to vyžaduje zajištění průběhu a účelu řízení smlouvami (zásada přiměřenosti)20 a se zákazem přihlížet k obsahu petic, zasahujících do þinnosti orgánů þinných v trestním řízení (zásada přihlížení k obsahu petic).21 Pokud jde o pracovní verzi paragrafového znění připravovaného trestního řádu, je zde upravena v té ) Dne 26. 10. 2012 obdržel Úřad v zákonné lhůtě rozklad zadavatele proti napadenému rozhodnutí, přičemž jako hlavní důvod rozkladu uvádí, že pochybení, která jsou mu Úřadem vytýkána, se dopustil neúmyslně a vytýkaná pochybení neměla vliv na výběr nejvhodnější nabídky, ani nebyla porušena zásada hospodárnosti

Sporné řízení - Wikipedi

 1. HLAVA DESÁTÁ ZAHÁJENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ, DALŠÍ POSTUP V NĚM A ZKRÁCENÉ PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ Oddíl první Zahájení trestního stíhání § 160 (1) Nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej.
 2. § x1. Výkladové ustanovení (1) Přípravné řízení je úsek trestního řízení sestávající z prověřování a vyšetřování. (2) Prověřování je úsek přípravného řízení od provedení prvního úkonu trestního řízení do zahájení trestního stíhání nebo do nabytí právní moci rozhodnutí nebo vzniku jiné skutečnosti ukončujících přípravné řízení
 3. Je tedy porušena zásada rovnosti a nestrannosti. Navrhovatel má rovněž za to, že je mu napadeným usnesením opakovaně upíráno právo, aby bylo v dané věci rozhodnuto rychle a bez průtahů, je tedy porušena zásada rychlosti a hospodárnosti řízení
 4. Přestože § 2 odst. 5 trestního řádu ukládá orgánům činným v trestním řízení povinnost objasňovat stejně pečlivě okolnosti ve prospěch i neprospěch osoby, proti níž se řízení vede, realita je tomu bohužel mnohdy na hony vzdálená, a tedy lze vyslovit odůvodněné pochybnosti ohledně toho, zda policejní orgán či.

Nevedl-li správní orgán v rozporu s §57 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, společné řízení o více přestupcích téhož pachatele, není takový postup vadou řízení, je-li z odůvodnění následného rozhodnutí zřejmé, že ve věci byla aplikována zásada absorpční, zakotvená v §12 odst. 2 citovaného. VI OBSAH 3.2 Dělba moci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 3.3 Historické základy nezávislosti. Pokud jde o orgány Celní správy České republiky, mají podle § 12 trestního řádu (zákona č. 141/11961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů) postavení orgánů činných v trestním řízení jako tzv. policejní orgány i pověřené celní orgány v řízení o trestných činech spáchaných porušením. 2005, č. j. 4 As 2/2005 - 54 Nejvyšší správní soud rozhodl, že kasační stížnosti stěžovatele odkladný účinek nepřiznává. Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, přezkoumal v souladu s § 109 odst. 2 a s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které.

Zásada kontradiktornosti v trestním řízení - evroé

Zásada hospodárnosti - zakotvuje princip, ľe správce daně provádí některé úkony pro různá řízení společně v případě, ľe je tento postup z hlediska správy daní hospodárný. Zásada legitimního očekávání - stanoví správci daně dbát na to, aby bylo rozhodováno ve skutkově shodných případech obdobně Zásada hospodárnosti. 60. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, který ve svém ustanovení § 12 odst. 2 písm. d) trestního řádu stanoví, že policejními orgány se myslí pověřené celní orgány v řízení o trestných činech spáchaných porušením celních předpisů a předpisů o dovozu. Občanské právo procesní Občanské soudní řízení, civilní proces Pojem souhrn právních norem, které upravují: postup soudu, účastníků řízení popř. jiných osob nebo orgánů, jehož cílem je poskytnout ochranu práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob slouží k realizaci hmotného práva v těch případech, kdy se nerealizuje samo, automaticky, ale.

Dohody o vině a trestu jako forma konsenzuálního trestního

Klade se důraz na ekonomičnost a hospodárnost řízení, čímž je respektována zásada rychlosti a hospodárnosti trestního řízení. [4] Ust. § 20 tr. řádu stanoví pravidla pro konání společného řízení, a to v kterémkoli jeho stadiu Trestní řízení je zároveň ovládáno zásadou rychlosti a hospodárnosti (§ 2 odst. 4 tr. řádu), nesmí být zdržováno nadbytečnými úkony, které nesměřují k rozhodnutí věci, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům, zároveň skutkový stav má být zjišťován jen v rozsahu potřebném pro rozhodnutí (§ 2 odst. 5 tr.

Řízení konaná z podnětu žádostí podávaných oprávněnými subjekty ve smyslu ust. § 325 odst. 1 a § 327 odst. 3 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), dále jen tr. řád, spadají do posledního stadia trestního procesu, které je označováno jako řízení vykonávací Zahájení přestupkového řízení. Přestupky se projednávají z úřední povinnosti (§ 67), uplatňuje se zásada oficiality. To znamená, že řízení zahajuje příslušný správní orgán, provádí potřebné úkony a určuje jeho předmět Zásada hospodárnosti, zastavení řízení 43. 2013-11.-VI. Účastník řízení, zastoupení, výrok 44. 2013-10.-VI. Odůvodnění, vrácení věci 44. Vzhledem k zakotvení trestného činu zneužívání vlastnictví dle § 229 trestního zákona nebo trestného činu výtržnictví dle § 358 trestního zákona není v § 39 odst. 1. Jediným logicky smysluplným výkladem, který současně vychází z účelu trestního řádu, ze základních zásad trestního řízení i z ustanovení § 89 odst. 2 tr. ř., je vycházet ze zásadní použitelnosti důkazů opatřených v jedné trestní věci i trestních věcech jiných, pokud trestní řád nestanoví opak výslovně.

Ve svém mimořádném opravném prostředku obviněný předně namítl, že odvolací soud porušil ustanovení § 263 odst. 7 tr. ř. a tím došlo k porušení článku 36 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, neboť byla porušena zásada trestního řízení v. Zásady trestního práva jsou: zásada zákazu retroaktivity. zásada teritoriality. Další důležité pojmy v oblasti trestního řízení: zásada součinnosti správních orgánů s účastníky řízení . zásada rychlosti a hospodárnosti - zbytečné průtahy v řízení lze kvalifikovat jako nesprávný úřední postup.

Autoři: Adéla Havlová, František Korbel, Romana Derková Snížení finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2020. Po dvou letech nastavila Evroá komise (Komise) opětovně nové finanční limity pro zadávání veřejných zakázek, které určují hranici mezi podlimitními a nadlimitními zakázkami, a to s účinností od 1 Řízení v I. stupni (ústní jednání, místní šetře ní, dokazování, zajištění účelu a průběhu řízení, přerušení a zasta vení řízení) 10. Správní rozhodnutí I. (formální a obsahové nálež itosti, právní moc a vykonatelnost Kdy je návrh na zahájení řízení podán, řeší správní řád v § 18 odst. 2, o podání viz ustanovení § 19 správního řádu. Policejní orgán je pojmem trestního práva a jedná se o orgán činný v trestním řízení, který provádí úkony podle trestního řádu. Zásada hospodárnosti ve správním řízení.

Současná právní úprava trestního řízení rozeznává čtyři základní formy soudního zasedání - hlavní líčení (§ 196 a násl. trestního řádu), veřejné zasedání (§ 232 a násl. trestního řádu), neveřejné zasedání (§ 240 a násl. trestního řádu) a vazební zasedání (§ 73d trestního řádu) → ŘP a germánské státy ve středověku ( diferenciace trestního a civilního řízení ( ( proces . F. Princip hospodárnosti → ochrana práv má být poskytnuta rychle, účinně a bez zbytečných nákladů ( soudní řízení ale v ad 4) zásada jednotnosti řízení ( arbitrárního pořádku ) a zásada legálního. Novinky Ústavní soud potvrdil povahu trestního postihu jako krajního opatření . 23.10.2019. Ústavní soud v nálezu sp. zn. II. ÚS 698/19 vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 a usnesení Městského soudu v Praze a Nejvyššího soudu, neboť jimi bylo porušeno stěžovatelovo základní právo na spravedlivý proces zaručené v čl. 36 odst. Judikát se zabývá projednáváním náhrady škody v řízení o přestupku. NSS uvádí mj. následující: Škodou ve smyslu zákona o přestupcích je na rozdíl od trestního řízení (srov. § 43 odst. 1 trestního řádu) pouze škoda majetková. Majetkovou škodou se rozumí újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného a.

(10) Trestním řízením se rozumí řízení podle tohoto zákona a zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, trestním stíháním pak úsek řízení od zahájení trestního stíhání až do právní moci rozsudku, případně jiného rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení ve věci samé a. Zásada dvojinstančnosti řízení tak zůstává zachována, přičemž v rámci případného odvolacího řízení musí zůstat zachován devolutivní účinek odvolání spočívající v tom, že rozhodne orgán nadřízený tomu, kdo rozhodoval v prvním stupni 4 Tz 99/2009-I ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 26. ledna 2010 v senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. F. H. a JUDr. P. Š. stížnost pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného J. Ř., proti. O jiných trestných činech se koná společné řízení tehdy, jeli takový postup vhodný z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení. (2) Společné řízení o trestném činu, o kterém by měl konat řízení samosoudce, a o trestném činu, o kterém přísluší konat řízení senátu, koná senát. § 2

Základy daňového řízení Zásady daňového řízení

Zásada stíhání jen ze zákonných důvodů Zásada presumpce neviny Zásada oficiality Zásada legality Výjimky ze zásady legality Zásada rychlosti řízení a přiměřenosti Zásada zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností Zásada vyhledávací Zásada volného hodnocení důkazů Zásada spolupráce se zájmovými. zásada legální teorie důkazní který spojí věci ke společnému řízení z důvodu hospodárnosti. týká-li se rozhodnutí několika účastníků, z nichž každý jedná sám za sebe, a odvolání se vztahuje jen na některá práva nebo některé účastníky

zásada hospodárnosti řízení - NS-ČR/Judikáty

 1. Hlavním pramenem trestního práva procesního (jehož předmětem je právní úprava trestního řízení) je zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád. je povinen jejich obstarání zajistit. Zásada hospodárnosti je výrazně spjata i se zásadou předcházející, tj. zásadou rychlosti. Jen rychlé řízení může být i hospodárné
 2. imem redundantních propojení. Tato zásada je uplatňována s cílem: 1. Přehlednosti pro řízení provozu a lokalizaci poruch 2. Úspory investičních nákladů Obecným trendem při výstavbě a obnově sítí vysokého napětí ve městech a pozemcíc
 3. Správní řízení Správní řízení upravuje v ČR zejména správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.), který stanoví obecný postup ve správním řízení a kterého se užije, nestanoví-li jiné zákony postup zvláštní
 4. Obnova řízení je opravný prostředek, o němž lze říci, že je tradičně rozkročen mezi opravné prostředky mimořádné a dozorčí: povahu mimořádného opravného prostředku má tam, kde je iniciována účastníkem řízení, dozorčím prostředkem je v případě, rozhodne-li o obnově řízení ex officio správní orgán. 1. Ve stručnosti lze shrnout, že obnova řízení.
Pultový mrazák a - hisense fc181d4aw1 hisense fc181d4aw1

Důvody vyloučení z vykonávání úkonů trestního ří epravo

Rozsudek NSS sp. zn. 2 Afs 277/2019 ze dne 28. 7. 2021 - žalovaný OFŘ: rozhodnutí v přezkumném řízení; NSS potvrdil, že v případě nařízeného přezkumu, resp. vydání rozhodnutí v přezkumném řízení, kterým bylo původní rozhodnutí změněno, odpadá předmět soudního řízení a Krajský soud v Ústí nad Labem tak postupoval správně, jestliže žalobu proti. Z důvodu hospodárnosti může konat správce daně úkony pro různá řízení společně. Ze spisu, popřípadě z rozhodnutí vydaného na základě těchto úkonů, musí být zřejmé, ke které povinnosti a s jakým výsledkem byly úkony učiněny

Vůle stran převažuje zejména ve vztahu k cílům čl. 6 bodu 1 nařízení Brusel I týkajícím se koncentrace příslušností a hospodárnosti řízení, a to podle mého názoru i tehdy, když uvedená doložka výslovně neuvádí, že se strany chtěly odchýlit od tohoto zvláštního ustanovení. 108 ČÁST TŘETÍ Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Zahájení řízení § 79 (1) Řízení se zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, § 80 Určení, zda tu právní poměr nebo právo je či není, se lze žalobou domáhat jen tehdy, je-li na tom naléhavý právní zájem. 9) zásada přehlednosti - jde o pevné stanovení věcné struktury rozpotů 10) zásada vasnosti 11) zásada asového ohraniení 12) zásada neúþelovosti příjmů a úelovosti výdajů 13) zásada efektivnosti a hospodárnosti 14) zásada přednosti výdajů před příjmy - tato zásada vyjadřuje skuteþnost, že výdaj Zásada subsidiarity trestního postihu vyjadřuje požadavek omezit trestání za případy, kdy je to odůvodněno závažností a společenskou nebezpečností protiprávních jednání, kdy je nezbytný zásah příslušných orgánů a kdy nedostačují jiné prostředky a nástroje. Trest by měl, obecně řečeno, nastoupit subsidiárně a hospodárnosti vynaložených finančních prostředků. Učinil ve prospěch) ani podpůrnou funkci trestního práva, které se aplikujeaž v případě,kdy jiné prostředkypráva uplatnitnelze. Pokud by totiž tato zásada neplatila, pak by mohla nastat i situace, kdy by každý vedoucí pracovník byl příslovečn