Home

Definice vraku vozidla

Co je vrak vozidla. Jádrem celého problému byla až do dubna 2020 zákonná definice vraku vozidla. Kvůli ní se kolem nás množí nepojízdná vozidla, která zabírají cenné místo a hyzdí okolí Vrak = silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla Druhá definice se opírá o příslušné ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Dle této právní normy se autovrakem rozumí každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat a věcí a stalo se odpadem Definice vraku. Dle §19, odst. 2, písm. g), zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích je zakázáno: odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných. Zákon o pozemních komunikacích v případě odstavení auta na pozemní komunikaci (a dálnici a silnici) jednoznačně definuje jako vrak pouze vozidlo, které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu, tedy které je zjevně vrakem (faktická demolice vraku dopravní nehodou nebo chybějící kola, motor apod.), viz § 19 odst. 2 písm

Vrak je vozidlo, které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku Definice vraku je pak konkrétně uvedena v ustanovení § 19 odst. písmeno g) uvedeného zákona, kde je stanoven zákaz odstavovat na pozemních komunikacích:.silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo.

Vrak definuje zákon o pozemních komunikacích (13/1997 Sb. § 19). Je to vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla - Definice vraku podle Silničního zákona:.vrakem je vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno registrační značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu Definice vraku. I přesto, že podle vizuálního hodnocení můžeme tušit, že se o vrak jedná, pouhé znaky rzi a prázdné pneumatiky o tom podle zákona nevypovídají. Vrak je definovaný zákonem o pozemních komunikacích (13/1997 Sb. § 19) Zbavit se legálně vlastního vozidla je jednoduchá záležitost. Mnohem obtížnější je situace v případě odstaveného autovraku na komunikaci, ke kterému se jeho vlastník nehlásí. Hlavním problémem při řešení této situace je stávající právní úprava, respektive její definice vraku

Odstranění vraku auta → Jak postupovat 202

Co je to vrak vozidla?: Městská policie Hořic

 1. Samotnou výši náhrady pojišťovna vypočítá podle základě rozdílu obvyklé ceny vozidla a hodnoty použitelných zbytků, tedy vraku vozidla. Abychom si věc uvedli v příkladech, tak náraz na kolo při kterém se poškodí hřebenové řízení a výsledná cena opravy je 50 000 Kč je totální škodou v případě, že cena.
 2. Nepřihlásí-li se majitel vozidla ani poté, jde bohužel odstranění vraku na vrub obecního rozpočtu. Vrak je definován ve dvou zákonech. Pokud vrak stojí na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci či jejich součástech, vztahuje se na něj definice dle zákona č. 13/1997 Sb., zákon.
 3. Už definice vraku vozidla je i dle zákona trochu problematická. Paragraf 19 zákona o pozemních komunikacích uvádí, že na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.
 4. Tato definice vraku v zákoně doposud chyběla a obce mohly vozidla odtahovat pouze v případě, že bránila plynulosti provozu. Toho využil kontroverzní starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný, v jehož městské části začaly po nocích vraky levitovat a přesouvat se doprostřed křižovatek
 5. Autovrakem (definice vraku mimo pozemní komunikaci) nebo vozidlem s ukončenou životností je navíc charakterizováno každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem podle § 3 (zákon o odpadech, díl 7., § 36, odst. a.
 6. U těchto vozidel je ale zapotřebí odborně posuzovat technický stav vozidla - zda vykazuje znaky zákonné definice vraku - k čemuž není městská policie kompetentní. Úloha městské policie je v této problematice tedy pouze podpůrná, což znamená, že pouze podává podnět
 7. Déle je to vozidlo, které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku. Pokud hlídka zjistí vozidlo, které vykazuje známky vraku, vše zadokumentuje- včetně fotografií a oznámí vlastníkovi komunikace

Hyzdí ulice a zabírají místo. Autovraků se města zbavují jen těžko. Jak Právu řekl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold, odtahy vozidel a autovraků řeší v paragrafu 19c novela zákona o pozemních komunikacích. Podle ní se vrakem rozumí takový vůz, který je pro závady v technickém stavu zjevně technicky. V opačném případě, aby vozidlo z komunikace odstranil. Vozidla jsou periodicky referentem ÚMČ kontrolována a v případě naplnění definice vraku bude ihned přistoupeno k opatření dle zákonných ustanovení. S pozdravem Soňa Řeháčková Muzikářov Vozidlo pak následně bude zajištěno pomocí technickým prostředků či odtažením vozu do vyřešení případu. DEFINICE JÍZDNÍHO PRUHU PRO CYKLISTY VE VOZOVCE Novela zákona o silničním provozu jasně definuje, co je to jízdní pruh pro cyklisty ve vozovce Do definice vraku se prakticky dala napasovat jen vozidla se silně poškozenou karosérií, nebo ta zcela bez motoru. Strážníci, městské části i technici Správy služeb rozhořčenost občanů chápali, ale nemohli dělat zhola nic. A tak se vyskytlo dokonce i pár případů, kdy se pomalu rozpadající se vozidlo v prostoru.

Co je autovrak - mproztoky

upadlé výfukové potrubí. Stav vozidla svědčí o tom, že je zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. V daném případě tak byla naplněna definice vraku podle ust. § 19, odst. 2, písm. g) zákona o pozemních komunikacích

Bezpečný Nymburk - Městská polici

Nejprve definice vraku podle zákona č.13/1997 sb. o pozemních komunikacích. Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí. Odstranění vraku vozidla. 4. Základní informace k životní situaci. Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, §19, odst. (2), písm. g) a odst. (3), (4). 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat. Upozornit na odstavené vozidlo na místní komunikaci, které by mohlo být vrakem, může kterýkoliv občan. 6 vraku pro účely efektivního odstraňování tzv. plevelných motorových vozidel z ulic. V minulosti platila definice, že vrakem je každé silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou (resp Definice vraku V § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je vrak definován jako - silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu

Na Jižním Městě spočítali, že novela silničního zákona by mohla z ulic dostat 187 z 220 odstavených vozů. Praha 6 odhadla, že na jejím území to může být až 300 aut. Místo nejednoznačné definice vraku jednoduché pravidlo - půl roku propadlá technická kontrola. Ta bude stačit, aby úřad mohl nechat odstavené auto odtáhnout Tato vozidla jsou většinou občany vnímána jako vrak. Není však podstatné, zda je vozidlo užíváno v omezené míře nebo jen delší dobu stojí na parkovišti. Definice vraku je uvedena v zákoně o pozemních komunikacích. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. 19 odst. 2 písm

Z definice vyplývá, že k označení odstaveného vozidla jako vraku nestačí jen chybějící registrační značka a koroze, ale vozidlo musí být viditelně technicky nezpůsobilé k provozu, vysvětlil zástupce ředitele městské policie vykazuje známky dlouhodobého stání, má spadlé podběhy. V současné době slouží vozidlo jako ubytovna pro bezdomovce. Může hrozit únik provozních kapalin. Stav vozidla svědčí o tom, že je zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. V daném případě tak byla naplněna definice vraku podle ust. provozování vozidla, činí předmětné vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a návrh lze považovat za důvodný. Souběhem všech výše uvedených skutečností došlo dle názoru správního orgánu k naplnění zákonné definice vraku, uvedené v § 19 odst. 2 písm. g) zákona

Autovraky podle zákona aneb co s nimi? - TipCar

Video: Informační server Městské části Praha 16: Doprava

Co je a co není autovrak? Kdy může nechat město auto

o zjevné technicky nezpúsobilé vozidlo k provozu na pozernníeh komunikacíeh a obnovení zptsobilosti by si vyžádalo doplnèní podstatných ëástí mechanismû a èásti karoserie vozidla. V daném pYípadé tak byla naplnëna definice vraku podle § 19 odst. 2 písm. g) zákona o pozemních komunikacích Od roku 2015 nepovoluje česká legislativa tuzemským městům a obcím odstraňovat vozidla, která sice na první pohled vypadají jako nepojízdný autovrak, ovšem zákonem je velmi nevhodně nastavena definice autovraků, takže spousty aut ji nenaplní. Své vůbec první jednání na ministerstvu dopravy k tomuto tématu jsem iniciovala. piípadê jedná o zjevnê technicky nezpùsobilé vozidlo k provozu na pozemních komunikacich a obnoveni zpúsobilosti by. si vyžádalo doplnêní podstatných öásti mechanismu vozidla. V daném piípadé tak byla naplnêna definice vraku podle § 19 odst. 2 pism. g) zákona o pozemních komunikacích Vraky, které si neodvezete, nechají radnice odtáhnout. Mělnicko - Nepotřebná auta, tedy vraky, které už jejich majitelé odmítají nechat opravit a neplatí za ně povinné ručení, se čas od času objevují v ulicích měst, na parkovištích nebo i na odlehlejších místech, kde mohou mnohdy vadit třeba hasičské technice

Zákonná definice vraku je nyní natolik přísná, že ji nesplňuje mnoho nepojízdných vozidel, i když dlouhodobě stojí na jednom místě. Jednoduše řečeno mohou být za vrak označena jenom ta vozidla, která jsou bez motoru, části karoserie nebo podvozku Nepotřebná auta, která už majitelé odmítají nechat opravit a neplatí za ně povinné ručení, se čas od času objevují v ulicích všech měst v regionu. Ze zákona musí majitel odstavené auto zlikvidovat do dvou měsíců od doručení výzvy. Tu ovšem radnice může poslat až v ten moment, kdy zjistí, kdo je majitelem vraku. A tady začíná problém Definice pojmu vrak je u nás totiž poměrně složitá. Přitom jen takové auto lze z ulice odstranit. Odstraňování vraků z ulic Prahy zkomplikovala novela zákona z roku 2015, stanovila pro posouzení auta jako vraku složitá kritéria. Dříve bylo za vrak považováno vozidlo, které se stalo odpadem.. Většina odstavených aut tedy z této definice odpadá. Výsledkem tak je, že novela zákona pomůže jen s malým procentem odstavených vozů, které překáží na ulici nebo hyzdí parkoviště před vaším domem. Jedinou možností, jak se aut nespadajících do definice zákona zbavit, je zjistit, zda netvoří překážku v provozu Zákonná definice autovraku komplikuje odtahy. Snad každé město se potýká s vraky aut, které třeba na parkovištích dlouhodobě zabírají tolik potřebná místa. V současné době je ale problematické takové auto nechat odtáhnout a to kvůli novému výkladu v zákoně, který složitou definici vraku popisuje

Detail životní situac

 1. přísná definice vraku, kterou. zdaleka nesplňují všechna. nepojízdná vozidla, která. dlouhodobě stojí na jednom. místě. Za vrak tak například. nemůže být označeno vozidlo, kterému jen chybí registrační. značka či je zrezivělé. Velmi. zjednodušeně lze říci, že jsou. za něj považována především. vozidla.
 2. Odstranění vraku vozidla 4. Základní informace k životní situaci Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, §19, odst.(2), písm. g) a odst. (3), (4). 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat Upozornit na odstavené vozidlo na místní komunikaci, které by mohlo být vrakem, může kterýkoliv občan. 6
 3. výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, čímž byla naplněna definice vraku podle § 19 odst. 2 písm. g) zákona na pozemních komunikacích a návrh navrhovatele tak lze považovat za důvodný. Sp. zn.: Č.j.: Vyřizuje: V Praze dn
 4. Cena vraku se může pohybovat od několika tisíc až po několik desítek až stovek tisíc. Existuje zde ale i možnost, že se s člověkem, který vám škodu zavinil, domluvíte, že vozidlo zkusíte opravit. Pak po něm musíte chtít obecnou cenu vašeho vozidla a částku, do které je pojišťovna ochotná akceptovat faktury za opravu

toto číslo ještě vyšší. V Praze 6 se vyskytuje podle našeho odhadu cca 300 vozidel, které bude do budoucna možno nechat odstranit, řekl Deníku místostarosta Prahy 6 Jiří Lála (ODS). Úředníci šestky momentálně řeší na základě přijatýc Stížnosti k odstraňování autovraků občas dostáváme, bohužel silniční správní úřady k tomu přistupují různě. Definice vraku podle některých názorů není ideální, vhodnější ale dosud nikdo nenavrhl. Problematikou definice se nicméně zabýváme, říká k problému Lenka Rezková z ministerstva dopravy Definice vraku podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:vrakem je vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního.

Jak se zbavit vraků na silnicích Srovnátor

Podle sdělení ředitele chebské městské policie Martina Hanáka je definice vraku jednoznačně popsána v zákoně o pozemních komunikacích a musí striktně splňovat několik podmínek. Musí se jednat o vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno registrační značkou, nebo je zjevně trvale. staveného vozidla Škoda Felicia kombi, barva zelená, RZ: 3S3 2913, odstavené na ulici Leopoldova, Praha 11 a zahájeno řízení ve věci odstranění vraku silničního motorového vozidla tovární značk

Hodnota vraku a zbytek do hodnoty vozu doplatí pojišťovna. Problém je ovšem s vrakem. Přes aukční portál mi našli kupce z Polska, který není ochoten udělat převod vozidla v místě mého bydliště a požaduje po mně plnou moc i velký tech. průkaz s tím, že si přepis udělá sám jedná o zjevně technicky nezpůsobilé vozidlo k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu vozidla. V daném případě tak byla naplněna definice vraku podle § 19 odst. 2 písm. g) zákona o pozemních komunikacích Tato poměrně komplikovaná definice znamená, že pojišťovna při plnění rozpočtem ještě několik procent za staré poškozené díly odečte, protože předpokládá jejich prodej. V případě totální škody, či odcizení automobilu opět plní v obvyklé ceně vozidla před pojistnou událostí správního úřadu se tak v daném případě jedná o zjevně technicky nezpůsobilé vozidlo k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo doplnění podstatných částí mechanismu vozidla. V daném případě tak byla naplněna definice vraku podle § 19 odst. 2 písm. g) zákona o pozemních komunikacích

Města z Vysočiny začínají zvolna využívat příležitost lepšího vypořádávání se s autovraky v ulicích. Tu mají od letošního května díky novelizaci zákona o pozemních komunikacích s daleko jednodušší definicí vraku. Tím je mimo jiné i auto od půl roku propadlé STK. Tento problém přitom má většina aut, která se měsíce nepohnula z místa na veřejné. výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, čímž byla naplněna definice vraku podle § 19 odst. 2 písm. g) zákona na pozemních komunikacích a návrh navrhovatele tak lze považovat za důvodný Definice slova autovrak podle zákona o odpadech č. 185/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů: Dle této právní normy se autovrakem rozumí každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat a věcí a stalo se odpadem silniční vozidlo, Samotnému odstranění vraku nebo umístění vozidla na vhodné místo musí předcházet dvouměsíční lhůta, kdy je majitel vozidla písemně vyzván k odstranění vozidla z komunikace. Pokud občan nabude dojmu, že je na území města odstaveno vozidlo, které splňuje výše uvedené zákonné definice. Z obou shora uvedených právních předpisů vyplývá, že vlastníku motorového vozidla (resp. autovraku) je doručena vždy pouze jediná výzva (buď výzva k odstranění vraku z pozemní komunikace či výzva k vyzvednutí autovraku z vybraného parkoviště), přičemž neuposlechne-li vlastník motorového vozidla této výzvy ve.

Lodní vrak je to, co zbylo z lodi na hladině moře (plovoucí trosky), na pobřeží nebo na dně moře poté, co byla loď opuštěna, selhala nebo se potopila po incidentu (poškození, kolize, chyba navigace, atd.) nebo byla potopena. UNESCO odhaduje celkový počet vraků na 3 miliony, ale sotva tisíc jich má význam z hospodářského hlediska Měla by být definice vraku a nějaká doba na ostranění. Krátkofobá absence stk je totiž blbost. Stejně se na stk NEUMÍ připojit do diagnostiky a vypinovávat se jim to nechce, tak vás udělá až 3-4 stanice. Nehledě k tomu, že mi chtěli diagnostikovat Moskvič s karburátorem. :D:D: Autovraky, které zabírají místa na komunikacích a parkovištích začne město odstraňovat. Umožňuje mu to novela zákona o pozemních komunikacích, která přinesla zjednodušení definice vraku. Za ten je mimo jiné považovaný i takový vůz, který má minimálně šest měsíců propadlou technickou kontrolu silničního správního úřadu se tak v daném případě jedná o zjevně technicky nezpůsobilé vozidlo k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo doplnění podstatných částí mechanismu vozidla. V daném případě pak byla naplněna definice vraku podle § 19 odst. 2 písm. g

Upozorňujeme, že daný postup (včetně specifické definice vraku, resp. autovlaku) se uplatní pouze v případě, že vozidlo není odstaveno na pozemní komunikaci, vyjma účelových komunikací, viz § 37 odst. 6 zákona o odpadech a text níže) v daném pFípadè jedná o zjevnè technicky nezpúsobilé vozidlo k provozu na pozemních komunikacích a obnovení zpüsobilosti by si vyžádalo doplnëní podstatných èástí mechanismu vozidla. V daném pFípadë tak byla naplnëna definice vraku podle § 19 odst. 2 písm. g) zákona o pozemních komunikacích Auta, která jsou jen někde dlouhodobě zaparkovaná, se nedají považovat za vraky. Nelze je odtáhnout, pokud netvoří překážku silničního provozu, krčí rameny Unterfrancová. Strážníkům přitom definice vraku svazuje ruce, dle velitele městských policistů v Chotěboři Jiřího Novotného se daří snižovat počet.

Autovraky v ulicích - odtah vraku bez technické prohlídk

 1. Autovraky. Alarmující situace nastala nejen v Praze, ale i v desítkách našich měst a obcí. Na jednom místě stojí třeba i několik let, blokují beztak chybějící parkovací místa, hyzdí okolí. Překážejí a vadí všem. Ale nikdo s tím nic neudělá. Vlastně ani pořádně nemůže
 2. Prostě takové vozidlo musí být na jiném pozemku, než na veřejné komunikaci, nejlépe soukromém. Na ulici nemá co dělat. Pokud je auto vyřazené z provozu, tzv. v depozitu, není jediný důvod, proč platit povinné ruční. [přidat komentář] vanad1* 12.05.17 11:25. 0 x
 3. Praha 11 řeší problematiku tzv. autovraků, která se nachází nejen v této městské části. Jenže odstraňování takto odstavených vozidel z ulic nebo parkovišť není vůbec jednoduché. Podle definice zákona o pozemních komunikacích totiž definici vraku naplňuje pouze malé množství vozidel. PRAHA 11, PRAH
 4. - Tento odbor jakožto silniční správní úřad rozhodne, zda vozidlo splňuje zákonnou definici vraku. - Pokud je definice splněna, je zahájeno správní řízení, ve kterém je majitel vozidla (podaří-li se ho vypátrat) vyzván, aby vrak odstranil
 5. Také v Novém Jičíně se na legislativní změnu těší. Dosavadní definice vraku opravdu nebyla příliš přesná a práci nám neusnadňovala, zopakovala mluvčí novojičínských strážníků Ilona Majorošová. Na vesnicích problém nemají. Kdy novela vstoupí v platnost, není zatím jasné
 6. Situaci s problematickými automobily v ulicích městské části Prahy 6 mapují strážníci městské policie společně s odborem dopravy a životní-ho prostředí a na odstavená auta upozorňují magistrát také sami občané. Definice vraku Ne každé problematické auto splňuje složito

Jak odstranit auta, která překážejí? Startuje akce Vrak

Definice vraku: Silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu, nebo konstrukce silničního vozidla. Z toho plyne, že k vylepení a následném Štětí.cz - oficiální portál Města Štětí a okolí. Dnes je Neděle, 06. červen 2021, svátek má Norbert, zítra Iveta a SlavojNeděle, 06. červen 2021, svátek má Norbert, zítra Iveta a Slavo Definice vraku; Fotogalerie; Volná pracovní místa; podle zákona o silničním provozu spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené. Pravidla pro odtah vozidla a přesnější definice zákazu odstavení vraku na komunikaci. Pravomoc obcí omezit nebo zakázat novou značkou vjezd nákladních vozidel nad 12 tun po silnicích II. a III. třídy, které nejsou pro takovou zátěž stavěny Při pochůzkách v terénu by oku strážníka neměly utéct ani černé skládky, odstavená vozidla vykazující znaky zákonné definice vraku či závady v podobě propadlých chodníků, poškozených dopravních značek, přerostlých porostů zasahujících do chodníků a jiné druhy závad, které znepříjemňují život občanům.

Stání vozidel - Městská policie Brn

Z toho vyplývá, že ani vozidlo bez registrační značky není vrakem, upozornil Dvořák. Definice vraku je natolik nejednoznačná, že úředník raději přizve soudního znalce pro určení ceny, aby v případě žaloby úředníkovi nezbyly jen oči pro pláč, dodal Celkem čtyři vraky vozidel se v uplynulých týdnech podařilo odstranit z území města Otrokovice. Dlouhodobě stojící vozidla na parkovištích ve městě budou i nadále posuzována, zda se skutečně jedná o vrak a následně na základě rozhodnutí správního orgánu odstraňována z místních komunikací Pro označení vraku například vůbec není rozhodné, jestli má vozidlo registrační značku nebo platnou technickou prohlídku. Situaci po naléhání zástupců samospráv pomohl vyřešit zákon č. 162/2020 Sb., který novelizuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích na vyzvednutí a odstavení vraku silničního vozidla tovární značky Ford, tmavě modré barvy, RZ HOI 8099 z odstaveného parkoviště v areálu Drážní 9, Slatina, kam bylo vozidlo dne 15.4.2016 při blokovém čištění komunikace Klatovská odtaženo postupem podle § 19 Odtaženo vozidel 477 669 719 729 Přestupky měření Radarem 5 1 10 0 Přestupků při strojním čištění 442 1 088 578 602 Rušení nočního klidu prokázané / výjezd 156 154 0 0 40 / 263 Veřejné pohoršení 425 7 5 0 Vyhláška alkohol prokázané / výjezd 156 559 351/776 512/1068 467 / 90

Vozidla s ukončenou životností (autovraky) - Ministerstvo

10.04.2019 » 15:18 • Předmětné vozidlo, i přes mírné poškození, nevykazuje znaky vraku, tj. v daném případě se nejedná o vozidlo zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si nevyžádalo doplnění podstatných částí mechanismu vozidla