Home

Vypočítej to trojúhelník

Jak vypočítá (vyřeší) tato trojúhelníkova kalkulačka trojúhelník? Výpočet obecního trojúhelníku má dvě fáze: expertní fáze - která je různá pro různé zadané úkoly. Ze zadaných údajů se kalkulačka snaží vypočítat velikosti tří stran trojúhelníku Online kalkulačky pro nejen matematické výpočty a převody jednotek. Na každé stránce je dané téma objasněno, případně i vzorci a nákresy - stručně a jasně S odvozeným vzorečkem pro obsah trojúhelníku si spočítáme obsah narýsovaného trojúhelníku. Známe jednu stranu a výšku na ni.Další videa a interaktivní cvičen..

Vypočítat délku strany trojúhelníku podle strany a dvou úhlů nebo dvou stran a úhlu. a, b, c - strany libovolného trojúhelníku α, β, γ - úhly Vzorec délky přes dvě strany a úhel (dle kosinové věty), (a) Trojúhelník je geometrický útvar, který je tvořen třemi vrcholy, které jsou spojeny třemi úsečkami. Popis. Prohlédněte si následující obrázek: Trojúhelník ABC Na obrázku je vidět trojúhelník, který je tvořen vrcholy A, B a C; jedná se tak o trojúhelník ABC.Najdeme zde tři strany: AB, BC, AC.Dále si všimněte, že tyto strany jsou ještě navíc pojmenovány. Příklad 1.20: Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno a = 5 cm, poloměr kružnice opsané trojúhelníku ABC r = 4 cm, b = 3,5 cm. Příklad 1.21: Sestrojte trojúhelník ABC, má-li výšku vc = 6 cm, těžnici délky tc = 6,5 cm a úhel o velikosti a = 45o. Příklad 1.23: Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dána délka strany c = 7 cm.

Výpočet obecného trojúhelníku - kalkulačk

4. V trojúhelníku ABC, jsou dány velikosti dvou vnitřních úhlů. Vypočítejte velikost třetího vnitřního úhlu. Rozhodněte, zda je to trojúhelník pravoúhlý, ostroúhlý nebo tupoúhlý. Trojúhelník si načrtněte. a = 42°b = 39°b) b = 46°15´g = 42°46´ c) a = 54°39´g = 37°56´d) a = 105°g = 37°18 10.1. Úhel a trojúhelník - procvičování Doplň označení stran, úhlů a vrcholů u jednotlivých trojúhelníků: Vypočítej velikost neznámého úhlu v trojúhelníku Pravoúhlý trojúhelník už byl částečně popsán v hlavním článku o trojúhelnících. Pravoúhlý trojúhelník má jeden vnitřní úhel o velikosti 90 stupňů. Oba zbývající vnitřní úhly musí mít nutně velikost menší než 90 stupňů, protože jinak by součet vnitřních úhlů nebyl roven 180 stupňů

Vypočítej to — online kalkulačky, vzorce, výpočt

 1. Platí i opačný směr: Pokud má trojúhelník strany délek a, b, c, které splňují rovnost c^2 = a^2 + b^2, pak musí jít o pravoúhlý trojúhelník s přeponou c. Euklidovy věty: Více ; Euklidovy věty. Euklidovy věty jsou dvě tvrzení o vlastnostech pravoúhlého trojúhelníku
 2. Vypočítej velikost stran a úhlů trojúhelníku ABC, jestliže znáš vc = 28, α = 51°19', β = 67°38'. V trojúhelníku ABC je úhel α oproti straně a = dvojnásobkem úhlu β oproti straně b = 1. Vypočítej obvod a obsah trojúhelníku ABC
 3. 4. V trojúhelníku ABC jsou dány velikosti dvou vnitřních úhlů. Vypočítej velikost třetího vnitřního úhlu. Rozhodni, zda je to trojúhelník pravoúhlý, ostroúhlý, nebo tupoúhlý. Trojúhelník si načrtni. a) α = 42° β = 39° b) β = 46°15´ γ = 42°46
 4. Vypočítej obsah trojúhelníku. Toto je aktuálně vybraná položka. Obsah trojúhelníků. Cvičení: Zjisti základnu a výšku trojúhelníku. Cvičení: Obsah pravoúhlých trojúhelníků. Cvičení: Obsah trojúhelníků. Výpočet strany v trojúhelníku pomocí obsahu. Cvičení: Najdi chybějící délku se zadaným obsahem.
 5. Trojúhelník je osově souměrný podle výšky na základnu. Rovnostranný trojúhelník je takový trojúhelník, který má všechny tři strany stejně veliké (jsou shodné). Všechny tři vnitřní úhly mají 60 º a vnější úhly mají 120 º. Příslušné osy stran, osy úhlů, těžnice a výšky jsou totožné
 6. Vypočítej obvod trojúhelníku. 39. Vypočtěte velikosti vnitřních úhlů pravoúhlého trojúhelníku, jehož odvěsny mají délky: a) 2 m, 6 m b) 6 cm, 0,8 dm c) 185 mm, 32,4 cm 40. Vypočtěte velikosti vnitřních úhlů pravoúhlého trojúhelníku, je-li dána délka přepony a jedné odvěsny a) 12 cm, 13 cm b) 24 dm, 2,5 m c) 8,5.
 7. Už jsme si vysvětlovali, jak spočítáme obsah rovnoběžníku. Podobným postupem můžeme ukázat něco i o obsahu trojúhelníku. Stačí si představit, že dva trojúhel..

Vypočítej velikosti stran pravoúhlého trojúhelníku ABC, jestliže znáš velikosti těžnic t a = 12 a t b = 15. Zjisti, zda trojúhelník, jehož strany mají velikosti 2, n - n -1 , n + n -1 je pravoúhlý Výpočet velikosti odvěsny pravoúhlého trojúhelníku Pro pravoúhlý trojúhelník ABC s přeponou c a s odvěsnami a, b platí: Př.1: Vypočítej délku odvěsny k pravoúhlého trojúhelníku KLM, je-li délka přepony m = 15 cm a délka jeho odvěsny l = 12 cm. Řešen Jak najít stranu pravoúhlého trojúhelníku Vzorce pro nalezení odvěsny nebo přepony. a, b - odvěsny. c - přepona Vypočtěte délku základny z. RR trojuholník 2 V rovnoramenném trojúhelníku je základna o 3,5 cm kratší než rameno. Obvod trojúhelníku je 58 cm. Vypočítejte délky stran tohoto trojúhelníku Výpočet výšky a obsahu rovnostranného trojúhelníku. Autor: Zuzana. Do políčka zadej rozměry strany trojúhelníku do 20 cm maximálně setiny cm. Výsledky jsou zaokrouhleny na setiny

Vypočítej obsah trojúhelníku Geometrie Khan Academy

Narýsuj trojúhelník ABC, a = 5 cm, b = 4 cm, c = 3 cm Vypočítej obsah trojúhelníku ABC trojúhelník ABC je pravoúhlý, doplníme ho na obdélník obsah obdélníku ABA´C je 12 cm2 obsah trojúhelníku ABC je 12:2 = 6 cm Vypočítej obvod trojúhelníku. 10.) Úsečku dlouhou 24 cm jsme nejprve zvětšili v poměru 5 : 4, a pak jsme novou úsečku zmenšili v poměru 2 : 3. Vypočítej délku poslední úsečky a urči poměr této úsečku vzhledem k původní délce úsečky. 11.) Trojúhelník má strany dlouhé a = 15 cm, b = 12 cm a c = 21 cm. Sestav.

Obsah v pravoúhlém trojúhelníku. Jenže trojúhelník, který není pravoúhlý, nemůžeme takto snadno doplnit na obdélník. Ale můžeme do doplnit na rovnoběžník. Takže mějme následující trojúhelník ABC: Trojúhelník ABC. Tento trojúhelník doplníme na rovnoběžník tak, že z bodu C povedeme úsečku, která bude. Trojúhelník. Ahoj, potřeboval bych pomoci s jednou úlohou. Vypočítejte délky stran a velikosti vnitřních úhlů trojúhelníku ABC, jestliže je dáno . Napadlo mě využít vzorce pro obsah trojúhelníku a stejně tak pro ostatní úhly. Takže bych měl takhle tři vzorce, přičemž z prvního bych si vyjádřil , z druhého.

Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Goniometrické funkce Kružnice opsaná pravoúhlému trojúhelníku má poloměr 13 cm. Jedna odvěsna měří 12 cm. Vypočítej velikosti úhlů v daném trojúhelníku Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců sestrojených nad oběma jeho odvěsnami. 2) Z možností vyberte pravdivé tvrzení: Jestliže pro strany a, b, c trojúhelníku ABC platí , je tento trojúhelník pravoúhlý s přeponou b a odvěsnami a, c 1) Pravoúhlý trojúhelník A s pravým úhlem u vrcholu a s úhlem α= 35ᵒ má velikost přepony c= 8 cm. Určete velikost strany a. 2) Pravoúhlý trojúhelník A s pravým úhlem u vrcholu a s úhlem β= 15ᵒ má velikost přepony c= 520 cm. Určete velikost strany b. Poznámky si přepište do sešitu. Zatím máte pouze funkci SINUS Vzorce pro trojúhelník, jak najít stranu, osu, těžnici, výšku, úhel... 1. Jak najít neznámou stranu trojúhelníku Vypočítat délku strany trojúhelníku podle strany a dvou úhlů nebo dvou stran a úhlu

Vzorce pro trojúhelní

 1. (19) Rovnostranný trojúhelník má obvod 42 cm. Vypočítej jeho výšku. Zaokrouhli na mm. [12,1 cm] (20) V pravoúhlém trojúhelníku A s pravým úhlem u vrcholu je velikost úhlu β = 38º a délka strany a = 7 cm. Vypočítej velikosti zbylých stran a vnitřních úhlů. Zaokrouhli na mm. [ = w, w , = z, { , =°
 2. Vypočítej velikosti stran pravoúhlého trojúhelníku ABC, jestliže znáš velikosti těžnic t a = 12 a t b = 15. Zjisti, zda trojúhelník, jehož strany mají velikosti 2, n - n -1 , n + n -1 je pravoúhlý
 3. 22. TROJÚHELNÍK věty platné v pravoúhlém trojúhelníku (Pythagorova a Eukleidovy věty) a obecném trojúhelníku (sinová a kosinová věta), charakteristické prvky v trojúhelníku (výška, těžnice, střední příčka, kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku), analytické vyjádření charakteristických prvků
 4. Vypočítej (neměř!) velikosti vnitřních a vnějších úhlů trojúhelníku D´,E,J,J´ vyznačených v náčrtku. Výpočty zapiš. Zapiš, zda je trojúhelník ABC ostroúhlý, pravoúhlý nebo tupoúhlý. 2. Rozhodni, zda lze sestrojit trojúhelník s uvedenými délkami stran. Rozhodnutí zdůvodni pomoc
 5. Vypočítej obvody těchto geometrických útvarů. Nezapomeň dodržovat správný postup! 1. Trojúhelník má rozměry: a = 2 o =cm b = 3 c
 6. ulého týdne) 3. Př. Vypočítej obvod a obsah čtverce o straně 5cm. 4. Př. Vypočítej obvod a obsah obdélníka o straně a = 12,3cm, b = 7,54cm. 5. Př. Vypočítej velikost zbývajícího vnitřního úhlu: 6. Př
Pravoúhlý trojúhelník – Příklady z matematiky

Trojúhelník — Matematika polopat

Zeleně vyznač a vypočítej jeho obvod, žlutě vyznač a vypočítej jeho obsah. 8) Pojmenuj geometrické tvary a tělesa: 9) Narýsuj si pomocí pravítka menší trojúhelník - vyznač si na papíru 3 body a ty pravítkem spoj (trojúhelník jsme zatím s kružítkem nerýsovali). Trojúhelník pojmenuj EFG. Zelen Vypočítej obsah rovnoramenného trojúhelníku. Ahoj, nejprve si musíš uvědomit, že pokud je trojúhelník rovnoramenný, obě ramena jsou shodná, tedy 12 cm. Potom si rozdělíš trojúhelník na dva shodné pravoúhlé trojúhelníky výškou na základnu Trojúhelník Trojúhelník - ∆ určují tři body , , , které neleží na jedné přímce. Trojúhelník je rovněž možno považovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů. C Body , , , se nazývají vrcholy trojúhelníku,.

Trojúhelník Základní škola Sokolská Třebo

1) Pravoúhlý trojúhelník má délky odvěsen 9,6 cm a 13,7 cm. Vypočítej s přesností na desetiny délku jeho přepony. 2) Vypočítej délku odvěsny pravoúhlého trojúhelníku, jestliže jeho přepona měří 56 cm a jedna jeho odvěsna měří 38 cm. 3) Rozhodni, zda je trojúhelník s délkami stran 7 m, 9 m, 12 m pravoúhlý Vypočítej obsah a obvod. 2. Pravoúhlý trojúhelník A s pravým úhlem u . Strana a = 7 cm, b = 10 cm. Vypočítej obsah v m2. 3. Trojúhelník KLM, k = 15 cm, m = 1,8 dm, úhel při L 30°. Vypočítej obsah a obvod. 4. Rovnoběžník má obsah 96 cm2. Delší strana je 12 cm a úhel sklonu 70°. Vypočítej jeho obvod. 5 Vypočítej Napiš, jak se jmenují čísla 107 a 1018. Napiš, kolik je 54. Urči, zda je trojúhelník s danými délkami stran pravoúhlý 5 m, 8 m, 11 m. Vypočítej obvod a obsah obdélníku s délkou strany a = 15 cm a délkou úhlopříčky u = 17 cm. (Nakresli si náčrt.

1) Trojúhelník má obsah 24 cm 2 a jednu stranu délky 8 cm. Vypočítej délku výšky na tuto stranu. 2) Trojúhelník má stranu dlouhou 14 cm a obsah 63 cm 2. Vypočítej výšku na tuto stranu. 3) Trojúhelník s obsahem 25 cm 2 má výšku na stranu a v a = 50 mm. Jak velká je strana a trojúhelníku. Př. : Vypočítej obsah a výšku v a rovnoramenného trojúhelníku A, jestliže obvod o = î cm a základna A má velikost í î cm, v c = 8 cm. Př. : Vypočítej délky stran trojúhelníku A, jestliže obvod o = ì cm a strany trojúhelníku jsou v poměru a:b:c = : ð: ñ. Př. : V trojúhelníku A je dáno: a = 38 mm, b. 1) Vypočítej povrch 4-bokého hranolu s podstavou čtverce a = 4,5 cm a výškou tělesa v = 8,5 cm. 2) Vypočítej povrch a objem 3-bokého hranolu, jehož podstavou je pravoúhlý trojúhelník : odvěsny měří 4cm a 3cm, přepona je 5cm. Výška tělesa měří 7cm. 3) Betonový sloup má tvar 3-bokého hranolu, jehož podstava j Slovní úlohy na procvičení Vypočítej povrch hranolu, který má výšku 21 cm a jehož podstavou je kosočtverec s délkou strany 16 cm a výškou 8 cm. Hranol má výšku 9 cm, jeho podstavou je rovnoramenný trojúhelník se základnou c = 16 cm, vc = 6 cm a délkou ramen a =b = 10 cm. Vypočti povrch hranolu

Pravoúhlý trojúhelník — Matematika polopat

8) Vypočítej velikost třetího úhlu trojúhelníku, jestliže = 56o20´, = 39o30´. 9) Vypočítej povrch a objem kvádru s rozměry: a = 0,26 m; b = 55 cm; c = 0,75 m. 10) Vypočítej výšku kvádru; V = 32 266 cm3; a = 73 cm; b = 26 cm. 11) Vypočítej objem a povrch krychle o hraně délky 1,2 m. 12) Kvádr má objem 1,68 m3 Obvod rovnoramenného trojúhelníku je 474 m. Základna je o 48 m delší než rameno. Vypočítej délky stran a obsah tohoto trojúhelníku. Pravoúhlý trojúhelník ABC má odvěsny a = 5 cm, b = 8 cm. K němu podobný trojúhelník A'B'C' je 2,5x menší. Vypočítej k Vypočítej obsah pravoúhlého trojúhelníku s přeponou 7m a jednou odvěsnou 5 metrů. Určete obsah rovnoramenného trojúhelníku se základnou 10 cm a úhlem při základně 75°. O kolik procent je menší obsah trojúhelníku A (b=3dm, c = 400mm, úhel při je pravý) než trojúhelníku OPQ (o=p=0,5m, q=40cm)

21. Vypočítej délku odvěsny pravoúhlého trojúhelníku, jestliže známe délku odvěsny r = 26,8 cm a délku přepony . s = 0,38 m. 26,94 cm. 22. Vypočítej výšku k základně rovnoramenného trojúhelníku ABC se základnou délky 16 cm a rameny dlouhými 2,2 dm. 20,49 cm . 23. Vypočítej výšku rovnostranného trojúhelníku o stran Dopočítej online snadno a rychle strany, obvod, obsah, výšku, úhly pravoúhlého trojúhelníku a poloměr kružnice vepsané a opsané, zvol si jednotky, zkoukni vzorce. Zadej dvě veličiny a ostatní výpočet spočítá. Každé hodnotě lze přiřadit různou jednotku a zvolit tak jedn pro zadání a pro vypočet. Kalkulačka delky plochy 1) V trojúhelníku ABC je dáno: c = 5,24; Určete zbývající strany a vnitřní úhly. = 0,845, = 0,682 2) V trojúhelníku ABC je dáno: Určete zbývající velikosti vnitřních úhlů a stran v tomto trojúhelníku Př. 1 Trojúhelník má obsah S = 24 cm², strana a = 8 cm. Vypočítej délku výšky k této straně . Do vzorce pro obsah dosadíme známe údaje: S = . 24 = 8 . 2 24 = 4 . = 24 : 4 = 6 cm Příslušná výška má délku 6 cm. 1 4 Př. 2 Trojúhelník má obsah S = 32 dm², výška = 160 cm.

Pravoúhlý trojúhelník - Procvičování online - Umíme matik

 1. 5. Vypočítej obvod rovnoramenného trojúhelníku s délkou základny 5 cm a rameny 3 cm. Udělej si náčrtek. 6. Rovnostranný trojúhelník má obvod 2 dm 4 cm. Vypočítej délky jeho stran. 7. V rovnoramenném trojúhelníku je známa velikost vrcholového úhlu γ=36°. Vypočítej velikosti zbývajících dvou. Udělej si náčrtek
 2. V trojúhelníku A jsou dány velikosti dvou vnitřních úhlů. Vypočítej velikost třetího vnitřního úhlu. Rozhodni, zda je to trojúhelník pravoúhlý, ostroúhlý, nebo tupoúhlý. Trojúhelník si načrtni. a) α = 42° β = 39° b) β = 46°15´ γ = 42°46´ c) α = 54°39´ γ = 37°56´ d) α = 105° γ = 37°18
 3. Trojúhelník ABC. a=36cm, S=540cm2 , vypočítej délku strany b a těžnice tb. Poraďte prosím jak vypočítat O:)) Témata: Nezařazen.

Vypočítej délku zbylých stran a obsahy trojúhelníků. 4. ΔABC má rozměryc = 8 cm, α= 45 º, β= 60 . Narýsuj (bez výpočtů) trojúhelník A 1 B 1 C 1, jestliže ΔABC ~ Δ A 1 B 1 C 1 a koeficient podobnosti . 5. ΔABC má rozměry c = 6 cm, a = 4 cm, β = 45º. Narýsuj (bez výpočtů) trojúhelník A 1 B 1 C 1, jestliže ΔABC. Obvod trojúhelníku DBC je 271mm. Výpočet obvodu trojúhelníku GHI /GH/ = i = 22mm /HI/ = g = 38mm /GI/= h= 38mm o= i +h+ g o= 98mm Obvod trojúhelníku GHI je98mm . 2. Narýsuj grafický součet všech stran trojúhelníku JKL. 3. Doplň tabulku Urči, zda trojúhelník lze-nelze sestrojit (ano-ne) a 5cm 30cm 5m 2km 40000cm 6c

Priklady

Priklady.com - Sbírka úloh: Trojúhelník a jeho vlastnost

4. Trojúhelník ABC . Poznamenejme, že k úse čce AB existují dva úhly ABX a ABX ′ velikosti α. Kružnice má s jejich rameny AX a AX ′ nejvýše čty ři pr ůse číky, které rozlišujeme v souboru KU_01.fig indexy. Jako výsledná řešení vykreslujeme jen ta, která jsou v souladu s dohodou na str. 4 různá Vypočítej pětinu čísla, jehož čtvrtina je 12,5 2. Vypočítej a výsledek zapiš zlomkem v základním opsána kružnice k se středem S. Trojúhelník MNS je rovnostranný a jeho obsah je 1,8cm2. O S P N M Které z následujících tvrzení není pravdivé A Velikost ostrého úhlu MPN je 30°.. 4. Vypočítej obsah pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami b a c. b = 3 cm; c = 4 cm Co víme výškách pravoúhlého trojúhelník? Odvěsaje současně výškou k druhé odvěsně = ∙ 2 = ∙ 2 = 3∙4 2 = 12 2 =

Vypočítej obsah trojúhelníku (video) Khan Academ

V úkolu 23/2 vypočítej také obvod trojúhelníku. Pokud mám ale určenou délku stran musím použít kružítko. Do kružítka naberu buď délku z pravítka (odměřím centimetry) nebo naberu rovnou délku nějaké předkreslené úsečky (přenesu její délku kružítkem) Vypočítej obvod i obsah vybarvené části, když rozměry obdélníku jsou a = 5,5 cm, b = 50 mm. Vrchol trojúhelníku (bod C) leží ve středu strany b. Odhadni, kolikrát by se trojúhelník ABC vešel do vybarvené části. A B C A B D doplnění na obdélník (obsah trojúhelníku je polovina obsahu příslušného obdélníku). Obsah ostroúhlého trojúhelníku určí jako rozdíl obsahu čtverce a třech pravoúhlých trojúhelníků. Řešení: 1. Žlutý trojúhelník má obsah 4 cm2. 2. Modrý trojúhelník má obsah 2 cm2. 3. Zelený trojúhelník má obsah 3 cm2. 4 Řešení pravoúhlého trojúhelníku 1) V pravoúhlém lichob ěžníku jsou uvedeny úhly, které svírají úhlop říčky se dv ěma sousedními stranami, a délka jedné strany. Přiřaďte daným úse čkám (1 - 3) jejich délky (A-F): 1. strana a 2. strana c 3. úhlop říčka f A) 10 sin40⋅ °; B) 10 sin40 °; C) 10 cos40

Příklad: Schodiště - slovní úloha z matematiky čislo 2424

Goniometrické funkce - řešení pravoúhlého trojúhelníku domácí příprava 1. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem u vrcholu C je velikost úhlu β = 38º a délka strany a = 7 cm. Vypočítej velikosti zbylých stran a vnitřních úhlů 2) Vypočítej délku přepony c pravoúhlého trojúhelníku A, znáš -li jeho odvěsny: a= 2,5 cm, b = 60 cm 3) Vypočítej výšku v rovnoramenném trojúhelníku, když je daná základna z = 6 cm a rameno r = 10 cm. A vypočítej ještě obsah trojúhelníku. 4) Pravoúhlý lichoběžník má základny dlouhé a = 8,2 cm, c = 9,7 cm

Pravoúhlý trojúhelník — online výpočet, vzorec

Obsah trojúhelníku Geometrie Matematika Khan Academy

 1. Vypočítej a výsledek zapiš zlomkem v základním Sestroj zbývající vrchol trojúhelníku A, jehož těžnici je úsečka AA 0 a trojúhelník A narýsujte. b) Sestrojte trojúhelník A´ ´´, který je osově souměrný s trojúhelníkem A podle přímky AA 0
 2. 1. Vypočítej: . Zapiš Pythagorovu větu pro zadaný trojúhelník . Vypočítej v rovnostranném trojúhelníku se stranou 8cm. . Vypočítej délku úhlopříčky obdélníku se stranami 6cm a 4cm
 3. Trojúhelník není pravoúhlý, neplatí Pythagorova věta. b) a = 20 cm, b = 4,8 dm = 48 cm, c = 0,52 m = 52 cm 2 2 2 52 20 482 2 2 2704 400 2304 2704 2704 c a b Trojúhelník je pravoúhlý, Pythagorova věta platí. 4. Vypočítejte délku přepony pravoúhlého trojúhelníku, jestliže délky odvěsen jsou: a) 6 cm, 8 cm b) 15 mm, 2 cm.
 4. Nakresli si to. Uvidíš, že se jedná pravoúhlý trojúhelník s pravým úhlem při vrcholu C (strana c je jeho přeponou). Z bodu A vede těžnice ta na stranu a dlouhou 10 cm a půlí ji v bodě X. Vznikne pravoúhlý trojúhelník AXC s pravým úhlem při vrcholu C, kde známe stranu ta a stranu a/2
 5. 1) Narýsuj pravoúhlý trojúhelník KLM s pravým úhlem při vrcholu M. /LM/ = 7 cm, /KM/ = 8 cm. Úlohu si načrtni, poté proveď konstrukci. Změř si délku strany KL a vypočítej obvod trojúhelníku KLM. 2) Narýsuj přímku a. Vyznač si body K, L, M, které neleží na přímce a

Vypočítej délku přepony pravoúhlého trojúhelníku DEF, jsou-li dány délky odvěsen: d = 12 [cm], e = 16 [cm] . Ze zadání vyplývá, že přeponou je strana f , tedy dosadíme do vzorce pro výpočet přepony platí, že c = f Obvod rovnoramenného trojúhelníku je 474 m. Základna je o 48 m delší než rameno. Vypočítej délky stran a obsah tohoto trojúhelníku. Pravoúhlý trojúhelník ABC má odvěsny a = 5 cm, b = 8 cm. K němu podobný trojúhelník A'B'C' je 2,5x menší. Vypočítej, kolik procent z obsahu trojúhelníku ABC tvoří obsah trojúhelníku. 6,3 m. Vypočítej výměru pozemku a spotřebu pletiva na jeho oplocení. Obvod rovnoramenného trojúhelníku je 474 m. Základna je o 48 m delší než rameno. Vypočítej délky stran a obsah tohoto trojúhelníku. Pravoúhlý trojúhelník ABC má odvěsny a = 5 cm, b = 8 cm. K němu podobný trojúhelník A'B'C' je 2,5x menší

Jak najít stranu pravoúhlého trojúhelník

 1. Zjisti, zda trojúhelník, jehož strany mají velikosti 2, n - n -1, n + n -1 je pravoúhlý. Kružnici je vepsán a opsán čtverec. Rozdíl jejich obsahů je 18. Vypočítej poloměr kružnice r. Vypočítej poloměr kružnice, ve které tětiva vzdálená od středu kružnice o 8 cm je o 13 cm delší než poloměr kružnic
 2. PLANIMETRIE 1) Vypočítejte velikost úhlu ∡ v kosočtverci AD, jestliže ∡ =21°40´ [136°40´] 2) Vypočítejte velikost úhlu =∢ obecného trojúhelníku A, znáte -li velikost stran a = 8cm, b = 6 cm
 3. Vypočítej délku strany rovnostranného trojúhelníku, který má obvod 25,2 cm. A B C a a a o = a + a + a 25,2 = a + a + a a = 25,2 : 3 a = 8,4 cm Procvičování Př.: Rovnoramenný trojúhelník má obvod 10,8 dm a délku ramene 37 cm. Urči délku jeho základny
 4. 4) Čtverec o straně 0,45 m a trojúhelník o základně 50 cm mají stejné obsahy. Vypočítej výšku trojúhelníku. 5) Vypočítej obsah pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami: a) a = 4,5 cm, b = 3,8 cm b) a = 0,24 m, b = 1,2 dm 6) Vypočítej stranu rovnostranného trojúhelníku, je-li jeho obvod 73.2 cm
 5. 7. ročník -4. Poměr a úměrnost 6 Měřítko mapy vyjadřuje poměr velikosti na mapě ku velikosti ve skutečnosti. Měřítko 1 : 1 000 000 znamená, že vzdálenost na mapě 1 cm odpovídá ve skutečnost
 6. Vypočítej délky stran a obsah tohoto trojúhelníku. [142 cm, 142cm, 190 cm, 10026 cm2] Délka odvěsny KL pravoúhlého trojúhelníku KLM je 14 cm. Na druhé odvěsně KM leží bod P. Obsah tupoúhlého trojúhelníku PLM je 56 cm2
 7. 1. Rýsování trojúhelníku Narýsuj trojúhelník ABC, který má strany a= 5 cm, b = 3 cm, c = 4 cm. 2. Obvod čtverce Pracovní list (Obvod čtverce) - čtverec (čtyřúhelník, má 4 vrcholy, 4 strany o stejné délce, sousední strany jsou na sebe kolmé - svírají pravý úhel)obvod čtverce o = 4 · a Délku strany vynásobím.

Vypočítej obsah trojúhelníku (otevře okno) Obsah trojúhelníků (otevře okno) Výpočet strany v trojúhelníku pomocí obsahu (otevře okno) Cvičení. Zjisti základnu a výšku trojúhelníku K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek Součet úhlů v trojúhelníku 1800 Počet dílů 6 + 5 + 4 = 15 1 díl. 180 : 15 = 120 6 dílů . 6 . 120 = 720 5 dílů 5 . 120 = 600 4 díly 4 . 120 = 480 Zk. 720 + 600 + 480 = 1800 . Plán má měřítko : ð ì. Vypočítej, jaká je vzdálenost dvou míst ve skutečnosti, když j Délka přepony trojúhelníku A je 20 cm. 3. Vypočítej odvěsnu v pravoúhlém trojúhelníku A , jestliže: a = ð ô mm, c = 72 mm. b2 = c2 - a2 b2 = 722 - 482 b2 = 5184 - 2304 b2 = 2880 b = √ b ≐ 53,7 mm Délka druhé odvěsny trojúhelníku A j

Příklad: RR trojuhélnik - slovní úloha z matematiky čislo 137

5, Obdélník má jednu stranu dlouhou 30 cm a úhlopříčku dlouhou 50 cm. Vypočítej obvod obdélníku. 6, Vypočítejte délku úhlopříčky ve čtverci o obsahu 100 cm2 7, Vypočítejte výšku v rovnoramenném trojúhelníku ABC a EFG 7) Obsah trojúhelníku ABC je 12,5 cm2, délka strany b je 10 cm.Vypočítej jeho výšku ke straně b. 8) Narýsuj trojúhelník ABC, ve kterém c = 7 cm, α = 60°, vc = 3,5 cm. 9) Vyřeš rovnici, udělej zkoušku Vypočítej obvod trojúhelníku PRS. Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 - příspěvková organizace Matematika. 38.5 . Zásobník - Čtvercová síť,.

Výpočet výšky a obsahu rovnostranného trojúhelníku - GeoGebr

Vypočítej obvod trojúhelníku KLM, kde │KL│ = 6 cm, │LM│ = 50 mm a │MK│ = 3 cm. ( Nezapomeň, že můžeme sčítat pouze stejné jednotky..) 3. Narýsu. j do sešitu . libovolný trojúhelník OPR, změř jeho strany a . vypočítej jeho obvod. 4. Vypočítej, kolik metrů pletiva je potřeba . k oplocení pozemku ve tvaru. Obvody a obsahy jsou vybrány do zvláštní kapitoly také proto, že jejich odvození spolu navzájem souvisí (např. obsah trojúhelníku souvisí se znalostí výpočtu obsahu rovnoběžníku apod.). Pro názornost jsou zde uvedeny úlohy využívající čtvercovou síť, což rozvíjí představu čtverečních jednotek v rovině

Tupoúhlý trojúhelník výškyPříklad: Osmiúhelník - slovní úloha z matematiky (334Thaletova kružnice - thaletova věta říká, že všechnyPPT - Obvod (trojúhelník, obdélník, čtverec) PowerPointTřetí odmocnina — online kalkulačka, graf, vzorce

byla přepona a které strany by byly odvěsny a sestav matematické vyjádření Pyt.věty, dosaď, vypočítej, zapiš závěr.) N: přepona: odvěsny: 3. Zjisti, zda trojúhelník A je pravoúhlý: a = 6 m; b = 12 m; c = 15 m. N: NOVÉ UČIVO (Vypočítej až po vysvětlení na online hodině.) 4 Výška rovnoramenného trojúhelníka je druhou odvěsnou toho pravoúhlého trojúhelníka, takže se lehce spočte z Pythagorovy věty. To je pythagorova věta - c^2=a^2+b^2, kde c je rameno, a je výška a b polovina základny (výška v rovnoramenném trojúhelníku půlí základnu). Řešení viz obrázek Vypočítej obvod čtverce, kde strana a = 3cm. Vypočítej obvod obdélníku o rozměrech 6m a 11m. Vypočítej obvod rovnostranného trojúhelníku o straně 17dm. Vypočítej obvod trojúhelníku, kde a = 10cm, b = 2dm, c = 150mm ; MALEK, DOMINIK, CATIA - POŠLOU KE KONTROLE A KLASIFIKACI i když nebyli na hodině. NOVÁ LÁTK 1. Sestroj trojúhelník ABC, který má délky stran a = 5,5 cm, b = 4,8 cm, c = 7 cm. Nejdříve si udělej náčrtek a poté trojúhelník narýsuj. Konstrukce trojúhelníku - věta SSS (strana strana strana) tzn. že známe všechny strany trojúhelníku. Sestrojíme trojúhelník ABC, který má délky stran a = 20 mm, b = 25 mm, c = 32 mm Pro obsah trojúhelníku platí Heronův vzorec kde (to je poloviční obvod) a dále obdobně a také Výpočet je potom velice jednoduchý a když si připravíš hodnoty tak to máš na kalkulačce s uloženou hodnotou coby dup. Poznámka Vypočítej obvod a obsah trojúhelníku EFG, jestliže: e = 2,9 cm, f = 4,3 cm, g = 6 cm, v g = 2 cm. 2.