Home

Trestný čin Omezování osobní svobody podle 231

Omezování osobní svobody. (1) Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu usnadnit jiný trestný čin Právní věta: I. Trestný čin braní rukojmí podle § 234a tr. zák. je v poměru speciality vůči trestnému činu omezování osobní svobody podle § 231 tr. zák. Objektivní stránka prvního z nich spočívá nejen v jednání, jímž se pachatel zmocní rukojmí, tzn. získá a vykonává faktickou fyzickou kontrolu nad jinou osobou, což je formou omezení její osobní svobody. I. Trestný čin braní rukojmí podle § 234a tr. zák. je v poměru speciality vůči trestnému činu omezování osobní svobody podle § 231 tr. zák. Objektivní stránka prvního z nich spočívá nejen v jednání, jímž se pachatel zmocní rukojmí, tzn. získá a vykonává faktickou fyzickou kontrolu nad jinou osobou, což je formou omezení její osobní svobody, ale současně. Za zbavení osobní svobody podle § 232 odst. 1 tr. zák., a nikoliv jen za omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1 tr. zák., lze tedy pokládat např. situaci, kdy poškozený je vystaven zásahu do své osobní svobody nuceným pobytem v prostoru, v kterém po dobu jednoho týdne musel pobývat nejprve v jediné místnosti a poté.

HLAVA II - TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ. Díl 1 - Trestné činy proti svobodě. § 168 - Obchodování s lidmi. § 169 - Svěření dítěte do moci jiného. § 170 - Zbavení osobní svobody. § 171 - Omezování osobní svobody I. Trestný čin braní rukojmí podle § 234a tr. zák., je v poměru speciality vůči trestnému činu omezování osobní svobody podle § 231 tr. zák. Objektivní stránka prvního z nich spočívá nejen v jednání, jímž se pachatel zmocní rukojmí, tzn. Získá a vykonává faktickou kontrolu nad jinou osobou, což je formou.

Omezování osobní svobody, § 231 - Trestní zákon č

Dalším příkladem trvajícího trestného činu může být trestný čin Omezování osobní svobody podle § 231. Trestného činu Omezování osobní svobody se dopustí ten, kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody. Ani definici trestného činu hromadného v trestním zákoně nenalezneme. K tomu, aby bylo určité. 9. Objekt trestného činu omezování osobní svobody - str. 23. 10. Vyloučení jednočinného souběhu - str. 23. 11. Jednočinný souběh tr. činu podle § 231 odst. 1, 2 tr. zák. a trestného činu, jenž měl být jeho spácháním usnadněn - str. 24. 12. K rozlišování tr. činu omezování osobní svobody a vydírání - str. 24. 13 zákona, trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1 trestního zákona, trestný čin omezování osobní svobody podle§ 231 odst. 1, odst. 2 trestního zákona, zločin úvěrového podvodu podle § 211, odst. 1, odst. 5 písm. c) trestního zákoníku, dílem dokonaný, dílem ve stádiu pokusu podle § 2

Přichází však v úvahu jeho posouzení jako trestného činu omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1 tr. zák., popř. podle okolností jako trestného činu vydírání podle ustanovení § 235 odst. 1 tr. zák. (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2005, sp. zn. 8 Tdo 249/2005) Věc HLAVA OSMÁ Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti ODDÍL PRVNÍ Trestné činy proti svobodě § 231 Omezování osobní svobody (1) Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, § 232 Zbavení osobní svobody (1) Kdo jiného zbaví osobní. 2009 (dále jen tr. zákon), (skutky ad bod 1 a 6), trestným činem omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1 tr. zákona (skutky ad bod 1, 4 a 5), pokusem trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1, § 221 odst. 1 tr. zákona (skutky ad bod 1 a 6), trestným činem ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. O tento trestný čin se může jednat i ve vztahu k dítěti, pokud způsob a doba omezení osobní svobody hrubě překročí obecně uznávaná pravidla výchovy. Důležité je speciální ustanovení, kdy cílem omezování osobní svobody jiného je usnadnit provedení jiného trestného činu, přičemž nezáleží na tom, zda byl tento. 2009 (dále jen tr. zák.) (skutky ad bod 1 a 6), trestným činem omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1 tr. zák. (skutky ad bod 1, 4 a 5), pokusem trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1, § 221 odst. 1 tr. zák. (skutky ad bod 1 a 6), trestným činem ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zák., dílem.

trestný čin omezování osobní svobody - NS-ČR/Judikaty

8 Tdo 885/2009 - Zákony pro lid

Příklad: [[Základní skutková podstata]] trestného činu [[omezování osobní svobody]] podle § 231 trestního zákona umožňuje potrestat [[pachatel]]e trestem [[odnětí svobody]] do dvou let.Ve druhém odstavci je popsána kvalifikovaná skutková podstata, umožňují uložení tříletého trestu v případ, že byl tento trestný čin spáchán v úmyslu usnadnit jiný trestný čin Zapomněl(a) jste své osobní heslo? Neznáte své přístupové údaje? Přihlásit. Získejte přístup k tomuto placenému dokumentu zdarma. Informace najdete pod ukázkou textu. Hledat. dnes je 1.6.2021 Proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 3. 12. 2008, sp. zn. 9 To 469/2008, podali oba obvinění prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání v rozsahu odpovídajícím výroku o vině trestným činem zbavení osobní svobody podle § 232 odst. 1 tr. zák. Odkázali v něm na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm Jestliže alespoň jeden dílčí útok pokračování v trestném činu (§ 89 odst. 3 tr. zák.) byl spáchán za účinnosti nového (pozdějšího) trestního zákona, pak se trestný čin v celém rozsahu pokračování pokládá za spáchaný až po nabytí účinnosti nového (pozdějšího) zákona, a to bez ohledu na skutečnost, zda z hlediska ustanovení § 16 odst. 1 tr. zák. jde. Omezuje-li osoba osobní svobodu jiného s úmyslem usnadnit tak jiný trestný čin, bude tato čelit trestu odnětí svobody až na tři roky. (Tr.zák. §231(2)). Vede-li takové chování k vážné újmě na zdraví, smrti či podobným vážným následkům, bude pachatel potrestán odnětím svobody na tři až deset let

- objektem je osobní svoboda ve smyslu svobody pohybu - omezování osobní svobody je zásah, jímž se znemožňuje svobodný pohyb člověka, třeba jen na krátkou dobu ( uzavření místnosti, spoutání,) - zbavení osobní svobody spočívá v tom, že pachatel jiného zbaví osobní svobody natrvalo nebo na delší dobu - zavlečení do ciziny - dopravení člověka za. § 231 Omezování osobní svobody (1) Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody , bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu usnadnit jiný trestný čin zákona a pro trestný čin omezování osobní svobody podle § 231 odst.1 trestního zákona k trestu odnětí svobody v trvání čtyř let, který vykonal dne 3.2.2001. Právě s ohledem na skutečnost, že zvlášť závažný úmyslný trestný čin, tedy trestný čin ublížení na zdraví podle Připustil, že jeho jednání bylo nesprávné, avšak zároveň uvedl, že mělo být kvalifikováno jen jako trestný čin omezování osobní svobody podle § 231 tr. zák. Obviněný se dovoláním domáhal toho, aby Nejvyšší soud zrušil rozsudky obou soudů, aby ho uznal vinným trestným činem omezování osobní svobody podle.

Například při trestném činu podle § 231 - omezování osobní svobody, je takovým následkem porušení svobody pohybu. Takový následek má každý trestný čin. Jako rozlišujeme hlavní a vedlejší objekt, můžeme též rozeznávat hlavní a sekundární následek Trestný čin omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1 tr. zák. spáchá ten, kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody. Objektem trestného činu podle § 231 tr. zák. je osobní svoboda ve smyslu volného pohybu člověka trestný čin podle § 231 Omezování osobní svobody, a to tím, že další osobě bez oprávnění bráníte užívat osobní svobody. Trestní sazba podle odstavce 4 je až 10 let. trestný čin podle § 235 vydírání a to tím, že další osobě pod pohrůžkou násilí nebo pod pohrůžkou jiné újmy nutil někoho aby něco opominul. (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní. (3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. (4) Příprava je trestná kovou podstatu trestného činu omezování osobní svobody dle § 231 TZ. Tento dopis byl reakcí na kampaň nevládní organizace Evroý výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu za-cházení nebo trestání (tzv. CPT) , která upozornila v r. 2003, že ve zdravotnických zařízeních i 3 měsíc

Takové jednání by mohlo být posouzeno jako trestný čin omezování osobní svobody, případně dokonce jako trestný čin zbavení osobní svobody (§ 171 a § 170 trestního zákoníku). V nejméně závažných případech zákone takové jednání trestá odnětím svobody až na dvě léta, v nejzávažnějších případech pak. Důležité je speciální ustanovení, kdy cílem omezování osobní svobody jiného je usnadnit provedení jiného trestného činu, přičemž nezáleží na tom, zda byl tento trestný čin skutečně spáchán. Postačuje že k tomu jednání pachatele směřovalo • trestný čin omezování osobní svobody (podle §231, ods. 1): Kdo jinému bez oprávn ění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odn ětím svobody až na dv ě léta. • trestný čin vydírání (podle §235, ods. 1): Kdo jiného násilím, pohr ůžkou násilí neb

Č. 42 I. Trestný čin braní rukojmí podle § 234a tr. zák. je v poměru speciality vůči trestnému činu omezování osobní svobody podle § 231 tr. zák. Objektivní stránka prvního z nich spočívá nejen v jednání, jímž se pachatel zmocní rukojmí, tzn Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 192/2021, ze dne 31. 3. 2021: V návaznosti na projednávanou věc je třeba uzavřít, že o případ krajní nouze se jednat nemohlo už jen z toho důvodu, že obecně není dán jakýkoli trestním zákonem chráněný zájem na zadržení majetkového škůdce, neboť zájem chráněný trestním zákonem je vyjádřením objektů [ trestný čin omezování osobní svobody (§ 231), trestný čin vydírání (§ 235), trestný čin loupeže (§ 247), trestný čin ublížení na zdraví (§ 221), trestný čin poškozování cizí věci (§ 257), trestný čin vzbuzení důvodné obavy. Aby byl pachatel postižen, musí být starší 15 let Trestný čin. Paragraf. Výška trestu. Obchodování s lidmi § 168. až 1 rok. Omezování osobní svobody § 171. až 2 roky. Vydírání § 175. 6 měs. až 4 roky. Pohlavní zneužívání § 187. 1 až 8 let. Ohrožování výchovy dítěte § 201. až 2 roky. Podvod § 209. až 2 roky. Nebezpečné vyhrožování § 353. až 1 rok. B) B) policie může vůči panu Jahodovi zahájit trestní stíhání pro trestný čin omezování osobní svobody podle ustanovení § 231 odst. 1) trestního zákona, C) policie může vůči panu Jahodovi zahájit trestní stíhání pro trestný čin vydírání podle ustanovení § 235 odst. 1), 2) písm

7 Tdo 638/201

  1. přečin - trest odnětí svobody do 5 let nebo nedbalostní trestný čin; zločin - trest odnětí svobody nad 5 let; zvlášť závažný zločin - trest odnětí svobody nad 10 let . Mezi přečiny pak patří v určitých případech například omezování osobní svobody, dvojí manželství či zpronevěra. Zločinem může být.
  2. Omezování osobní svobody (1) Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu usnadnit jiný trestný čin
  3. b), odst. 3 a odst. 4, § 222), omezování osobní svobody (§ 231 odst. 3), zbavení osobní svobody , zavlečení do ciziny a porušování domovní svobody (§ 238 odst. 2, 3), pokud byly spáchány za takových okolností, že zakládají válečný zločin nebo zločin proti lidskosti podle předpisů mezinárodního práva
  4. § 231 Omezování osobní svobody (1) Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu usnadnit jiný trestný čin
  5. Podle něj je stávající výčet trestných činů v zákoně dostačující a v případě závažného porušení zákona umožňuje postihnout domobrance například i podle trestného činu přisvojení pravomoci úřadu, nedovolené ozbrojování či účast na organizované zločinecké skupině

Trestný čin omezování osobní svobody může být velký problém až na 10 let. A nemusí být tak těžké ho spáchat. Postaráme se o vaši obhajobu 2009, sp. zn. 3 T 138/2009, byl obviněný M. S. uznán vinným v bodě 1) trestným činem omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1, 4 tr. zákona č. 140/1961 Sb. (dále jen tr. zák.) a v bodě 2) trestným činem nedovolené výroby a drľení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák., jichľ se.

Stalker může být odsouzen např. za trestný čin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 197a TZ), pomluvu (§ 206 TZ), omezování osobní svobody (§ 231 TZ), vydírání (§ 235 TZ), porušování domovní svobody (§ 238 TZ) za podmínek uvedených v těchto ustanoveních. Dojde-li v důsledku stalkingu k újmě na. únosu podle § 216 odst. 1, obchodování s dětmi podle § 216a odst. 1, vydírání podle § 235 odst. 1 nebo omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1 a 2 trestního zákona nahrazují slovy trestný čin obchodování s lidmi (§ 16 Tím je omezena ve svém svobodném rozhodování, které je objektem trestného činu. V českém právu jde o trestný čin podle § 175 českého trestního zákoníku, který patří mezi trestné činy proti svobodě podobně jako omezování osobní svobody (§ 171 TrZ), loupež (§ 173 TrZ), porušování domovní svobody (§ 178 TrZ) aj

Podle § 13 je trestným činem protiprávní čin, který trestní zákon ozna čuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v trestním zákon ě. K trestní odpov ědnosti za trestný čin je t řeba úmyslného zavin ění, nestanoví-li trestn Podle skutkových zjištění soudu prvního stupně se obviněný ad 1) trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle §197a odst. 1 a trestného činu omezování osobní svobody podle §231 odst. 1 tr. zák. dopustil tím, že v době nejméně od února 2003 do května 2004 ve společně obývaném bytě v.

§ 171 - Omezování osobní svobody : Trestní zákoník - 40

Trestní právo má také funkci preventivní a výchovnou a také pomáhá předcházet spáchání trestného činu. Základní dělení : a) HMOTNÉ TRESTNÍ PRÁVO které jsou závažná provinění právního řádu a řeší se podle Práva = zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, loupež, braní rukojmí. Jeden diskutující mne upozornil na to, že je povinností občana zjištění trestného činu ohlásit. Tímto jsem to učinil elektronickou poštou s digitálním podpisem zování osobní svobody podle § 231 odst. 1 a 2 trestního zákona nahrazují slovy trestný čin obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), svěření dítěte do moci jiného (§ 169 trestního zákoníku), omezování osobní svobody (§ 171 trestního zákoníku), vydírán Ani dovolací senát nesdílí názor obhajoby, že se skutek dovolatele svým charakterem a závažností zřetelně vymyká z běžného rámce přečinů omezování osobní svobody podle § 171 odst. 1 tr. zákoníku a v tomto smyslu na něj nemělo být pohlíženo jako na čin soudně trestný

bylo sděleno obvinění z trestného činu Omezování osobní svobody podle § 231/1 tr. zákona podezřelému E. B. nar. 1988 z Třebenicka, který týž den obtěžoval v Lovosicích mladou ženu a bránil jí ve volném pohybu. 23.6 trestného činu. Základní dělení : a) HMOTNÉ TRESTNÍ PRÁVO - (definice, pojmy, v trestním zákoníku) promlčecí doba je podle závažnosti - u nejtěžších trestných činů je 20 let = zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, loupež, braní rukojmí, vydíraní,. PP 79/2000), které byly Ústavnímu soudu k jeho žádosti předloženy se podává, že stěžovatel byl pravomocně odsouzen pro trestné činy výtržnictví (§ 202 odst. 1 tehdy platného tr. z.), omezování osobní svobody (§ 231 odst. 1 dtto), pokusu trestného činu znásilnění (§ 8 odst. 1, § 241 odst. 1, 3 dtto) a vraždy.

Pojem osobní svobody. Osobní svoboda ve specifickém slova smyslu: fyzická svoboda, svoboda od držení v uzavřených prostorách, omezení pohybu apod. byl podle zákona o osobách . ohrožujících . pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu nebo jsou-li oprávněné důvody k domněnce, že Pokus o vraždu soud přehodnotil na omezování svobody a vyměřil trest. Místo zproštění obžaloby více než roční trest, místo pokusu o vraždu trestný čin omezování osobní svobody. Tak napodruhé Městský soud v Praze vyhodnotil kauzu šestačtyřicetiletého M. P., který napadl bývalou družku Omezování osobní svobody § 171 tr. zákoník Omezování osobní svobody (1) Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu usnadnit jiný trestný čin § 229 - Omezování osobní svobody. § 230 - Zbavení osobní svobody. § 231 - Zavlečení do ciziny. § 232 - Loupež. § 233 - Vydírání. Ustanovení odstavců 1 až 3 se neužije, je-li spolčení k trestnému činu trestné podle jiných ustanovení 1. Historický vývoj trestného činu loupeže Trestný čin loupeže pat ří k jednomu z nejstarších trestných čin ů, protože k jeho páchání docházelo již v primitivních rodových spole čnostech. Je z řejmé, že od této doby, kdy neexistovala žádná právní ochrana garantovaná státem, až do doby nyn ější prod ělal.

V tomto případě se jedná o odstavec f) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání. Trestný předpis omezování osobní svobody § 171 Osoba omezující takto osobní svobodu zadržovaného přiměřeným způsobem nebude odpovědná z trestného činu Omezování osobní svobody, neboť jde o okolnost vylučující protiprávnost. Toto tedy nelze vztáhnout na situace kdy k omezení osobní svobody nedošlo při trestné činnosti nebo bezprostředně poté (tedy pokud. trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1, 2 trestního zákona; trestný čin ublížení na zdraví podle § 221, odst. 1, 2 c), případně § 222 odst. 1, případně § 223 nebo § 224 trestního zákona; trestný čin omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1, 2, 3 a případně odst. 4 trestního zákona

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

  1. Liberec - Podmínkou potrestal krajský soud v Liberci čtyři muže za násilí na domnělých zlodějích. Tři z nich byli původně obžalováni z pokusu o vraždu, všichni byli dnes nakonec potrestáni za omezování osobní svobody. Podle spisu před sedmi lety ve Smržovce na Jablonecku spoutali, bili odvezli o 75 kilometrů dále k České Lípě dva mladé muže, jež považovali za.
  2. trestného činu je osoba, která svým jednáním naplnila všechny znaky trestného činu. Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny; zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon §171 Omezování osobní svobody §173 Loupež §174 Braní.
  3. Policie tvrdila, že v případu dělala více. Po zveřejnění reportáže Seznam Zpráv v roce 2018 začala policie údajný únos Babišova syna znovu prověřovat pro podezření z trestného činu zavlečení a omezování osobní svobody, policisté, kteří prvně případ ukončili, byli kázeňsky potrestáni
  4. Oddíl sedmý Odposlech a záznam telekomunikačního provozu § 88 (1) Je-li vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, pro trestný čin pletichy v insolvenčním řízení podle § 226 trestního zákoníku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 písm

Trestný čin omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1 a 3 trestního zákona spáchá ten, kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody a spáchá tento čin jako člen organizované skupiny. O vyrozumění o provedených opatřeních žádám v zákonné lhůtě do jednoho měsíce Omezování osobní svobody § 231 - Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, může být potrestán odnětím svobody až na 10 let. Bránění v užívání osobní svobody je zásah, jímž se znemožňuje nebo omezuje volný pohyb člověka a zároveň se mu zabraňuje o svém pohybu svobodně rozhodovat § 231 je zaměřen na okolnosti omezování osobní svobody . 1. Zahájení řízení 1. Návrh pro podezření ze spáchání trestného činu může podat policie, soc. oddělení, škola nebo kterýkoli. občan. Musí mít písemnou formu a doklady, které zakládají podezření z trestného činu -trestný čin omezování osobní svobody (podle § 231) -trestný čin vydírání (podle § 235) -trestný čin útisku (podle § 237) -trestný čin loupeže (podle § 234) -trestný čin ublížení na zdraví (podle § 221) -trestný čin poškozování cizí věci (podle § 257) -trestný čin znásilnění (podle § 241), či. Zbavení osobní svobody a omezování osobní svobody (§ 170, § 171 TZ) Tyto dva trestné činy spočívají v tom, že brání jinému užívat osobní svobody, kterou se nejčastěji rozumí svoboda pohybu, ale nemusí se nutně jednat jen o ni. Trestný čin omezování osobní svobody je definován velmi obecně, nelze ho však vykládat.

Čin je dokonán užitím násilí či pohrůžkou bezprostředního násil podle které má být násilí vykonáno v časovém odstupu / užití násilí či pohrůžky k tomu, aby věc byla vydána až někdy v budoucnu ⇒ vydírání vydírání i omezování osobní svobody⇒ jednočinný souběh vyloučen - trvající trestný čin - pachatel jím vyvolá protiprávní stav a pak jej udržuje (např. trestný čin omezování osobní svobody - § 231), nebo udržuje protiprávní stav, aniž zákon vyža-duje, aby jej i vyvolal; nesmí být zaměňován s TČ, k jejichž zákonným znakům náleží jen způsobení, nikoliv udržování. Osobě, která takto jednala nehrozí ze zákona žádný postih v rámci trestného činu omezování svobody. Zadržení osoby je maximálně na čtyřicet osm hodin, neboť je nutné, aby trvalo pouze nezbytně dlouhou dobu, avšak čím dříve, tím lépe. Do těchto 48 hodin je nutné zadrženého propustit na svobodu, pokud nebude. Kvalifikované skutkové podstaty jsou stanoveny pro většinu trestných činů, v některých případech i ve více stupních podle závažnosti. Příklad: Základní skutková podstata trestného činu omezování osobní svobody podle § 171 trestního zákoníku umožňuje potrestat pachatele trestem odnětí svobody do dvou let Policisté tvrdě zpacifikovali řidiče, podle soudu nešlo o trestný čin. 8. června 2018 11:13. Hrozilo jim až pětileté vězení za zneužití pravomoci úřední osoby a omezování osobní svobody. Teď se zdá, že případ končí

Delikt trvající, hromadný a jejich příklady epravo

- OMEZOVÁNÍ OSOBNÍ SVOBODY - § 231, ZBAVENÍ OSOBNÍ SVOBODY - § 232, OBCHODOVÁNÍ S LIDMI - § 232a, ZAVLEČENÍ DO CIZINY - § 233 - objektem je osobní svoboda ve smyslu svobody pohyb Jako odborný pojem se trestný čin s předsudečným motivem v nejobecnější míře § 171 Omezování osobní svobody (odst. 3, písm. b) Rasa je podle dosavadní judikatury a na ni vázané jurisprudence chápána v ČR jak Trestná činnost proti svobodě a lidské důstojnosti - omezování osobní svobody, vydírání, loupež, znásilnění, pohlavní zneužití atd. • Trestné činy proti lidskosti - genocida (vyhlazování příslušníků určitého národa, rasy, náboženského vyznání aj.). • Trestné činy proti brannosti a civilní službě

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské

b), odst. 3 a odst. 4, § 222], omezování osobní svobody (§ 231 odst. 3), zbavení osobní svobody , zavlečení do ciziny a porušování domovní svobody (§ 238 odst. 2), pokud byly spáchány za takových okolností, že zakládají válečný zločin nebo zločin proti lidskosti podle předpisů mezinárodního práva, c) trestného. Může se jednat o trestný čin: vydírání § 175 TZ, omezování osobní svobody § 171 TZ, zbavení osobní svobody § 170 TZ, útisku § 177 TZ, těžkého ublížení na zdraví podle § 145, ublížení na zdraví §146 TZ, § 146a TZ, vraždy § 140 TZ, loupeže § 173 TZ, krádeže § 205 TZ, násilí proti skupině obyvatelů a proti.

USNESENÍ - justic

Pokud jste se stali obětí trestného činu, máte práva podle zákona o obětech trestných činů a jako poškozený také procesní práva podle trestního řádu. Procesní práva poškozeného lze uplatňovat pouze v případě, kdy byl trestný čin oznámen, a bylo zahájeno trestní řízení OMEZENÍ OSOBNÍ SVOBODY může vás napříště k jednání předvést. Kromě toho však podle zákona o Policii ČR můžete být na policejní stanici předvedeni, za který hrozí maximálně trest 3 roky odnětí svobody, nebo úmyslného trestného činu, za který hrozí maximální trest 2 roky odnětí svobody) (1) Kdo v úmyslu spáchat trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv podle § 180 odst. 1 písm. b), c) nebo trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle 230 odst. 1, 2 vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak zpřístupní. Tento článek analyzuje nový prvek českého trestního práva, vojenské trestné činy s předsudečným motivem, které jsou obsaženy v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb., jenž vstoupil v účinnost dne 1. 10. 2010 v hlavě XII s názvem Trestné činy vojenské. [1] Objevily se tam i kvalifikované skutkové pod.. trestného činu)a povinnost policie předem poučit osobu o možnosti odepřít vysvětlení. Policista byl podle § 14 zákona oprávněn zajistit osobu (pachatele, podezřelého), a to na dobu nejdéle 24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody. Dále oprávnění ve smyslu § 16 zákona k omezení pohybu agresivních osob

Loupež, omezování osobní svobody, vydírání

O trestný čin se může jednat, zejména pokud jsou obsahem slovního útoku výhružky (zabitím, ublížením na zdraví, jinou těžkou újmou). (§ 155 trestního zákoníku), omezování osobní svobody podle § 171 odst. 1, 2 trestního zákoníku, vydírání podle § 175 odst. 1 trestního zákoníku, porušování domovní. 5. proti svobodě a lidské důstojnosti, s výjimkou omezování osobní svobody (§ 231), zbavení osobní svobody (§ 232), zavlečení do ciziny (§ 233), loupeže (§ 234), znásilnění (§ 241) a pohlavního zneužívání podle § 242), 6. proti majetku, 7. proti brannosti, 8.vojenské, pokud byly spáchány z nedbalosti Z pohledu občanskoprávního se pak také mohlo jednat např. o porušování práva na ochranu osobnosti a z pohledu trestněprávního se jednalo např. o trestní čin omezování osobní svobody. Stalking je trestný již v několika zemích Evroé unie. V Rakousku patří mezi trestné činy od pololetí 2006, v Německu od ledna 2007 Paragraf 171 říká jasně: kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, říká Ondřej Šťastný. A pozor: i tady platí, že spáchá-li takový trestný čin manželka coby členka organizované skupiny, tedy v kooperaci s vlastní matkou a tchyní, hrozí jim. Od roku 1994 nemá ČR v právním řádu ani trestný čin hanobení parlamentu, ani Ústavního soudu, ani České republiky. Zrušil je Ústavní soud jako nepřiměřené omezení osobní svobody. V roce 1997 došlo i ke zrušení trestnosti hanobení prezidenta s poukázáním na to, že prezident má být chráněn jako jiné úřední osoby

tak může podle mého názoru naplňovat skutkovou podstatu trestného činu omezování osobní svobody dle § 171 trestního zákoníku. Používání postranic Do kontextu omezování klientů ve volném pohybu zapadá rovněž používání postranic v zařízení. Tyt § 170 - Zbavení osobní svobody § 171 - Omezování osobní svobody § 172 - Zavlečení § 173 - Loupeľ § 174 - Braní rukojmí § 175 - Vydírání § 176 - Omezování svobody vyznání § 177 - Útisk § 178 - Poruąování domovní svobody § 179 - Poruąování svobody sdruľování a shromaľďován Díl 5 Trestné činy narušující soužití lidí § 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (1) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. (2) Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením. HLAVA V TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU § 205 Krádež (1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, b) čin spáchá vloupáním, c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí, d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, neb