Home

Záplavové území Olomouc

Mapy ukazují riziko záplav i zda vás pojistí. 15.5.2010. Daniela Tauberová. Reportérka. Napište mi. Olomouc - Lidé, kteří uvažují o koupi domu v oblastech, kudy v minulých letech prošla velká voda, a zajímá je, jak riziko ohrožení záplavami, i to, jestli dům vůbec pojistí, mohou informaci dostat od České asociace. Územní plánování Záplavové oblasti. Mapy všech záplavových oblastí jsou k nahlédnutí na Krajském úřadě Olomouckého kraje, Povodí Moravy s.p. a na příslušných vodoprávních a stavebních úřadech. Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc ID datové schránky: qiabfm Stanovované záplavové území a vymezení aktivní zóny je zpracováno pro úsek významného vodního toku Bystřice vúseku říční kilometr 0,000 - 48,015 a týká se těchto katastrálních území: Olomouc -město, Hodolany, Bělidla, Chválkovice, Bystrovany, Velká Bystřice, Lošov, Hlubočky, Velká Střelná, Hrubá Voda aktualizuje záplavové území a aktivní zóny významného vodního toku Haná v úseku km 2,890 - 18,481 v k. ú. Dřevnovice, Nezamyslice nad Hanou, Mořice, Němčice nad Hanou a Vrchoslavice. Záplavové území a aktivní zóny byly aktualizovány pouze lokálně na základě novýc Zobrazeny jsou zákonem stanovené limity využití území - památková ochrana, nadřazené prvky ÚSES, ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, záplavové území, ložiska nerostných surovin, území dotčená těžbou, sesuvná území, technická infrastruktura pro zásobování území pitnou vodou, odvádění odpadních vod, zásobování energiemi, spojové služby.

Mapy ukazují riziko záplav i zda vás pojistí - Olomoucký dení

Prohlížečka záplavových území je mimo provoz. Použijte prohlížečku v rámci Povodňového informačního systému (POVIS) Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 0 Záplavové území významného vodního toku Branná stanovené rozhodnutím Okresního úřadu Šumperk, referátem životního prostředí, pod č.j.: Voda 3591/98-Kl-231/2 ze dne 21.12.1998, se ruší dnem nabytí účinnosti tohot Jak se již stalo téměř pravidlem, je letní období zároveň obdobím povodní a záplav. Rádi bychom vám představili mapovou službu České asociace pojišťoven, která má za cíl zprostředkovat povodňové mapy veřejnosti. Tyto mapy ukazují pravděpodobnost výskytu povodní na území ČR. Můžeme ji využívat například při koupi domu, při sjednávání. Povodňové plány jsou plány činností, které vlastníkovi pomáhají předejít rozsáhlým následkům, případně zvládnout nastalou povodňovou situaci v oblasti jeho působnosti. Plány jsou strukturovány pro snadnou orientaci vlastníka v dokumentu. Všechna aktivita před povodní, během ní a po povodni je popsána krok po kroku.

Záplavové území zabírá třetinu Olomouce. V místech, kam rozbouřená řeka dosáhne, tak nové budovy i v současnosti rostou pouze za určitých podmínek. Záplavové území tvoří v Olomouci třetinu města. Pokud bychom tady nařídili zákaz výstavby, úplně bychom zastavili rozvoj Olomouce

Protipovodňová ochrana Olomoucký kra

Krajský úřad Olomouckého kraj

Záplavové území bylo tentokrát stanoveno na úroveň stoleté vody - Q100, což odpovídá průtoku 551 m 3.s-1. Tato hodnota průtoku odpovídá výšce hladiny řeky Moravy na úrovni 548 cm v profilu Olomouc - Nové Sady Rizika území; Havarijní plánování nebo nebezpečná zvířata, aby je ve vlastním zájmu přemístili mimo záplavové území a předešli tak případným škodám a následným komplikacím. Další informace můžete získat na bezplatných telefonních linkách 800 900 650, 800 900 655, 800 900 630, 800 900 680. Záplavové oblasti olomouc Vyhledávač nemovitostí v záplavovém území - Olomouc . TIP 2: V případě, že Vaše adresa nemovitosti nebyla nalezena, nejste v záplavové oblasti. Podrobnější informace ke zpracování povodňových plánů Vám budou poskytnuty pracovníky odboru ochrany na tel. číslech: 588 488 531, 588 488 534, 588. Rizika území 12. května 2014 (po) | Obecní úřady obce s rozšířenou působností seznamují ostatní obce, právnické a fyzické osoby ve svém správním obvodu s charakterem možného ohrožení obyvatel v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.. Tato kapitola seznamuje veřejnost s riziky na úseku ochrany obyvatel a krizového řízení

Olomouc - územní plán sídelního útvaru Olomouc - zm Záplavové území má město vysledováno z povodně 1997, jeho stanovení správcem povodí a vyhlášení vodoprávním úřadem je stále v řešení. Představitelé města Přerov jednaj 2015 a nahradilo jím územní plán z roku 1996. Zásadní změnou je, že nový územní plán neobsahuje plochy průmyslové zóny v nivě Rožnovské Bečvy, kde při povodních v roce 1997 stála voda. Hnutí DUHA Olomouc nový územní plán uvítalo. Miroslav Kutal, expert na ochranu přírody z Hnutí DUHA Olomouc, nový záměr komentoval

Třebůvka - záplavové území, OOP, Olomoucký kraj. LB ZAÚSTĚNÍ NÁHONU <br> WAW VNŠABŠ'G <br> LEGENDA : <br> ROZLIV PŘI Q10 Přitom u nás byly protipovodňové hráze postaveny už v roce 2002. Požádali jsme proto Povodí Moravy a Olomoucký kraj o vynětí této části Postřelmova ze záplavového území, a podařilo se, popsal starosta Postřelmova Jaroslav Nimrichtr. Obec už má nyní stavební povolení a sonduje možnosti financování Olomouc bude mít povodňový plán v digitální podobě. Aby byl systém ochrany proti velké vodě co nejúčinnější, chce radnice do jeho tvorby zapojit obyvatele města. Ti, kteří bydlí v záplavovém území, měli by zpracovat povodňové plány svých nemovitostí. Záplavové území tvoří celou 1/3 katastrálního území.

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a

Záplavové území a aktivní zóna LB přítoku IDVT 10193330 (km 0,000 - 0,430 správce Povodí Moravy, s.p.) bylo zpracováno od soutoku s Šardickým potokem po pramen nad obcí Stavěšice. Na toku Šardického potoka a jeho přítoků bylo provedeno podrobné geodetické zaměření koryta, objektů na toku a přilehlé inundace od hranice území správního obvodu města Olomouc po hranici území správního obvodu města Přerov. Povodí Valové 4 - 12 - 01 -072, - 068, - 058, - 052, - 039, - 051, - 049, - 043, - 047,- 041. podstatná část území správního obvodu města Prostějova, patří sem vodní toky Viklička, Český potok, Hloučela a Valová (Romže Návrh záplavového území a aktivních zón toku Merta. 22. 1. 2020. Návrh záplavového území a aktivní zóny toku Prušánka včetně přítoků - Lůčnice, Lůčkového potoka a potoku Chobot. 26. 8. 2019. Záplavové území Loučského potoka km 0,000 - 3,653 (včetně přítoků) 19. 2. 201 Záplavové území Q 100 pro katastrální území obce není stanoveno.. Grafická část dPP zd

Rozsah záplavového území je vymezen na základě studie Záplavové území Blaty km 0,000 -41,615vypracované útvarem hydroinformatiky a geodetických informací Povodí Moravy, s. p., Brno vlednu 2014, pod zakázkovým číslem S-2012/013. Rozsah záplavového území je zpracován vsituacích 1 : 10000 pro povodně Q100, Q20 a Q5 Stanovené záplavové území včetně aktivní zóny je i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce toku. ZU Dyje Podhradí. AZZU Dyje Podhradí. Kontakt na zpracovatele záplavového území a aktivních zón: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, Brno. útvar hydroinformatiky a geodetických informací Vedoucí útvaru: Ing

Hranice zastavěného území - správního území města Olomouc. Hranice zastavěného území - viz. bod 2. výrokové části Územního plánu. Hranice kompaktního sídla. Rozhraní lokalit. Záplavové území stanovené Q100. Pozorovací zřízení ČHMÚ a jeho ochranné pásmo Záplavové území při průtoku Q100 zasahuje okrajově i do zastavěného území. Zastavitelné území je v tomto prostředí navrhováno pouze pro technickou infrastrukturu výstavbu ČOV, kde budou - ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ LHOTA Stavoprojekt Olomouc a.s. 5 ODŮVODNĚNÍ. 1.2.9. začlenění do oblasti se shodným krajinným typem A. Olomouc, 15. 9. 2015 kdy vymezení ploch mimo záplavové území koliduje s veřejným zájmem na ochraně ZPF (např. by došlo k záboru půd 1. tř. ochrany) apod. I v těchto případech je nezbytné, aby důvody pro vymezení zastavitelných ploch v záplavovém území byl Zubří má nový územní plán bez průmyslové zóny v záplavové oblasti. 22.9.2015, Hnutí DUHA Olomouc. Město Zubří má po devatenácti letech nový územní plán. Zastupitelstvo ho schválilo 17. 9. 2015 a nahradilo jím územní plán z roku 1996. Zásadní změnou je, že nový územní plán neobsahuje plochy průmyslové zóny v.

Výkres limitů využití území - Olomou

 1. Záplavová území. Rubrika. Povodňové mapy a stanovené záplavové území. Na Ministerstvo životního prostředí se obracejí občané i úřady s dotazy ohledně Povodňových map od České asociace pojišťoven a jejich vztahu k stanoveným záplavovým územím
 2. - Záplavové území: Řešené území se nachází v záplavovém území Q 100. Hladina stoleté vody je nejnižší v jižní části řešeného území - asi 10 cm, v severní části dosahuje až 1,1 m. Severní část území bude celkově zvýšena násypy (i z důvodu spádování gravitačn
 3. GISportal.cz vznikl v březnu 2011 jako projekt studentů Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Postupem času se tým redakce rozrostl o zástupce z jiných měst ČR i Slovenska. Naším cílem je přinášet kvalitní, nezávislé a aktuální informace z české, slovenské i mezinárodní geoinformační komunity.

II.záplavové území podle ustanovení § 66 odst.1 vodního zákona a ust.§ 4 odst <.> 2 vyhlášky pro rozliv Q100,Q20 a Q5 pro drobné vodní toky,které jsou přítoky významného vodního toku Blata: Šumice (km 0,000 - 1,429) ve správě Lesy ČR,s.p <.>,k.ú.Těšetice u Olomouce,v k.ú: Těšetice u Olomouc Libavá okres Olomouc * × Přihlášený uživatel. Geoportál GEPRO Standard Odtokové poměry Na území obce Černotín má řeka Bečva oficiálně stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny pro průtoky Q 5, Q 20 a Q 100 v úseku ř. km 0,000 - 53,960, které bylo vyhlášeno Krajským úřadem Olomouckého kraje a nabylo účinnosti 4. 10. 2011 (č. j. KUOK 93802/2011) Záplavové území je stanoveno pro celý Olomoucký kraj olomouckÝ kraj, jeremenkova 40a, 779 00 olomouc zÁsady ÚzemnÍho rozvoje olomouckÉho kraje krajskÝ ÚŘad olomouckÉho kraje - odbor strategickÉho legenda vybranÝch stÁvajÍcÍch jevŮ nadmÍstnÍho vÝznamu (stabilizovanÝ stav) stanovenÉ zÁplavovÉ ÚzemÍ q10 Záplavové území a aktivní zóna toku Merta (km 0,000 - 11,104 - správce Povodí Moravy, s.p.) byl zpracován v úseku od soutoku s tokem Desná po most u Hošků v obci Vernířovice u Sobotína. Na toku Merta bylo provedeno podrobné geodetické zaměření koryta, objektů na toku a přilehlé inundace

Olomoucký kraj 2021; Záplavové území; Mobilní aplikace V obraze; Úřad. Úřední deska; e-podatelna; Povinné informace; Úřední hodiny; Účetní závěrka obce; Informace dle zákona 106⁄1999 Sb. Obecně závazné vyhlášky; Cenový předpis; Poplatky; Veřejnoprávní smlouva; Strategický rozvojový plán obce na období 2015. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují formou opatření obecné povahy. Záplavové území a aktivní zóny toku Loučského potoka (správce Povodí Moravy,s.p.) bylo zpracováno v úseku od soutoku s Bečvou k protržené hrázi bývalé nádrže (km 0,000-3,653)

VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Prohlížečka záplavových ..

 1. Záplavové území významného vodního toku Bečva stanovené opatřením KÚOK pod č.j.: KUOK 22888/2006 ze dne 24.02.2006, resp. část I. týkající se stanovení záplavového území vodního toku Bečva na území Olomouckého kraje se ruší dnem nabytí účinnosti tohoto opatření
 2. Předložené záplavové území zahrnuje část v působnosti Jihomoravského kraje, v ř.km 18,481 tok Haná vtéká na území Olomouckého kraje. S o u č a s n ě v y m e z u j e. v souladu s § 66 odst. 2 vodního zákona jako. a k t i v n í z ó n u z á p l a v o v é h o ú z e m
 3. území ekologických rizik zastav né území v záplavovém území Q100 zastavitelné území v záplavovém území Q100 záplavové území zdokumentované nebo stanovené (Q100) záplavové území stanovené (Q20) plochy brownfields J3.x J1.x J2.x J4.x K.x L.x B.x 81 - 90 dB 71 - 80 dB 66 - 70 dB HLUKOVÁ SITUACE jiné problémy v.
 4. záplavového území řeky Moravy, kterou stanovil OkÚ Přerov v r. 1992. V tomto záplavovém území se nachází i rybník Na hrázi, stadion TJ, koupaliště a þást obytné zástavby. Záplavové území řeky Hané zasahuje jen jihozápadní ást k.ú. Kojetín (mimo zastavěné území). B.5
 5. Stanovené záplavové území významného vodního toku Hlouöela je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v pïíslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupñû územnë plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou ë. 500/2006 Sb., o územné analytických podkladech, územn
 6. záplavové území. (25) Vytvá řet podmínek pro zvyšování p řirozené retence srážkových vod v území - vymezení smíšené plochy nezastav ěného území specifické s funkcí ochrany p řírody a vodohospodá řské. Územní rezerva - ochrana koridoru pro p řípadné stavb
 7. Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické rozhodování o realizaci a rozsahu opatření k ochraně před povodněmi je nezbytné znát rozsah potenciálně ohroženého území, tedy rozsah záplavového území, včetně aktivních zón záplavového území

Video:

Povodňové mapy na webu ČAP GISportal

- ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku Morava (záplavové území významného vodního toku pro říční km 296,255-325,176 (pravý břeh) - 328,019 (levý břeh) bylo stanoveno opatřením pod č.j.: KUOK 49835/04/OŽPZ/7206 ze dne 10. 07. 2006) CHKO Litovelské Pomoraví - chráněné záplavové území řeky pokryté komplexem (listnatého) lužního lesa. Poděbrady - pěkné jezero po těžbě štěrkopísků - koupání. Olomouc — býv. hlavní město Moravy, významná městská pam. reservace - několikrát přestavěná katedrála sv. Václava a Přemyslovský palác.

Povodňové plány - Povodňový portá

Číslo jednací: 1791353/19/3101-80541-802347 Datum a čas: 07.11.2019 od 10:00 hodin Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc, zasedací místnost v přízemním podlaží budovy Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby od 9:30 hod. do zahájení dražby Záplavové území Loučského potoka km 0,000 - 3,653 (včetně... Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické... 19. 2. 201 Prosinec je stále platný aktuální termín pro zprovoznění prvního úseku D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Časy. A právě hned za Opatovicemi se nachází nejsložitější stavba z celé 12,6 km dlouhé trasy. Estakáda přes Labe a jeho záplavové území měří přes jeden kilometr záplavových území a aktivních zón záplavových území. Záplavová území nejsou pojmem, se kterým se setkáváme v kaţdodenním ţivotě, avšak pro majitele pozemků, které se v tomto území nacházejí, je to pojem vcelku zásadní, jelikoţ určitým způsobem ovlivňuje jejich (nejen) stavební činnost

Olomouc se po válce přestala bát povodní

 1. OS8 Hradec Králové / Pardubice - Moravská Třebová - Mohelnice - Olomouc - Přerov - na území Olomouckého kraje prochází územím ORP Mohelnice, Litovel, Olomouc Záplavové území významného vodního toku Mírovka včetně aktivních zón záplavového území byl
 2. MORAVA, OLOMOUC - II. ETAPA OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zakázka/Dokument: C417-06/Z01 Vydání: 01 Strana: 2 z 39 FileName: MORAVA, OLOMOUC - II. ETAPA _ozn.doc SaveDate: 30.11.2006 Obsah Titulní list Záznam o vydání dokument
 3. Záplavové území toku Rakovec v úseku od říčního km 0,000 po 9,488. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů na návrh správce vodního toku, tj. podniku Povodí Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 11, Brno ze dne 21.11.2006 pod zn

iKatastr: mapa a informace z K

 1. záplavové území významného vodního toku Oskava v km 0,000 —24,856 stanovené Okresním úïadem Olomouc, referátem životního prostFedí pod zn.. ŽP 1650/96—Kop. ze dne 13. 3. 1996 dnem nabytí úöinnosti tohoto opatrení. Odúvodnéní
 2. Stanovené záplavové území a vymezení aktivní zóny je zpracováno pro úsek řeky Bečvy v říčních kilometrech 0,000 - 53,960, tedy od soutoku s Moravou po hranici Zlínského kraje, popsala úsek vedoucí oddělení vodního hospodářství Odboru životního prostředí a zemědělství Vladimíra Kubišová
 3. ochranná pásma, záplavové oblasti, atd.). Urban Planner je vyvíjen v úzké spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci a firmy Urban Planner s.r.o. Jednotlivé vývojové verze nástroje byly testovány na několika modelových územích. Jednalo se o vybrané menší obce a dále potom o větší území v podob
 4. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují formou opatření obecné povahy. Záplavové území a aktivní zóna toku Merta (km 0,000 - 11,104 - správce Povodí Moravy, s.p.) byl zpracován v úseku od soutoku s tokem Desná po most u Hošků v obci Vernířovice u Sobotína
 5. Část obce se nachází v záplavové oblasti. V roce 1997 při povodních, které zasáhly Moravu, bylo zatopeno 200 domů a 20 jich muselo být zbouráno. Obec má nyní vytvořen povodňový plán. Tok řeky Moravy a Mlýnského potoka je stanoven jako záplavové území. Obec může být zasažen
 6. Záplavové území v Olomouckém kraji - stoletá voda Q100 Olomoucký kraj vznikl na základě ústavního zákona č. 347/97 Sb. o vytvoření vyšších územně samosprávných celků a o.
 7. . jízdy)

Průvodce pro zjištění nebezpečí výskytu povodn

 1. Předmětný pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, na severním okraji obce, v plochách smíšených nezastavěného území - přírodní, je součástí lokálního biocentra, přes pozemek prochází radioreléová trasa. Pozemek se nachází na území zvláštní povodně pod vodním dílem, záplavové území Q100
 2. Záplavové území řeky Desné bude chráněno proti padesátileté vodě - výstavba v květnu 2019 foto: šumpersko.net - M. Jeřábek Od počátku září loňského roku se realizuje jeden z největších projektů přírodě blízkých protipovodňových opatření v České republice
 3. ÚZEMNÍ PLÁN KELČ Změna č. 1 II. TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Město Kelč Městský ú řad Valašské Mezi říčí, odbor územního plánování a stavebního řádu Ing. arch. Eva Tempírová AURatelier Olomouc Květen 201
 4. Smolenská luka je přírodní rezervace ev. č. 1639 poblíž Zeleného kříže a pod vrcholem Smolná, v Oderských vrších, v okrese Olomouc.Oblast spravuje újezdní úřad vojenského újezdu Libavá. Důvodem ochrany je velká pestrost rostlin a živočichů a uchování ohrožené vlhkomilné vegetace a obojživelníků (jedinečnost v rámci celých Oderských vrchů)
 5. Univerzita Palackého v Olomouci Přírodov ědecká fakulta Katedra geoinformatiky Aneta DRÁŽNÁ STANOVENÍ VAH A PARAMETR Ů EXTENZE ARC URBAN PLANNER Bakalá řská práce Vedoucí práce: RNDr. Jaroslav BURIAN, Ph.D. Olomouc 201

779 00 Olomouc - Droždín L. VÁŠ DOPlS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE MÍSTO/DATUM \ PM-6030/2020/5203/Fi Brno 5.3.2020 Most U hájovny - rekonstrukce (k.ú. Horka nad Moravou, ORP Olomouc, kraj Olomoucký. ČHP 4-10-03) Charakteristika akce Prodej zemědělské půdy, 15286m 2, Opava - Malé Hoštice, Malé Hoštice. Dumrealit.cz Vám zprostředkuje prodej pozemku v katastru nemovitostí vedeného jako orná půda, nacházejícího se v katastrálním území Malé Hoštice. Jedná se o id 1/2 pozemku, na který připadá výměra 15.286,50m 2. Na pozemku nevázne žádné právo. Olomouc - dálniční křižovatka Holice D55-D35 návaznost (D55: Přerov) - Hulín - (Břeclav) Lipník nad Bečvou - (dálniční křižovatka Lipník nad Bečvou D1-D35) více než kilometr dlouhou estakádu přes Labe a jeho záplavové území. Postupně je žádáno o vydání ostatních stavebních povolení Mošténka na území Olomouckého kraje tj. v úsecích km 9,38 — 29,05 a 29,60 — 33,56. Záplavové území zpracované v úsecích km 0,00 — 9,38, 29,05 - 29,60 a 33,56 — 36,807 se nachází na území Zlínského kraje a pro stanovení záplavového území je v têchto úsecích mistnè pfíslušný Zlinský kraj