Home

Periprotetické zlomeniny

Periprotetické zlomeniny vznikají buď v průběhu implantace TEP nebo v pooperačním období (6, 10, 14, 23). Mezi hlavní možné příčiny peroperačních zlomenin patří nesprávná operační technika s použi-tím nepřiměřené síly při opracování skeletu či zavá-dění implantátu do dutiny proximálního femuru neb Doba ke vzniku zlomeniny Četnost výskytu peroperačních a postoperačních periprotetických fraktur na počet implantovaných totálních endoprotéz v období od 1. ledna 1997 do 31. prosince 2003 byla u peroperačních periprotetických fraktur celkem 0,22 % (při primoimplantaci cementovaného dříku 0,06 %, při primoimplantaci necementovaného dříku 0,45 %)

 1. zlomenina rozdílné názory na algoritmus ošet ření mladší pacienti - obnovení kostního bloku + non cement starší pacienti - revizní implantáty cem. poslední řešení - extirpace prox. femuru 1. PROXIMÁLNÍ ALOŠT ĚPY kompaktní - bulk + strut graft biologická dlaha 2. IMPAK ČNÍ ŠT ĚPOVÁNÍ: dřík > než 200m
 2. Periprotetické zlomeniny femuru jsou spojeny s vy-sokým procentem pooperačních komplikací. Klinický výsledek zpravidla bývá horší než stav před zlomeninou (14, 30). Rizikové faktory velmi pečlivě popisují ve své práci Spáčil i Franklin (6, 26). Periprotetické zlomeniny můžeme rozdělit na peroperační a postoperační. 1
 3. Periprotetické zlomeniny jsou děleny podle výše lomné linie ve vztahu k femorální komponentě endoprotézy kolenního kloubu. Typ I je pak indikován k osteosyntéze nitrodřeňovým hřebem, typ II k dlahové osteosyntéze typ III k implantaci revizní náhrady kolenního kloubu (tab. 7)
 4. TOMÁŠ, Tomáš a Luboš NACHTNEBL. Periprotetické zlomeniny kyčle a kolena. In Kniha abstrakt, XIII.Frejkovy dny 22. - 24.6. 2005, Brno,. první.Brno: MU v.

1 Zápůjční set pro periprotetické zlomeniny. Pro použití v ortopedii i traumatologii. Možnost zapůjčení: Syst&eacut.. Bližší informace o AO klasifikaci pro dospělé, děti a periprotetické zlomeniny lze nalézt v . Klasifikace dle Tscherneho. Je starší a také hojně používaná a zohledňuje také míru poškození měkkých tkání. Klasifikace zlomenin zvířa Zlomeniny distálního femuru, čéšky a proximální tibie u dospělých a dětí, anatomie, diagnostika, operační přístupy, implantáty, operační technika, komplikace, periprotetické zlomeniny Předseda symposia: Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha Anatomický ústav 1. LF UK v Praz Periprotetických zlomenin distálního femuru je podle různých prací 0,3-2,5 % všech náhrad kolenního kloubu. Požadavky na osteosyntézu těchto velmi obtížných komplikací - obnovení funkce jako před úrazem, miniinvazivita, doléčení bez fixace, primární léčba bez nutnosti spongioplastiky, omezení rizika infekce a vhodnost u různých typů náhrad splňuje.

Periprotetické Fraktury Proximálního Femuru - Část I

Periprotetická zlomenina - v okolí endoprotézy, především femorálního dříku, může docházet k úbytku kostní hmoty, oslabení kosti a zlomenině. Ta vyžaduje operační řešení, implantaci speciální dlahy či revizní endoprotézy. Periprotetické zlomeniny v oblasti kyčle jsou velmi závažným stavem v ortopedi M966 versus S7210. Dobrý den , prosím o postup pro správné zakódování periprotetické zlomeniny s následným výkonem. Pacient přijat po domluvě , překladem z jiného ZZ k operačnímu řešení periprotetické fraktury femuru Vancouver B 2 vpravo (st.p. TEP coxae l.dx. 2019) Dlahová osteosyntéza periprotetické zlomeniny při TEP kolenního kloubu (Plate osteosythesis of femoral periprosthetic fracture arond TKA). Ortopedie . Praha: Mladá fronta, 2014, vol. 8, No 2, p. 60-65

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovac

 1. Periprotetické fraktury Předsedající: Frič V., Majerníček M., Vyskočil R. 1. Periprotetické zlomeniny u náhrad ramenního kloubu 20´ Frič V., Luňáček L., Marvan J., Popelka O. Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha 2. Periprotetické zlomeniny po endoprotézách kyčelního kloubu 7´ Majerníček M. Ortopedická klinika 1
 2. Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou osteosyntéza periprotetické zlomeniny levého femuru v terénu osteopetrózy po TEP levé kyčle. Case Study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of osteosynthesis of the periprosthetic fracture of the left femur in the terrain of the osteopetrosis after total hip arthroplasty of the left cox
 3. Kubeš R. Periprotetické zlomeniny. Onkologická ortopedie; Lesenský J, Němec K. Vliv covidové pandemie na prodlení onkologické léčby. Molitor M, Christodoulou P, Matějovský Z, Lesenský J. Spolupráce plastického chirurga a ortopeda při řešení defektů v onkologické ortopedii
 4. Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou osteosyntéza periprotetické zlomeniny levého femuru v terénu osteopetrózy po TEP levé kyčle. Název v angličtině: Case Study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of osteosynthesis of the periprosthetic fracture of the left femur in the terrain of the.
 5. Portfolio ortopedických implantátů obsahuje náhrady velkých i malých kloubů. Náhrady kolenních kloubů jsou dodávány jako modulární systém umožňující plné přizpůsobení sestavy požadavkům operatéra. Systémy pro náhradu kyčelních kloubů se skládají z několika variant kyčelních jamek, hlavic a dříků
 6. Zlomeniny a luxace v oblasti ruky (luxace os lunatum, luxace metatarzofalangeálních a interfalangeálních kloubů, zlomeniny os scaphoideum, Bennettova a Rollandova zlomenina, boxerská zlomenina, zlomeniny metatakarpů, zlomeniny článků prstů,avulzní zlomeniny prstů): diagnostika, indikace a způsob léčby, komplikace 14
 7. gs et al., 1995, s. 767). Presná štatistik

Periprotetické zlomeniny kyčle a kolen

1.3.4 Periprotetické zlomeniny Nárůst potu těchto zl omenin je důsledkem implantace v nižším věku, kdy má pacient im-plantát ve femuru již dlouhou dobu a dochází k úbytku kostní hmoty (Dungl, 2014, s. 789) Nejzávažnější je smrt v souvislosti s operačním výkonem, v praxi je nejčastější komplikací bolest, která vzniká z různých příčin - uvolnění, infekce, únavová zlomenina, nádor a jiné. Dalšími komplikacemi jsou luxace (vykloubení) endoprotézy, periprotetické zlomeniny (zlomeniny v oblasti náhrady) nebo nervová. heterotopická osifikace, periprotetické zlomeniny nebo mechanické narušení komponent totální endoprotézy. Vzhledem k þasovému výskytu můžeme tyto komplikace rozdělit na peroperaþní, asné a pozdní. Cílem této práce je zmapovat fyzioterapeutické postupy využívané u pacientů s komplikacemi po totální endoprotéze. Tabulka 1 Zavřené zlomeniny dle Tscherneho Tabulka 2 Otevřené zlomeniny dle Tscherneho Tabulka 3 Goniometrie kolenních kloubů ve stupních (26. 4. 2011) Tabulka 4 ST svalů dolních konetin (26. 4. 2011) Tabulka 5 Obvody dolních konþetin v centimetrech (26. 4. 2011) Tabulka 6 Goniometrie kolenních kloubů ve stupních (16. 5. 2011 Podle těchto kritérií rozeznáváme například vysoko- a nízko-energetické zlomeniny, osteporotické zlomeniny, zlomeniny rostoucího skeletu apod. Relativně novou, ale velmi závažnou skupinou poranění jsou periprotetické zlomeniny lokalizované v těsné blízkosti umělých kloubů

2. Periprotetické zlomeniny po endoprotézách kyčelního kloubu 7´ Majerníček M. Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha 3. Periprotetické zlomeniny po TEP kyčelního a kolenního kloubu, možnosti a výsledky operační léčby 7´ Vyskočil R., Burda J., Bayer M. Ortopedická klinika LF MU a FN Brno Diskus 30. Periprotetické zlomeniny v oblasti femuru u endoprotézy kolenního kloubu Kozák P., Černoevič I.,ortopedické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku 31. Periprotetické zlomeniny u aloplastik kyčelního kloubu Kozák P., Černoevič I.,ortopedické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku 32 Periprotetické zlomeniny postihují skelet v oblasti umělých kloubních náhrad. Typické jsou tak pro starší pacienty a mají často charakter zlomenin osteoporotických. Kloubní náhrady zhoršují podmínku pro osteosyntézu těchto zlomenin. V případě, že již před úrazem docházelo k postupnému uvolnění fixace původní.

některé úrazové indikace (např. periprotetické zlomeniny) Implantát se skládá z následujících komponent: (detail viz str. 20-31) Femorální komponenta - typ SVR Tibiální komponenta - typ SVR Artikulační vložka - typ SVR Dřík femorální - typ SVR + přechodka femorální Dřík tibiální - typ SV Periprotetické zlomeniny: Jsou důsledkem implantace v nižším věku, pacient má implantát ve femuru dlouhou dobu a postupně dochází k úbytku kostní dřeně. Mechanické selhání: Může nastat aseptickým uvolněním endoprotézy v důsledku osteolýzy, limitovat životnost implantátu může také otěr způsobený pohybem. Periprotetické zlomeniny femuru 7 min 15/ Votruba T. Poranění šlach flexorů a extensorů ruky - jak na to 10 min 16/ Kobza M. Raritní cévní poranění 10 min 17/ Bartoníček J. Bosworthova zlomenina hlezna 15 min 18/ Kloub M. Pooperační CT - kdy a kde? 10 min 19/ Bartoníček J. Ohlédnutí za érou prim. Kopačky 15 mi Periprotetické zlomeniny v oblasti kolena Diskuse PFestávka na kávu PFedsedající: Poranéní meniskå Chondrální defekty Akutní nestability kolena Zlomeniny proximální tibie Kompartment syndrom u zlomenin v oblasti kolena Diskuse Závér M. Krbec V. Frië T. Pavelka M. Kloub P Periprotetické zlomeniny kolenního kloubu Landor I - Praha 15´ 11. Periprotetické zlomeniny u aloplastiky kolenního kloubu Koudela K, Koudelová J - Plzeň 15´ 12. Periprotetické zlomeniny kolenního kloubu Tomáš T - Brno 15´ Polední přestávka SÁL PRAHA: Symposium firmy Zimmer-Biomet 12.25-13.25 8 Čtvrtek 17. 9

Předmluva Cílem bakalářské práce bylo popsat specifika ošetřovatelské péče a poukázat na nutnost analgezie a dostatečné edukace pacienta po totální náhradě kyčelního kloubu Zlomeniny os scaphoideum - akutní operační léčba. Sympozium české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. 23.-24. října 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 4, s Periprotetické zlomeniny při endoprotéze kolenního kloubu tvoří zlomeniny distálního femuru, zlomeniny ÚVOD Periprotetické zlomeniny distálního femuru (dále PZDF

konetin, poraněn í nervů, periprotetické zlomeniny a trombembolická nemoc. Pátá kapitola je věnována rehabilitaci, kterou klient podstupuje v předoperaþním období. Dále RHB po operaci za hospitalizace a nakonec také RHB, která následuj Prim. MUDr. Milan Pastucha při prezentaci Periprotetické zlomeniny distálního femuru. Prezentaci UniTEP kolene a osteotomie proximální tibie v našem souboru představil MUDr. Jan Beščec. Za Nemocnici Hořovice prezentoval i MUDr. Petr Landsperský téma ASK operace ramene

Zápůjční set pro periprotetické zlomeniny

 1. 6/2015 Frejkovy dny 2015 - Funkční léčba periprotetické fraktury 9/2015 VII. mezinárodní kongres úrazové chirurgie - Je terapie zlomeniny klíční kosti vyřešený problém
 2. humeru, 3x zlomeniny acetabula, 4x distálního humeru, 1x refraktury diafýzy femuru, 1x zlomeniny proximálního fe-muru, 2x periprotetické zlomeniny radia, 1x I. metatarzu, 1x krčku talu a 3x klíční kosti. U 21 pacientů byla spon-gióza využita k operační léčbě pakloubu. Kompletníh
 3. Periprotetické poškození femuru Indikace - pro periprotetické poškození femuru - pro periprotetické zlomeniny diafýzy femuru typu: Vancouver B Vancouver C - pro zlomeniny u intramedulárních implantátů Dlaha přímá úhlově stabilní Dlaha femorální proximální Dlaha femorální distální Objímky Systém je tvoře
 4. indikacích (kyčel, rameno), periprotetické zlomeniny - v okolí implantovaných endoprotéz - onkologickém - nádory páteře - pediatrickém - léčení deformit páteře V současné době jsme zejména v oblasti léčení páteře významným konzultačním střediskem, a klinika ošetřuj
 5. Postgraduálne sa venoval hlavne operačnej liečbe traumy končatín (viacero certifikovaných stáži AO Surgery Reference) a endoprotetike váhonosných kĺbov so zameraním na riešenie ojedinelých indikácií (vrodené vývojové vady, onkoortopédia, pozápalové a poúrazové deformity), tiež operačnej liečbe poendoprot.komplikácií.
 6. Zlomeniny a epifyzeolýzy v oblasti hlezna u dětí: diagnostika (klinická, rtg), indikace a způsob konzervativní a operační terapie, zlomeniny přechodného období (Kleigerova, Marmorova zlomenina), komplikace poranění a léčby a jejich prevence, rozdíl osteosyntézy zlomenin v dětském věku a přechodném obdob

ramenný kĺb, lakťový kĺb, bedrový kĺb, kolenný kĺb, členkový kĺb, periprotetické zlomeniny, I. metatarzofalangiálny kĺb chodidla. Operačné riešenie končatinovej traumy Operačné riešenie ochorení, resp. poúrazových stavov pohybového aparátu tříštivá zlomenina . Komentáře ke slovu kominutivní fraktura » přidat nový komentář.

Klasifikace zlomenin - Wikipedi

 1. 1.3.6 Biologické teorie periprotetické osteolýzy.. 46 1.3.7 Ostatní příčiny ovlivňující aseptické uvolnění.. 53 1.3.8 Možnosti farmakologické prevence aseptického uvolnění.. 55 1.4 Problematika polyethylenového otěru u náhra
 2. zlomeniny vysokého věku, v důsledku malého násilí ( nejč. po běžném pádě ) ve výrazně osteoporotickém terénu ( obtížné zajištění stability v porotickém terénu ) převážně extraartikulární. důsledek high energy injuries - pády z výšky, dopravní nehody ( součást dash boad injuries ) často součástí.
 3. Přednášky v zahrani čí v roce 2012 1. Bartoška R. , Horák Z., Kachlík D., Džupa V. , Bá ča V.: Biomechanical aspects of the PFH trochanteric fractures.

Aseptické komplikace kloubních náhrad -luxace, periprotetické zlomeniny, aseptické uvolnění Závěrečný seminář Podmínky zakončení předmětu: Poslední úprava: Ing Markéta Sochorová (01.10.2019). V současné době bych chtěl spektrum použití rozvěrače rozšířit i na osteosyntézy velkých kostí, jako jsou například osteosyntézy femuru nebo periprotetické zlomeniny, kde se dá rozvěrač velmi dobře využít. MUDr. Pavěl Šedivý primář Ortopedického oddělení Kluadiánovy nemocnice v Mladé Boleslav Zlomeniny a epifyzeolýzy proximálního konce bérce u dětí: diagnostika, klasifikace, indikace a způsob léčby, rizika poranění a léčby. (otěr, osifikace, luxace, poranění nervů, periprotetické zlomeniny, infekt, nestejná délka končetin), klinické a radiologické sledování

Retrográdní hřebování periprotetických zlomenin distálního

3. Pavelka T., Weisová D., Salášek M.: Periprotetické zlomeniny femuru po TEP ky čle /7 min/ 4. Topinka I., Koudela K.sr.: Lé čba periprotetických zlomenin v oblasti kolenního kloubu /7 min/ 5. Ho řák P.: CVA - kazuistiky /7 min/ 6. Nepraš P.: Možnosti ovlivn ění pr ůběhu lé čby sportovních úraz ů /7 min/ 7 Zlomeniny hlavice stehenní kosti, stehenní kosti krku (krčku stehenní kosti zlomeniny), se trochanters nebo inter-nebo subtrochanterických region. Nepatří sem zlomeniny acetabula a zlomenin diafýzy femuru pod subtrochanterické regionu (zlomenin femuru). Kód deskriptoru: C26.404.061.425. Nemoc Historie TEP kyčle l l l Sir. Charnley - 1966 - low friction arthroplasty - cementovaná TEP - stejný model dosud standardně užíván Poldi (Beznoska s. r. o) - 1972 - stále zlatý standard 80. léta - počátek éry necementovaných implantát Martin Žofčák - ProCare a Svet Zdravia. Blog, Michalovce 24.04.2020. Starajú sa o Vaše zdravie - MUDr. Martin Žofčák. Michalovce sú okresné mesto, v ktorom sa nachádzajú dve nemocnice. Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o., poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom postihnutých psychickými chorobami a poruchami Ortopedia 201

Máme minimálne tri varianty ako zakódovať periprotetické zlomeniny: 1. variant: M96.6 Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky Tento variant použijeme pri kauzálnej súvislosti s implantáciou protézy, t.j. zlomenina vznikl ortopédia. Príloh. a časo. pisu. 2011. Periprotetická infekcia po implantácii totálnej endoprotézy bedrového a kolenného kĺbu Periprotetické zlomeniny Vrodené chyby končatín. Periprotetická zlomenina - v okolí endoprotézy, především femorálního dříku, může docházet k úbytku kostní hmoty, oslabení kosti a zlomenině. Ta vyžaduje operační řešení, implantaci speciální dlahy či revizní endoprotézy. Periprotetické zlomeniny v oblasti kyčle jsou velmi závažným stavem v ortopedii Periprotetické zlomeniny jsou jist ě závažným problé- mem jak pro pacienta, tak pro operatéra. Ř ešení t ě chto zlomenin ur č it ě pat ř í na specializovan •Zlomeniny kolem protézy - periprotetické vznik po pádech, autohaváriích nutnost operace - sešroubování, výměna TEP •Kalcifikace - ukládání vápníku kolem TEP - omezen pohyb •Pozdní uvolnění TEP - po 15 letech •Reoperace - výměna kloubu za nov

• Zlomeniny kolem protézy - periprotetické • Uvolnění TEP - opotřebení - reoperace. Seznam použitých zdrojů: 1. DUNGL, P. a kol. HRUBINA, M., SKOTÁK, M. Luxace TEP kolenního kloubu jako komplikace zlomeniny hlezna - kazuistika. In Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca PERIPROTETICKÉ ZLOMENINY DISTÁLNÍHO FEMURU - DLAHA VS. RETROGRÁDNÍ HŘEB Kročko M., Piatkovský M., Gavlíček D., Mačák M. Městká nemocnice Ostrava, Ortopedie 6´ 11 16. ZLOMENINY DISTÁLNÍHO RADIA - 10 LETÉ ZHODNOCENÍ. 3. blok Přednášky lékařské sekce I. Sál I. 13:00 - 14:45 Vítek P., Rašková V. GASTROENTEROLOGIE 13. Praktická realizace kontroly kvality kolonoskopie - zkušenosti z Beskydskéh Ďalšími komplikáciami sú luxácia (vykĺbenie) endoprotézy, periprotetické zlomeniny (zlomeniny v oblasti náhrady) či nervová obrna. Rekonvalescencia po náhrade. Rekonvalescencia a rehabilitácie prebiehajú u každého pacienta odlišne

Poranění dolní končetin

Periprotetické zlomeniny kyčle a kolena Faculty of

• periprotetické zlomeniny po náhradě kyčle a kolena • poranění pánve a páteře v rámci polytraumatu • nové trendy v artroskopii - loket, zápěstí, kyčel, hlezno • moderní postupy v ošetření rozsáhlých poranění měkkých tkání • potraumatické infekce Varia s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavo XC4.2.1 Špeciálny dlahový systém na periprotetické zlomeniny jednoduchý XC4.2.2 Špeciálny dlahový systém na periprotetické zlomeniny žložitý XC4.2.3 Stehnový vnútrodreňový klinec retrográdny oceľový XC4.2.4 Stehnový vnútrodreňový klinec retrográdny titánov

• periartikulární zlomeniny • periprotetické zlomeniny • špatně srůstající/hojící se zlomeniny - Malunion • nesrůstající zlomeniny Úvod a indikace Funkce polyaxiálního pouzdra Minimální radiální tlak na pouzdra (pouze před zátěží) Částečný radiální tlak na pouzdra Plný radiální tlak na pouzdr Periprotetické zlomeniny stehnovej kosti B19 Chandoga I., Filan P., Jurík M.: II. ortopedicko-traumatologická klinika FNsP, Bratislava Riešenie periprotetických zlomenín femoru B30 Paša L., Kelbl M.: Klinika traumatologie Lékařské Fakulty Masarykovy Univerzity Brno v Úrazov Pacienti sú navyše poučení operatérom o nevhodných pohyboch, športoch. Operovanú končatinu treba do určitej miery šetriť, vyvarovať sa možných komplikácií, ako sú luxácie, pády, periprotetické zlomeniny. Reoperácie sú náročné a komplikované výkony, prvotný efekt ako po prvej operácii sa obyčajne nenavracia

Je třeba se vyvarovat pádů (možnost vykloubení endoprotézy, případně vzniku periprotetické zlomeniny v okolí implantátu). Proto je vhodné užívat vhodnou neklouzavou obuv, běhat ve vhodném terénu za patřičné viditelnosti. Celá řada orientačních běžců sportuje s náhradou kyčelního (vzácněji kolenního) kloubu Otázka dlouhodobého horizontu životnosti TEP l l l Pohyb a zátěž vede k otěru polyethylenu jamky - až 0, 1 mm ročně - mechanicky není problém, ale biologická reakce (aktivace makrofágů) vede k nastartování osteolytické reakce na otěr U cementovaných TEP z uvolněných mikročástic cementu analogně vzniká cementová nemoc - nyní se jeví jako okrajový. Periprotetické zlomeniny Operační výkony při komplikacích kostního hojení Trauma-tologie v dětském věku Počítačová navigace v traumatologii Rehabilitace v traumatolo-gii Protetické náhrady a funkční protetické kompenzace po traumatech

Periprotetická zlomenina distálního femuru - klasifikace a

Seznam výkonů u kterých se vyžaduje písemný Směrnice SM_043 Práva pacientů a informovaný souhlas Příloha č. 2 Strana č.: 1 (celkem: 8) Verze č.: 02 Seznam diagnostických a terapeutických výkonů, u nichž se v Nemocnici Kolín obligatorně vyžaduje písemná forma informovaného souhlasu OBECNÉ IS_001 Informovaný souhlas s hospitalizací IS_002 Prohlášení pacienta IS. Periprotetické zlomeniny proximálneho femoru 7 min. Žigo P., Durmis R. ASKLEPIOS Orthopädische Klinik Hohwald / DE Komplikationen in der Endoprothetik - welche Lösungen gibt´s? 7 min. » 1,2Gadek A. , Miskowec K.2, Malczak M.2 1. UJ Collegium Medicum, Physiotherapy Institute, Orthopaedics and Rehabilitation Departement Kopernika, Krakow. Autoři Hlavní autoři • As. MUDr. Karel Koudela, Ph.D. Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN Plzeň a LF Univerzity Karlovy v Plzn Charnley - 1966 - low friction arthroplasty - cementovaná TEP - stejný model dosud standardně užíván Poldi (Beznoska s.r.o) - 1972 - stále zlatý standard 80. léta - počátek éry necementovaných implantátů Základní typy TEP kyčle Dle fixace do kosti: 1/ Cementované TEP - zlatý standard = biologicky.

Ortopedická klinika - Fakultní nemocnice Brn

Komplexní řešení problematiky selhávající aloplastiky kolenního kloubu (infekce, aseptické uvolnění, periprotetické zlomeniny), ortopedie a traumatologie nohy, prevence tromboembolické nemoci, léčba osteoporózy, ošetřovatelská péče v ortopedii, primární aloplastika a reimplantace z pohledu instrumentářky 1.-2 Zlomeniny distálního radia v seniorském věku - možnosti léčby. Vlček M., Višňa P., Niedoba M. 1. chirurgická klinika III LF UK a FNM, Praha. 10.30 - 10.50 Přestávka - občerstvení s kávou (Kongresová hala) 10.50 - 11.05 SEKCE MLADÝCH CHIRURGŮ ČCHS. Předání cen 11.05 - 12.15 VII Závěr: Lze předpokládat další revizi ASBMR kritérií pro určení atypických fraktur femuru, ze kterých již možná nebudou vyloučeny periprotetické zlomeniny. A19. Pagetova kostní nemoc: klinické doporučení a naše zkušenosti. Zikán V. III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha, C

Periprotetická zlomenina — totální endoprotéza

ORTOPEDIE. LITERATURA . Domácí monografie: 1. BARTONÍČEK, J., DOSKOČIL, M., HEŘT, J., SOSNA, A.: Chirurgická anatomie velkých končetinových kloubů na zlomeniny krčku proximálního femuru nebyla stanovena. Kontraindikace: Hypokalcémie, hypersenzitivita na ibandronovou kyselinu nebo na kteroukoli pomocnou látku. Dávkování a způsob podávání: K perorálnímu podání. Doporučená dávka je jedna 150mg tableta jednou měsíčně . Periprotetické Fraktury Proximálního Femuru. Výskyt příhod založený na Kaplan-Meierových odhadech za období 3 let. 1 Zahrnuje klinické zlomeniny obratů a nevertebrální zlomeniny. 2 Nepatří sem zlomeniny obratlů, lebky, obličejových kostí, mandibuly, metakarpů, falangů prstů ruky a nohy. 3 Zahrnuje pánev, distální femur, proximální tibii, žebra, proximální • periprotetické zlomeniny po náhradě kyčle a kolena • poranění pánve a páteře v rámci polytraumatu • nové trendy v artroskopii (loket, zápěstí, kyčel, hlezno) • moderní postupy v ošetření rozsáhlých poranění měkkých tkání.

Totální endoprotéza je implantát nahrazující obě artikulující kosti v kyčelním kloubu. Klasifikace onemocnění: Klasifikace onemocnění TEP kyčelního kloubu ortoped indikuje u pacienta pro chronickou bolest a funkční omezení kyčelního kloubu. Stanovení diagnózy je komplexní proces. Lékař (praktický, revmatolog. XXXIV ve˚ans XXXIV ve˚ans 8 9 Honorary Lectures Johari A. (Mumbay, India): Salvaging ruined hips - Management of septic sequelae (20 min.) Maresch P.: Milan Kokavec - 50-ročný (10 min.), ocenenia (20 min. Fraktura ii metatarzu. Dobrý den.Teď v lednu to byly již 3 roky,co jsem si zlomila II.metatarz.Lékař dg potvrdil podle rtg snímku,doporučil mi odlehčení končetiny a ledování a tím léčba skončila.Nedal mi ani sádrovou dlahu,ani ortézu.Jen mi dali berle,abych nohu při chůzi tak nezatěžovala.Po 4 týdnech mi na kontrole řekl,že je to v pořádku a poslal mě do práce. Dlahová osteosyntéza periprotetické zlomeniny při TEP kolenního kloubu ZDĚBLO, J. Totální endoprotéza kolenního kloubu, Brno: Vysoké uení technické v Brně, Fakulta strojního inţenýrství, 2011. 59 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Zdeněk Florian, CSc. Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe tuto bakalářskou práci jsem. Suprakondylická zlomenina humeru rehabilitace. Následující maligní novotvary jiných orgánů a systémů, které přispívají k rozvoji metastáz, nejčastěji vedou k patologickému zlomeninu humeru:Patologická lomová linie s tímto poškozením je velmi variabilní - stejně jako jeho délka.U některých funkcí mohou takové zlomeniny být: Collesova zlomenina) nebo řezných.

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae CechoslovacaTotálna endoprotéza kĺbu - Hovorme o kĺboch

Odpovědi - DRG Restar

Dlahová osteosyntéza periprotetické zlomeniny při TEP kolenního kloubu. Title in English. Plate osteosythesis of femoral periprosthetic fracture arond TKA režim nerušit. relaxace (nádech, výdech). automatické rozsvícení po otočení zápěstí. výdrž baterie až 14 dní. výměnný řemínek (19 mm STARAJÚ SA O NAŠE ZDRAVIE 21. 2. 2020. Michalovce sú okresné mesto, v ktorom sa nachádzajú dve nemocnice. Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o., poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom postihnutých psychickými chorobami a poruchami XVIII. SLOVENSKÝ KONGRES ÚRAZOVEJ CHIRURGIE DNI PRIMÁRA BAUERA s medzinárodnou účasťou Košice, hotel Centrum, 17. a 18. september 201

Dlahová osteosyntéza periprotetické zlomeniny při TEP

Video: Traumatologie - Peter Wendsche, Radek Veselý et al

Zúčastnili jsme se 6