Home

Romantismus vs klasicismus

V dílech klasicismu tvoří hlavní konflikt rozum a pocity a rozum jistě zvítězí. Romantismus uznává nejvyšší hodnotu vnitřního světa, individualitu člověka. V konfrontaci společnost-osobnost je důraz kladen na osobnost, soběstačnost, pocit, touhu po svobodě Klasicismus- tvarosloví střídmé, změna v myšlení, technické vynálezy. Empír(poč.1806 - 1810) - geometrická stylizace, jednoduchost, důslednější aplikace římských, ale i egyptských vzorů. Romantismus (raný) - (konec 18.stol v Anglii, u nás pol.19.stol) - protipól klasicismu, svoboda uměleckého projevu, inspirace ve středověku, na Blízkém a Dalekém. Upravený francouzský park. Klasicismus (z lat. classicus = vynikající, vzorový, dokonalý) vznikl v druhé polovině 17. století ve Francii v době vlády krále Slunce, Ludvíka XIV. Na rozdíl od baroka se klasicismus přiklání pravidelnosti a harmonii tvarů, od těžkopádného baroka inspirujícího se církví k jednoduchosti inspirované antikou

Rozdíl mezi klasicismem a romantismem (Kultura a

Vznikal ve 2. polovině 17. století ve Francii za panování Ludvíka XIV. a odtud se v průběhu 18. století rozšířil do celé Evropy. První fáze klasicismu se někdy také nazývá barokní klasicismus, protože se zde barokní prvky mísí s prvky klasicistními V češtině získal každý z pojmů v kontextu literatury jiné zabarvení: jako klasika (klasická literatura) se označuje jakékoliv kvalitní, časem prověřené dílo, zatímco klasicismus (klasicistní literatura) se vztahuje k antikou inspirované tvorbě, převážně francouzské, mezi 17. a 19. stoletím Klasicismus a Romantismus • Klasicismus ve Francii se shoduje s obdobím, kdy u ná porovnání romantismu s klasicismem. klasicismus: rozum, nadčasové a obecné jevy společné všem dobám a zemím, hrdina: nejdůležitějí je povinnost a čest, používá vysoký umělecký styl, romantismus = umělecký proud v evroých literaturách 1. poloviny 19. stol

KLASICISMUS a raný ROMANTISMUS - fast10

 1. Architektura klasicismu, empiru, romantismu a historismu v Českých zemích V českých zemích trval barok neobyčejně dlouho. Po jeho vyčerpání sice nastupuje klasicismus, ale jen na krátkou dobu v letech 1780 - 1800. Vznikalo však velmi málo staveb, protože intenzívn
 2. Od osvícenského klasicismu k romantismu v české literatuře název národní obrození bývá často zpochybňován kvůli emocionálnímu zabarvení 70. a 80. léta 18. století, vrchol v 30. letech 19. stolet
 3. Osvícenství,klasicismus a preromantismus v evroých literaturách . Klasicismus, osvícenství,preromantismus a romantismus v evroých literaturách . Klasicismus. clasicus - vzorový, nejpřednější. v 17.stol. ve Francii. objektivní přístup k umění. mění se: barokní klasicismus, osvícenský klasicismus, empí
 4. Rozd ěl um ělce z období klasicismu a romantismu : a) hudba: b) literatura: W. Scott, A.S. Puškin, L. van Beethoven, J.W. Goethe, W. A. Mozart Napiš podle stru čných biografických údaj ů plná jména dvou um ělc ů: (za 2 body) Žil v letech 1810 - 36, byl typickým p ředstavitelem českého romantismu
 5. Socha řství / klasicismus a romantismus Socha řství nebylo zdaleka tak d ůležitým médiem um ěleckého vývoje v 19. století jako malířství, nicméněto byl zejména p říklad socha řství antiky, s nímž se um ělci éry novoklasicismu vyrovnávali
 6. Klasicismus, empír, romantismus základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Objevy a dobývání. Počátky nové dob
 7. ČESKÝ HUDEBNÍ KLASICISMUS A ROMANTISMUS Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními skladateli v období klasicismu a romantismu. V úvodu si žáci zopakují znalosti z předchozích hodin, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu si nově získané informace zopakují zábavnou formou

Romantismus (raný) - (konec 18.stol v Anglii, u nás pol.19.stol) - protipól klasicismu, svoboda uměleckého projevu, inspirace ve středověku, na Blízkém a Dalekém Východě, novogotika Klasicismus - tvarosloví střídmé, změna v myšlení, technické vynálezy Empír - geometrická stylizace, jednoduchost. Proti klasicismu a osvícenství.Od začátku 19. st. nejprve v lit., později v ostat. uměl. druzích.Zasahuje i do života věřejného a soukromého. Souvisí se slovem román - vypravování v románském jazyku, plné rytířských dobrodružství, fantastických zápletek a nespoutané vášnivosti

Jako protipól klasicismu vznikl romantismus, vyznávající svobodu uměleckého projevu, jeho inspirace pochází ze středověku nebo Blízkého a Dálného východu. Architektura romantismu bývá členitá, s uvolněnou formou a často postrádá symetrii. II. STAVEBNÍ PRVKY. ZDI - stěnový nosný systém, zdi omítané zvenčí i zevnit Jean Dominique Ingres - snažil se potlačit veškeré sklony k romantismu. Klasicismus v Českých zemích. Období národního obrození r.1796 je založena Společnost vlasteneckých přátel umění (předchůdce dnešní Národní galerie) r.1799 vzniká Akademie r.1818 vzniká Vlastenecké museum v Čechách. Architektur

Termínem preromantismus je označován umělecký proud, který vznikl přibližně v polovině 18. století jako reakce na klasicismus a osvícenství, a který ohlašoval blížící se romantismus. Protože se orientoval na posílení emocionální působivosti uměleckých děl, bývá často nazýván sentimentalismem Období hudebního klasicismu se datuje zhruba mezi lety 1750-1820.Je to éra zejména Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna a Ludwiga van Beethovena. Melodicky a harmonicky se snaží o ucelené a přehledné hudební dílo. Oproti hudbě baroka a následujícího romantismu je klasicismus klidnější směr.. Klasicistický hudební styl vznikl v souvislosti s všeobecnými kulturními a. V literatuře tak například začaly vznikat první moderní horory. Dosud vládnoucí klasicismus a kult rozumu byl charakteristický oblíbenými společenskými tématy, například světem techniky a vynálezů. Romantismus se obrací opačným směrem a navrací se k přírodě a exotice. Dalším znakem byl návrat k minulosti

Romantismus. Zatímco sochařství v době romantismu dlouho podléhalo vlivu klasicismu a akademismu, malířství, jehož romantické prvky již byly obsaženy v samotném klasicismu, se v této době rozvíjelo mnohem dynamičtěji a stalo se zde dokonce vůdčím uměleckým oborem. Oproti klasicismu se v malířství romantismu zrodilo. Klasicismus. Novověk, 19. století architektura, sochařství, malířství, krajinomalba, klasicismus. vznikl koncem 17. století ve Francii a odtud se rozšířil do celé Evropy. pozdnější klasicismus z poloviny 18. a 19. století se označuje jako neoklasicismus. jeho nástup ovlivněn objevením Herkulánea a Pompejí

Klasicismus, empír, romantismus, biedermeier - dějepis

 1. sterský palác postavený v gotickém stylu; později přestavěn do novogotického.
 2. anta značných rozměrů v průhledu dvou ulic pražského staroměstského okruhu svým výtvarně urbanistickým působením odráží dobové ideály stavby měst tehdejší napoleonské éry
 3. 7. Klasicismus a romantismus v evroých literaturách 1) společensko - ekonomická ch-ka té doby Některé země byly hospodářsky vyspělejší. Francie - blížila se Velká francouzská buržoazní revoluce 2) ch-ka jednotlivých směrů s ohledem na literaturu (nové žánry
 4. KLASICISMUS, OSVÍCENSTVÍ A PREROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE 6 PREROMANTISMUS umělecký proud, který vznikl zhruba v polovině 18. století jako reakce na klasicismus a osvícenství a který ohlašoval blížící se romantismus na rozdíl od klasicistního důrazu na rozum zdůrazňuje preromantismus především citové hodnoty

V okolí zámku se rozkládá rozsáhlý zámecký park vybudovaný na počátku 19. století. V parku se nachází mnoho vzácných dřevin, rybníků a zajímavých staveb: minaret z roku 1798, Janův hrad - pseudogotická napodobenina hradní zříceniny, nebo Lovecký zámeček Start studying 11 Klasicismus a romantismus. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Romantismus v české literatuře. Karel Hynek Mácha - Máchův postoj ke světu, díla, rozbor díla Máj, význam Máchovy osobnosti. Božena Němcová - životopis, pohádky, cestopisy, povídky, rozbory děl Babička a V zámku a v podzámčí Očekávaný výstup: popíše nové kulturní směry, klasicismus a romantismus, uvede jejich inspiraci a typické stavby a památky tj. obdobím antického Řecka a Říma Uplatnění v architektuře a hudbě 1 Jednoduché, čisté linie Symetrie Trojúhelníkové štíty Antické sloupy 2 Světské stavby sloužící veřejnosti: banky.

Český klasicismus a romantismus v malbě — Mgr. Kristýna Brožová: absolventka dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nyní studentka doktorandského cyklu tamtéž. Ve školním roce 2009-2010 absolvovala semestrální studium na Ecole Pratiques des Hautes Etudes v Paříži Vzdělávací kurz pro žáky 8. ročníku základní školy je součástí předmětu dějepis. Hlavním tématem tohoto kurzu je romantismus a klasicismus. Tyto dva směry si popíšeme z hlediska jejich kultury a architektury. Dále si představíme jejich inspiraci v minulosti, vzory a významná jména těchto směrů Kurz dějin umění online: Klasicismus, romantismus a realismus v Brně! Vstupenky a informace o nadcházející akci. Moravská galerie v Brně, čtvrtek 27. 5. 2021. Novinky, lístky, nejnovější info, stejně jako program a vstupenky na nejlepší akce najdete na GoOut

Klasicismus, romantismus, realismus by Gabriela Pokorn

Opakování českého a světového romantismu Romantismus 1. Co je to romantismus? Vymezení romantismu Romantismus je literární směr, který vznikl v 1. polovině 19. století, ve kterém se klade důraz na cit. 2. Hlavní znaky romantismu Romantismus je individualistický, subjektivistický, staví se proti klasicismu-racionalitě 3 Pokračujte v prohlížení. Další alba autora. Podobná alb V zápočtovém testu zazní 10 hudebních ukázek a dále v něm bude položeno 5 otázek na příslušnost skladatelů, jmenovaných v tomto seznamu, do příslušných období dějin evroé hudby (klasicismus, romantismus, 20. století) a na jejich národnost. Při určování hudebních ukázek bude požadováno jmén Romantismus - móda. 14. 6. 2009. Romantismus v módě Ženská móda Ženy nosily rozevláté sukně ve tvaru kužele. Pod sukněmi bývalo mnoho spodniček. Šaty se vyznačovaly úzkým pasem se sepnutým korzetem. Aby byl pás ještě hubenější, tak byl oděv v ramenou více rozšířený. Často nosily velké klobouky zdobené umělým.

Romantismus ve světové a české literatuře. odvozeno od slova romantique=nes­kutečný jako v románu (dobro­družný) původně jakékoliv prozaické dílo psáno hovorovým jazykem (jakýmkoliv jazykem mimo latiny) umělecký směr, který se projevuje ve všech stylech, myšlenkové hnutí. jeden z hlavních směrů 19. století V počátcích 19. století (okolo let 1820 - 1840) zasahuje do módy období zvané BIEDERMEIR (měšťanský empír).Biedermeier a následně i ROMANTISMUS ( 19.století ) jsou styly, které vyzdvihují zejména barvy a ženskost. Dámská móda zaznamenává velice zajímavý krok vpřed Klasicismus v literatuře PaedDr. Hana Vítová Anotace Předmět: český jazyk a literatura Ročník: I. ročník SŠ Tematický celek: od klasicismu k romantismu Klíčová slova: klasicismus, trojí jednota, komedie, tragédie Forma: výklad Datum vytvoření: 1. 11. 2012 Klasicismus v literatuře vzniká ve Francii v 17. století.

 1. Romantismus: pocity pøírody. Romantismus se v Evropì objevil na pøelomu 19.století, kdy nahradil období svìtla a klasicismu. K významným malírùm romantismu v Nìmecku patøil Caspar David Friedrich, v Anglii Turner a Wallis. Ve Francii se romantismus soustøedil více na problematiku osudu a vášnì lidí spojených s francouzskou.
 2. oval až do prvních desetiletí století dvacátého. Romantická hudba j
 3. Klasicismus. Počátky a vývoj malířství klasicismu: mezinárodní centrum slohu představoval Řím, kde stoupenci klasicismu navazovali jak na tvorbu barokních klasicistů (jak ji representuje především malba Carracciů, Nicolase Poussina a Claude Lorraina), tak na velké mistry renesance (především Raffaela, Correggia a Tiziana) a.

Klasicismus, romantismus a realismus v Evropě - maturitní

Preromantismus x klasicismus a romantismus,poradna,odpovědi na dotaz. Proč se romantismus v umění nevyskytuje v čisté podobě? Ano. Romantismus se obvykle nevyskytuje v čisté podobě, ale s prvky klasicismu, preromantismu, sentimentalismu nebo realismu •KLASICISMUS •ROMANTISMUS Humanismus 2. Klasicismus 3. Romantismus 4. Realismus 5. Impresionismus 6. Surrealismus • Dojem •Jako v román Zvláštnosti českého romantismu. Romantismus v české literatuře má určité zvláštnosti - literatura má stále výchovnou a poznávací úlohu, autoři proto neměli takovou myšlenkovou a tvůrčí volnost, nemohli ostatně ani příliš cestovat po světě a poznávat exotické země.V literatuře se uchoval ideál národa, jeho kultury a historie, slovanství a lidovost Ženské akty- Velká odalistka, Koupající se, Pramen, Turecké lázně. Přiblížení romantismu- Roger osvobozuje Angeliku, Paolo a Francesca. KLASICISMUS V ČESKÝCH ZEMÍCH. vláda Josefa ll. Založena Společnost vlasteneckých přátel umění (předchůdkyně dnešní Národní galerie) 1799- Akademie. 1818- Vlastenecké muzeum v. Klasicismus je. styl architektury, stavební sloh. myšlenkový směr, který se odlišuje od baroka důrazem na rozum. Romantismus. Humanismus. Imaginární cestopis o námořníkovi, který navštíví neskutečné světy a nakonec sepíše své paměti v jeden cestopis je knížka

Fantom opery, Mumie i Frankenstein | Classic Praha

Klasicismus vs. Romantismus - emancipace přírody, rozpor mezi ideálem a skutečností, cit, nespoutanost a vášně. 8. Tradiční struktura slohů končí secesí a výtvarné umění se štěpí do řady ideologicky pestrých proudů, směrů a ismů. Umění se vymaňuje z pravidel zatížených kánony a řemeslné funkc Klasicismus a Empír. Klasicismus. Umělecký směr 2. pol. 18. stol. (ale vzniká už v 17. stol.) Zejména západní a jižní Evropa, odtud v 1. pol. 19. stol. i dá Český romantismus. Materiál obsahuje prezentaci s přehledem autorů českého romantismu a divadel 18.-19.st., dále činnosti s poslechovými skladbami a úkoly na procvičení dané látky. zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její. Klasicismus je umělecký směr, který se inspiruje především antickými vzory a zdurazňuje střízlivý rozum, uměřenost a jasný, pravidelný řád. Vznikal ve 2. polovině 17. století ve Francii za panování Ludvíka XIV. a odtud se v pruběhu 18. století rozšířil do celé Evropy. První fáze klasicismu se někdy také nazývá barokní klasicismus, protože se zde barokní.

OPÁČKO TEST DĚJINY UMĚNÍ- klasicismus a romantismus, rtealismus.doc. 106 MB; KLASICISMUS Představitelé u nás Jan Václav Jan Václav StamicStamic1717--17571757 Jiří Antonín Benda 1722--17951795 Jakub Jan Ryba 1765--1815 autor České 1815 autor České mše vánoční Josef Mysliveček 1737--1781 proslul v 1781 proslul v Itálii jako skladatel oper a oratori Romantismus ve výtvarném umění, konec 18. století a začátek 19. století n.l. Turner, Déšť, pára a rychlost -- Velká západní železnice, 1844 4 m. Joseph Mallord William Turner, Déšť, pára a rychlost -- Velká západní železnice, olej na plátně, 1844 (Národní galerie, Londýn)Hovoří: Dr. Beth Harris, Dr. Steven Zucker Déšť, pára a rychlost -- Velká západní.

Romantismus ve světové literatuře 1/ Která z charakteristik romantismu není pravdivá? a) romantismus kladl důraz na osobitost autora, na city a fantazii b) hlavní hrdina často splývá s autorem, často osamělý jedinec c) romantismu rozvíjel hodnoty, které přineslo osvícenství a klasicismus Klasicismus - úvod . Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 590 Kč. a získejte přístup ke všem 62 videím, která jsou v kurzu obsažena. Diskuse k videu. Psaní komentářů je jen pro přihlášené. Lekcí v kurzu: 62. Shrnutí národního obrození a romantismu v Čechách : Délka lekce: 1:53. Závěr.

Klasicismus a romantismus v malířství Flashcards Quizle

Hudební romantismus • Hudební romantismus je hudební sloh, který vznikl na přelomu 18. a 19. století z hudebního klasicismu. • Hudební romatismus trval celé 19.století a vyznačoval se velkou citovostí a bohatou harmonií. • V této době byla velmi oblíbená píseň, začaly vznikat písně umělé a sbírky písní Můžete se zkusit podívat, jaký udává význam slova romantizmus, romantismus wikipedie nebo ab romantismus (charakteristika (v jistém smyslu revoltou (preferování tvůrčí: romantismus (charakteristika, klasicismus vs romatismus, umĚnÍ (malÍŘstvÍ. 27.4.2014 - žánrové obrazy, krajiny, běžný život, příroda Romantismus ve francouzské literatuře. Přesto, že od 17. století zaujímala Francie v kulturním dění Evropy přední místo, hnutí romantismu je hnutím do Francie importovaným a k jeho rozvoji dochází o celou jednu básnickou generaci později než v zemích jeho vzniku Anglii a Německu

Většina jeho raných symfonií vznikla na cestách - v Londýně a Holandsku, při návštěvě Vídně v roce 1767-68 a později v Itálii. Zdaleka nejvíce symfonií složil Mozart v Salcburku, jednu symfonii v Linci a jednu v Paříži. Zbývají symfonie, které vznikly v poslední třetině Mozartova života ve Vídni Období hudebního klasicismu se datuje zhruba mezi lety 1750-1820, v podstatě po dobu celého 18. století, především jeho druhé poloviny. Melodicky a harmonicky se snaží o ucelené a přehledné dílo. Oproti baroku a romantismu je klasicismus klidnější směr. Je ovlivněn racionalismem a návratem k antice

Opakování baroko, klasicismus, romantismus 2. Žáci si zopakují jednotlivá hudební období, se pokusí správně zařadit pojmy do jednotlivých období, odpovídají na otázky. 280 stažení Základní 2. stupe Knihu Čítanka I. k Literatuře v kostce : starověk, st... z roku 2007 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám

Klasicismus - Wikipedi

Dějiny umění: Klasicismus, empír a romantismus. Klasicismus je umělecký směr, který se inspiruje především antickými vzory... a o něm a také o empíru a romantismu se hodně dozvíte v dalším pokračování Dějin umění s Mgr. Janou Froňkovou Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Klasicismus a Romantismus. Kategorie: Dějiny umění. Typ práce: Absolventské práce. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Plně vypracovaná maturitní otázka z dějin umění dle daných osnov. Stručné, přehledné a se správným obsahem, včetně galerie. Vitální dílo pro všechny, kteří chtějí uspět u. Title: Klasicismus a um leck sm ry 19. stolet Author: Petr Last modified by: Petr Created Date: 2/7/2012 10:27:38 AM Document presentation format - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 580b32-NTMx

Ve čtvrtek 13. 2. proběhla na PF UJEP kunsthistorická přednáška Mgr. Kristýny Brožové, absolventky dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v současné době externí kurátorka pro edukační činnost Lektorského oddělení SUDS a SMSU v Národní galerii v Praze Slavná období klasické hudby - 400 let evroé historie: baroko, klasicismus, romantismus, moderní hudba - každou epochu charakterizuje svébytný zvuk. Vydáme se s diváky na toulky hudební historií a společně s hvězdami klasické hudby budeme objevovat, jak geniální skladatelé a velké myšlenky, války a revoluce.

Očekávaný výstup: popíše nové kulturní směry, klasicismus a romantismus, uvede jejich inspiraci a typické stavby a památky Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: romantismus, architektura, malířství, literatura, hudba Druh učebního materiálu: prezentace Druh interaktivity: aktivit Otázka: Hudební romantismus v 19. století Předmět: Dějiny hudby Přidal(a): mkhole Hudební romantismus v 19. století. označení hudebního slohu, který vznikl na přelomu 18. a 19. století z hudebního klasicismu na popud uměleckého romantismu a v evroé hudbě dominoval až do prvních desetiletí století dvacátého Romantismus v české literatuře 1/ Která z charakteristik romantismu není pravdivá? a) romantismus kladl důraz na osobitost autora, na city a fantazii b) hlavní hrdina často splývá s autorem, často osamělý jedinec c) romantismu rozvíjel hodnoty, které přineslo osvícenství a klasicismus d) láska jako jedno z hlavních témat. Klasicismus (2. pol. 17. stol. - konec 18. stol.). vznikl ve Francii v 17. st. v době rozkvětu absolutistické monarchie (Fr. ovlivňovala celou Evropu) navazuje na odkaz ANTIKY; souvisí s RACIONALISTICKOU filosofií (René Descartes: Myslím, tedy jsem Klasicismus postupně přechází v empír, tzv. císařský sloh, který se rozvinul za císaře Napoleona Bonaparta a podle jeho principů se stavělo ještě v polovině 19. století. Vychází již výlučně ze studia antických slohů a ve své zálibě ve strohosti a jednoduchosti první přejímá nejstarší řecký řád, dórský

romantismus - (z fr. romantique = romantický, romantika; to z it. romanesque, vztahujícího se k románskému umění) - pojem vyskytující se dnes ve 3 souvislostech. 1. Ve stejném významu jako romantika se používá k označení specif. přír. i umělé scenérie i soc. atmosféry, která má následující charakteristické rysy: tajuplnost, snovou náladu, příp. Téma: Romantismus Vypracovala: Mgr. Jana Pilařová • Zdůrazňuje citovost, prožitek a fantazii. Klasicismus versus romantistmus • Westminsterský chrám v Londýn ě, katedrála v Edinburgu • Parlament v Budapešti, zámek Neuschwanstein • Hluboká, Lednice, zámek v hrádku u Nechanic

Klasicismus (literatura) - Wikipedi

Klasicismus Úvod » Romantismus. Romantismus. Příspěvky. Friderik Chopin. 10. 3. 2016 Celý příspěvek | Rubrika: Romantismus Kontakt Michaela V. michaela.vithov@outlook.cz. Vyhledávání Archiv Kalendář << září / 2019 >> RSS Přehled zdrojů. Transcript Klasicismus a umělecké směry 19. století. Klasicismus a romantismus A3V Mgr. Jitka Nováková 9.2. 2012 Společnost a kultura 18.století • změny ve společnosti - snaha probudit rozum člověka - osvícenství, důležitou silou ve společnosti se stává měšťanstvo • evroá vlna revoluci - anglická, VFBR. Hudba českého romantismu. František Škroup V této době u nás probíhá národní obrození. Vrcholným projevem obrozeneckých tendencí se v duchu romantismu jevila především česká opera.Pronikavý úspěch singspielu Josepha Weigla (1766 - 1846) Švýcarská rodina r. 1823 podnítil Chmelenského a Františka Škroupa (1801 - 1862) k původní české zpěvohře Klasicismus v Čechách a na Moravě V Německu nositelé osvícenských myšlenek - nazváno jako Německý klasicismus - V Německu je klasika spojována až koncem 18. st./poč. 19. st. s hnutím Sturm und Drang, což postupně přešlo v romantismus -Lessing, Herder, Goethe, Schiller, Bürger) LIT - Literatura zpět na Klasicismus (polovina 19. století) V polovině 19. století v Anglii vzniká romantismus , který se vrací k zaniklým slohům, jako je sloh románský, gotický a renesanční - vznikají tak díla novorománská, novogotická a novorenesanční

renesance, baroko, klasicismus, romantismus, secese Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Výklad Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání -druhý stupeň Typická věková skupina 14 -15 let / 9. ročník Období tvorby DUM 7/201 Dějiny evroé hudby s výkladem hudebních celebrit.Slavná období klasické hudby - 400 let evroé historie: baroko, klasicismus, romantismus, moderní hudba - každou epochu charakterizuje svébytný zvuk. Vydáme se s diváky na toulky hudební histori

Klasicismus a Romantismus Klasicismus ve Francii se shoduj

Český klasicismus. domácí: František Xaver Brixi. působil jako varhaník v Praze, poté jako ředitel kůru u sv. Víta. Brixiho dílo obsahuje nepatrné zbytky barokních manýr a je ovlivněno italskou hudbou neapolské školy. Ještě za Brixiho života se šířilo po střední Evropě v opisech Osvícenství (17. - 18. stol.; Anglie a Francie) ideové hnutí doby přechodu feudalismu v kapitalismus, navazuje na renesanci, humanismus a reformaci. ideologicky připravuje buržoazní revoluci - boj ve jménu rozumu proti předsudkům a despotismus. víra v rozum, sílu vědy, ovládnutí přírody. rozvoj racionalismu, optimismu. Německo. Rakousko. Rusko. Název klasicismus je odvozen od: francouzského slova classe = třída - odvozené slovo - classic = prvotřídní, vzorový, vztahující se k antické kultuře. latinského slova classicus = patřící k nejvyšší společenské římské třídě - v přeneseném významu: prvotřídní. považován za tvůrce moderní české poeziejeho dílo bylo však v jeho době nepochopeno a oficiálně přijato až o generaci později zásluhou májovcůnarodil se v Praze na Malé Straněvyrůstal v chudých poměrechabsolvoval novoměstské gymnáziumstudoval filozofii a právajiž během studií se věnoval herectví v Kajetánském divadle, kde se seznámil se svou..

Romantismus ve světě - Český jazyk - Maturitní okruhy

Klasicismus a empír. Klasicismus a empír vznikl koncem 18. a počátkem 19. století ve Francii. Byl podmíněn změnami v tehdejší společnosti, politickým úspěchem vlády Napoleona Bonaparta a tak zvanou intelektuální revolucí a osvícenstvím. Od těžkopádného baroka se klasicismus vracel k antické jednoduchosti, umění bylo. Klasicismus. V 17. století vznikly v řadě evroých zemí absolutistické monarchie, výstižně charakterizované větou připisovanou francouzskému králi Ludvíku XIV.: Stát, to jsem já! Člověk stejně jako dříve podléhal vyššímu řádu; nyní to ovšem znamenalo nejen hledat cestu k Bohu, ale především plnit vůli. Světové malířství a sochařství 19. st. Obsahuje podsložky: - Impresionismus. - Klasicismus a romantismus v malířství. - Německé klasicistní a romantické malířství. - Postimpresionistické malířství. - Realistické malířství. - Sochařství 2. pol. 19. stol. - Sochařství klasicismu a romantismu. České malířství a.

8. Od osvícenského klasicismu k romantismu v české ..

Vídeňský klasicismus (německy Wiener Klassik) byl proud či hudební styl v dějinách evroé hudby přibližně v letech 1780-1827. Širší význam tohoto pojmu může zahrnovat i celé období vídeňský klasicismus. Mezi vídeňské klasiky se pak řadí zejména skladatelé. Počátky hudebních dějin v Čechách - přiřazování, pracovní list 271 kB: verze 2 : 8. 2. 2014 5:25: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_714.doc Zobrazit Stáhnout: Český hudební klasicismus a romantismus - přiřazování, pracovní list 275 kB: verze 2 : 8. 2. 2014 5:25: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_717.doc Zobrazit. Umění 19. stol. v Čechách: od neoklasicismu po tzv. genaraci Národního divadla, čtyři , stažený soubor (21) , stažený soubor (22) , CZE_NG.K_1703 , CZE_NG.O_4762 , stažený soubor (23) , stažený soubor (24) , pachner v českém prostředí se klasicismus opírá o Akademii výtvarného umění charakteristické rysy. v. Ideová východiska a inspirační zdroje hudebního romantismu:. Romantismus odvozoval svůj název od francouzských pojmů roman a romantique, převzatých z literatury.Příběhy, vyprávěné v románu 19. století, bývají neobyčejné, dobrodružné, často spojené s láskou, tajemstvím, nebezpečím, tedy lidskou fantazii rozněcujícími jevy [1] Klasicismus. Období hudebního klasicismu se datuje zhruba mezi lety 1750 až 1820, v podstatě po dobu celého 18. století, především jeho druhé poloviny. Melodicky a harmonicky se snaží o ucelené a přehledné dílo. Oproti baroku a romantismu je klasicismus klidnější směr. Je ovlivněn racionalismem a návratem k antice.

Osvícenství,klasicismus a preromantismus v evroých

2 Romantismus Pročtěte si následující text, zapište si do sešitu výpisky a odpovězte na otázky uvedené na závěr. Romantismus (z franc. romantique = pův. jako v románu) představuje umělecký směr, který se v evroém umění prosazuje na konci 18.a v 1 Romantismus v literatuře a okolí uměníLidský svět byl představován jako tajemství a tajemství, které lze pochopit pouze pocity, emocím a srdcem. Racionální realita je nahrazena fantastickými světy, které nemohou být pochopeny rozumem. Pouze silné pocity mohou odolat světu a v síle a hloubce jsou stejně silné jako vesmír Středoškolská literární výchova. Orientální písemnictví. Literatura starověkého Řecka. Literatura starověkého Říma. Evroá středověká literatura. Dějiny české literatury do doby husitské. Naše písemnictví v období od Lipan k Bílé hoře. Naše písemnictví v období temna. Evroý klasicismus a osvícenství