Home

Kyselina sírová bezpečnostní list

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění Kyselina sírová 96%+ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Kyselina sírová 96%+ Látka / směs látka Chemický název kyselina sírová % Číslo CAS 7664-93- BEZPE ČNOSTNÍ LIST Kyselina sírová 96% strana 1 z 6 BEZPE ČNOSTNÍ LIST podle Na řízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.10.2010 Datum revize: 16.09.2011 KYSELINA SÍROVÁ 96% 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SM ĚSI A SPOLE ČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Kyselina sírová 96 BEZPE ČNOSTNÍ LIST dle (EC) 1907/2006 KYSELINA SÍROVÁ technická 94 - 96,5% Datum vydání: Datum revize: Číslo revize: Strana: 1. 12. 2010 1 / 11 SPOLANA a. s. 277 11 NERATOVICE ČESKÁ REPUBLIKA ODDÍL 1: Identifikace látky/sm ěsi a spole čnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní název: KYSELINA SÍROVÁ technická 94 - 96,5 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Kyselina sírová AKU Datum prvního vydání: 20.1.1998 5/15 Datum revize č.2 : 2.3.2016 Produkt je nehořlavý. Zanedbatelné požární riziko. Styk se snadno oxidovatelnými

Úprava a čištění vody - Kemwater ProChemie

Bezpečnostní listy ke stažení - úprava vody - chlorace

Ruší a nahrazuje Bezpečnostní list Kyselina sírová (všechny druhy), vydání 7 ze dne 29. 06. 2005 . Title MSDS kys s rov esky Subject: BL H2SO4 Created Date: 2/1/2010 4:19:57 P BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění změn nařízením (EU) 453/2010) Obchodní název: PUREX OD Kyselina sírová jako SO 3 7664-93-9 1 2 Kyselina dusičná 7697-37-2 1 2,5 Při použití dle návodu odpadá nutnost kontroly limitních parametrů Kyselina Sírová 96 . Bezpečnostní list je vyhotoven v souladu s nařízením (EU) č. 2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Sírová kyselina, mono-C12-18-alkylestery, sodné soli [CAS 68955-19-1] BEZPEČNOSTNÍ LIST Bee-safe Datum revize: 14 Labar Kyselina sírová akumulátorová 38 % 1200 g. Bezpečnostní list. Bezpečnostní upozornění. Korozivní/žíravé. Nebezpečnost pro zdraví. Korozivní/žíravé. Nebezpečí. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

BEZPEČNOSTNÍ LIST Č. Code 01 Stránka 2 / 19 Název: ELEKTROLYT - KYSELINA SÍROVÁ První datum vydání: First Issue Date změn 07. 05. 2018 Rejstřík schválených Revision Index 2 Datum poslední schválené změny Bezpečnostní list pro bezpečnou manipulaci s olověnými akumulátory (olověnými bateriemi) Označení látky / přípravku a firmy Údaje k výrobku Obchodní jméno: Olověné baterie, plněné zředěnou kyselinou sírovou Údaje o výrobci: Adresa: BRISK tábor a.s. Vožická 2068 390 02 Tábor Česká republik BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP strana 1 (celkem 9) Datum vydání: 1.7.2007 Datum 2. revize: 3.1 2012 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kyselina sírová techn. (92-98%) Indexové č. 016-020-00-8 Registrační číslo Editovat. Kyselina sírová (zastarale též vitriol) je silná dvojsytná kyselina. Je jednou z nejdůležitějších průmyslově ve velkém množství vyráběných chemikálií. Její sumární vzorec je H 2 SO 4 značí, že se skládá ze dvou atomů vodíku, jednoho atomu síry a čtyř atomů kyslíku. Soli od kyseliny sírové jsou sírany Popis: Kyselina sírová 0.05 mol/l (0.1 N) vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T. Baker® ,7103.9020EA,7103.9010EA,7103.1000EA Kyselina sírová ≥75% (v/v

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 20.05.2016 Číslo verze 14 Revize: 20.05.2016 kyselina sírová • Standardní věty o nebezpečnosti H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí Bezpečnostní list OQEMA, s.r.o. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Síran železnatý (skalice zelená) 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy látky/směsi síran železnatý heptahydrát Registrační číslo REACH: 01-2119513203-57-XXXX Číslo CAS: 7782-63 Více informací o Kyselina sírová. Pomáháme vědě tím, že nabízíme široký výběr produktů, služeb a znalostí našich lidí Bezpečnostní list Podle 1907/2006/ES, Článek 31 1 Datum vydání: 31-10-2017 Číslo verze: 1.0 1.1 Identifikátor výrobku: Obchodní označení: Kyselina Sírová 51% < C < 60% (W/W) H2SO

3.1 Chemický název: fluorovodík kyselina sírová kyselina hexafluorokřemičitá Obsah v % 40 ≤1,5 ≤0,6 Číslo CAS 7664-39-3 7664-93-9 16961-83-4 Číslo ES (EINECS) 231-634-8 231-639-5 241-034-8 Klasifikace CLP Acute Tox.2 Acute Tox.1 Acute Tox. 2 Skin Corr. 1A Skin Corr. 1A Skin Corr. 1B H věty H330 H310 H300 H314 H330 H33 Varianty produktu. Labar Kyselina solná chlorovodíková 31% technická 3 l 95 Kč. Labar Kyselina sírová 15% technická, pro čištění a úpravu pH bazénu 1000 g 40 Kč. Labar Kyselina solná chlorovodíková 31% technická 500 g 31 Kč Kyselina sírová patří mezi nejdůležitější průmyslově vyráběné chemikálie. Její vzorec je H2SO4 a triviální název vitriol. Jde o velmi nebezpečnou žíravinu. Při kontaktu koncentrované kyseliny sírové s pokožkou dochází k závažnému poleptání, vdechnutí jejíc BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění Kyselina sírová bez dusíku ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kyselina sírová bez dusíku Látka / směs látk

BEZPEČNOSTNÍ LIST KEMIRA PIX-313 Cit. 2.1/CZ/CS BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Kyselina sírová. BEZPEČNOSTNÍ LIST KEMIRA PIX-313 Cit. 2.1/CZ/CS BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 PEL = 0,05 mg/m³, mlha koncentrované kyseliny; torakální frakce, SO3, I: dráždí sliznice (oči. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: 2 z 8 Název výrobku: Kyselina sírová akumulátorová 33 % Datum vydání: 1.1.2005 Datum revize: 8.1.2007, 1.5.2010, 31.5.2011 Revize č.: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění pH MINUS Nebezpečné látky kyselina sírová Standardní věty o nebezpečnosti H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí Kyselina sírová o vysoké čistotě je vhodná pro textilní a papírenský průmysl i jako elektrolyt k plnění olověných akumulátorů (autobaterie, motobaterie). Bezpečnostní listy. Žádost o vzorek. Produktové listy ke stažení.

BEZPEČNOSTNÍ LIST KYSELINA SÍROVÁ 96% - PDF Free Downloa

  1. Bezpečnostní list KYSELINA SÍROVÁ PRO ANALÝZU TUKU V MLÉCE 91% stáhnout stáhnout Vločkovač kartuše stáhnout stáhnout Podkategorie . Antikorozní nátěry a spreje. Vysoce kvalitní antikorozní nátěry a spreje jsou vyvíjené řadu let a vyráběné z originálních receptur a jsou vhodné zejména pro použití v automobilovém.
  2. Kyselina orthofosforečná 75% rozrok NPK-P 2 mg/m3 Kyselina sírová 96% 7664-93-9 PEL 1 mg/m3 NPK-P 2 mg/m3 Peroxid vodíku 35% roztok 7722-84-1 PEL 1 mg/m3 NPK-P 2 mg/m3 Strana 4/9 Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2013 (10.0.8014) www.rokservis.c
  3. Kyselina sírová je v koncentrovaném stavu hustá olejnatá kapalina, neomezeně mísitelná s vodou.Ředění této kyseliny je silně exotermní proces. Koncentrovaná (96-98%) má silné dehydratační a oxidační účinky (zvlášť za horka). Je hygroskopická, tj. pohlcuje vodní páry.Je velmi nebezpečnou žíravinou, způsobuje dehydrataci (zuhelnatění) organických látek
  4. Kyselina askorbová: Kyselina citronová: Kyselina citronová potravinářská: Kyselina dusičná: Kyselina fluorovodíková: Kyselina fosforečná: Kyselina chlorovodíková: Kyselina mravenčí: Kyselina octová: Kyselina sírová 96%: Kyselina sírová AKU: Kyselina solná: Laguna Zazimovač bazénů: Letní směs do ostřikovačů: Líh.
  5. Kyselina sírová 7664-93-9 0,05 mg/m3 - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), resp. kůži Ethylenglykol 107-21-1 50 mg/m 3 100 mg/m 3 při expozici se významně uplatňuj

PODNIKU. Kyselina sírová 2,5M vodný roztok ODDÍL 2 ..

Bezpečnostní list BL_kyselina_sirova.pdf. Title: Portál krizového řízení HZS JmK - Kyselina sírová Author: Portál krizového řízení HZS JmK - https://www.krizport.cz Subject: Portál krizového řízení HZS JmK - Kyselina sírová Created Date BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: Revize: Strana: 08.06.2005 13.6.2008 1 / 5 Název výrobku: Kyselina sírová dle Gerbera 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku GHC pH MÍNUS 15% - BEZPEČNOSTNÍ LIST Bezpečnostní list dle přílohy II Nařízení Komise (EU) 2015/830 Strana 1 (celkem 17) Chemický název látky: kyselina sírová, akumulátorová Registrační číslo CAS: 7664-93-9 Označení EC (EINECS): 231-639-5 Registrační číslo REACH: 01-2119458838-20.

PRECHEZA,a.s. Přerov - BEZPEČNOSTNÍ LIST - MSD

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění 4WASTE Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. kyselina sírová Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Pohlaví Orálně LD₅₀ OECD 401 2140 mg/kg Potka Nedoporučená použití: Kyselina sírová se vždy přidává do vody (nikdy ne naopak), pomalu, za míchání. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Distributor do ČR: Astral-bazénové příslušenství, s.r.o., Doubravice 86, 25170 Dobřejovic Bezpečnostní piktogramy Korozivita (GHS05) Signální slovo Nebezpeí Komponent(y) určující nebezpečí k etiketování KYSELINA FOSFOREýNÁ 14 % ; CAS íslo : 7664-38-2 KYSELINA SÍROVÁ 6 % ; CAS íslo : 7664-93- Kyselina sulfosalicilová-5 dihydrát p.a. p.a. 1000 g: 1179 Kč: Kyselina sulfosalicilová-5 dihydrát p.a. p.a. Kyselina sírová 90-91% dle Gerbera p.a. 1000 ml: 99 Kč: Kyselina sírová 90-91% dle Gerbera p.a. Kyselina sírová 96% p.a. 1000 ml: 130 Kč: Kyselina sírová 96% p.a. Kyselina sírová ch.č. 1000 ml: 108 Kč: Kyselina. BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění změn nařízením (EU) 2015/830) Obchodní název: JEL Kyselina sírová,C10-14 alkylester, sodná sůl, Alkylsulfát sodný Číslo CAS 85586 -07 8 DNEL pracovníci Cesta expozice Krátkodobá expozice, lokáln

Noviny Synthesia 11/2019 by Synthesia, a

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC kyselina sírová 7664-93-9 1 mg/m3 2 mg/m3 Při expozici se významně . BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC. Obsahuje: kyselina fosforečná, kyselina sírová, peroxid vodíku. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: ve znění Nařízení Komise (EU) č. 830/2015 2 z 7 Název výrobku: DEMAX K Datum vydání: 28. 2. 2020 Datum revize: - Revize č. Kyselina sírová (mlha koncentrované kyseliny) 7664-93-9 0,05 / - I - Kyselina sírová, jako SO 3 7664-93-9 1 / 2 I - Poznámka I: dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle směrnice č. 2000/39/ES, ve znění pozdějších předpisů CAS Název látky 8 hodin Krátká dob

BEZPEČNOSTNÍ LIST Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší kyselina sírová Chemická charakteristika 3.2. Směsi 3. Složení/informace o složkách Kódy Pozn. doplň. standard-ních vět o nebezpeč-nosti Kódy standard-ních vět o nebezpeč-nosti. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Kyselina sírová, mono-C12-14-alkyl estery, sodné soli Sladká voda 0,131 mg/l Sladká voda - přerušovaný 0,036 mg/l Mořská voda 0,013 mg/l Čistírna odapdních vod 1,35 mg/l . BEZPEČNOSTNÍ LIST Toto jsou internetové stránky společnosti PRECHEZA a.s., se sídlem nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, 75002 Přerov, IČO: 26872307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 2953

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění B3 Additive 2.2 Prvky označení Výstražný symbol nebezpečnosti Signální slovo Nebezpečí Nebezpečné látky Peroxid vodíku octová kyselina peroxyoctová kyselina kyselina sírová Standardní věty o nebezpečnost Bezpečnostní list BOHLE AG BriteGuard Surface ACTIVATOR Datum revize: 26.06.2018 Kód produktu: BO5835000 Strana 6 z 8 11.1 Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita Číslo CAS Název Postup expozice Dávka Druh Pramen Metoda 75-75-2 Methansulfonová kyselina LD50 >1000 Potkan mg/kg orální 7664-93-9 Kyselina sírová LD50. Doplň obrázek a vysvětli, jak správně ředíme kyseliny. Kdo na obrázku neporušuje bezpečnost Kyselina: a) sírová b) uhličitá c) siřičitá d) dusičná e) chlorovodíková. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů Datum vydání: 19. 10. 2012 Datum revize: 31. 01. 2018 Číslo produktu: VBSDPXXXX98-CLP Nahrazuje verzi z: 06. 11. 2017 Verze: 8.0 Strana: 3 z 16 Název látky nebo směsi: KRYSTAL PINE SANAN Kyselina sírová, mono-C12-14.

Odpovědnost za bezpečnostní list: info@henkel.cz 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace nouzové tel. číslo pro celou ČR - nepřetržitě 2 2491 9293, 2 2491 5402 Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli 85586-07-8 287-809-4 01-2119489463-2 Bezpečnostní list Balení KYSELINA SÍROVÁ AKUMULÁTOROVÁ 38% Bezpečnostní list Balení. BEZPEČNOSTNÍ LIST kyselina dusičná Nebezpečné látky Standardní věty o nebezpečnosti H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P260 Nevdechujte páry. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ.

Labar Kyselina sírová akumulátorová 38 % 1200 g - Při

BEZPEČNOSTNÍ LIST mg/m3 ppm mg/m3 ppm Název látky (složky) Číslo CAS PEL NPK-P Poznámka Limitní hodnoty Česká republika 7664-93-9 0,05 I kyselina sírová (mlha koncentrované kyseliny) Poznámka I dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůž 4 - Bezpečnostní list kyselina sírová. 5 - Některá vyjádření státní správy k projektu. 6 - Údaje z Povodí Moravy Q ř, 20 a 100 a další podklady. 7 - Letecký snímek lokality. 11 - Přehled použité literatury a dalších zdrojů. G. Shrnutí netechnického charakteru . Předmětem záměru jsou

BEZPEČNOSTNÍ LIST Varování Signální slovo Výstražný symbol nebezpečnosti 2.2. Prvky označení síran železnatý (Index: 026-003-00-7; CAS: 7720-78-7) kyselina sírová (Index: 016-020-00-8; CAS: 7664-93-9) Nebezpečná látka Standardní věty o nebezpečnosti H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži GHC pH MÍNUS SUPER - BEZPEČNOSTNÍ LIST Bezpečnostní list dle přílohy II Nařízení Komise (EU) 2015/830 Strana 1 (celkem 18) Chemický název látky: kyselina sírová, koncentrovaná Registrační číslo CAS: 7664-93-9 Označení EC (EINECS): 231-639-5 Registrační číslo REACH: 01-2119458838-20. Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 231-639-5 Kyselina sírová < 0,7 % 7664-93-9 C R35 Skin Corr. 1A, H314 Organické látky 0 % Plné znění uvedených R-vět najdete v odstavci 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Všeobecné pokyny Projevují-li se zdravotní potíže, v případě. Labar Kyselina sírová akumulátorová 38% 1200 g - Pri objednaní tohto výrobku nutné doložiť živnostenský list, Kategorie: Kyseliny, žieravin BEZPEČNOSTNÍ LIST/podle přílohy Nařízení komise (EU) č. 830/2015/ Pisoárové tablety Fresh40 Floral Datum vydání: 28. 7. 2014 Datum revize: 8. 12. 2017 Verze: 2 strana: 1/7 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: Pisoárové tablety Fresh40 Floral Obsahuje: Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4 -C10 13 sek alkyl deriváty.

Kyselina amidosulfonová se používá jako kyselá čisticí látka a to jak v čisté formě, tak jako složka různých směsí hlavně pro čištění kovů a keramiky. Často se používá na odstranění rzi a vodního kamene namísto těkavější a žíravé kyseliny chlorovodíkové, je běžnou složkou domácích přípravků na. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění pH minus P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P280 Používejte ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla BEZPEČNOSTNÍ LIST Zpracovaný dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) datum vydání: 23.07.2007 datum revize: 23.07.2007 KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ (SOLNÁ) 31 % 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název látky nebo p řípravk

Rutosidum trihydricum, occurrences

BEZPEČNOSTNÍ LIST Bee-safe Datum revize: 14. 1. 2014 Revize č.:Vydání 2. Strana 2 z 8 R-věty R34 Způsobuje poleptání. S-věty S2 Uchovávejte mimo dosah d ětí. S36/37/39 Používejte vhodný ochranný od ěv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli čejov Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830 Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) 10.07.2019 (Verze: 1.0) CS (čeština) 2/9 : P101 -Je li nutná lékařská pomoc, mějtepo ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

HOKR

Kyselina sírová - Wikipedi

Kyselina solná do bazénu. Kyselinu solnou je možné využít i do bazénů, v nichž slouží ke snížení pH vody. Ke snížení pH vody z alkalického na kyselé lze použít obyčejnou 31% kyselinu chlorovodíkovou/solnou (HCl). Pro snížení pH o hodnotu 1,0 v bazénu o objemu 40 m3 jsou třeba 2 litry kyseliny solné Kyselina akumulátorová, láhev 1L - Při objednání tohoto výrobku, nutno doložit živnostenský list Používá se pro Labar kyselina sírová 38% používaná jako elektrolyt k plnění suchých údržbových olověný Kyselina sírová (Index: 016-020-00-0) Nebezpečné látky Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší Směs níže uvedených nebezpečných látek ve smyslu platných zákonů a nařízení, viz seznam v oddílu 16. Chemická charakteristika 3.2. Směs

Kyselina sírová VW

BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 28. 5. 2008 Nahrazuje verzi č./ze dne: Stránka 6 z 13 Datum revize: 25. 4. 2016 Verze číslo: 3.0 13. 11. 2014 Název výrobku: INPOSAN FLOOR BASIC 300 Specifikace výrobku: přípravek na mytí podlah Dodecylbenzensulfonová kyselina CAS: 85536-14-7 DNEL pracovníci spotřebitelé cesta expozice dlouhodob kyselina sírová 231-639-5 7664-93-9 10 - 20 C; R35 (1) kyselina fosforečná 231-633-2 7664-38-2 5 - 10 C; R34 [1] Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí Kyselina sírová. Nebezpečnost Požár Přípustné limity Reaktivita Příznaky První pomoc Ochrana obyvatelstva Bezpečnostní list. CAS:. Bezpečnostní list podle nařízení 1907/2006/ES, ve znění přílohy II nařízení kyselina sírová 98% Skin Corr. 1A, H314 <100% ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc · 4.1 Popis první pomoci · Všeobecné pokyny: S výrobkem je potřebné zacházet jen podle pokynů uvedených na obalu. V případě, že se projeví zdravotn

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Absorbovaná, zředěná kyselina sírová: - Vypít velké množství vody. - Nevyvolávat zvracení. - Podání aktivního uhlí. - Ihned přivolejte lékaře. Olověná pasta: - Vypláchnout ústa. - Konzultovat lékaře. Při požit Kyselina sírová 500 ml: Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách. Dokumenty. Bezpečnostní list: Kyselina sírová 33%. Základní chemická surovina pro obecně známé použití. Používá se jako elektrolyt do olovněných akumulátorů, k úpravě vody

Labar Kyselina solná chlorovodíková 31% technická 1 l

Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli 85586-07-8 Akutní toxicita odhadem 500 mg/kg Odborný posudek Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli 85586-07-8 LD50 500 - 2.000 mg/kg potkan EU Method B.1 bis (Acute Oral Toxicity) Alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, sírany, sodné soli 68891-38-3 LD5 BEZPEČNOSTNÍ LIST LAVOSEPT chloristany, manganistan draselný / kyselina sírová, kyselina chloristá, kyselina manganistá, oxidy fosforu, kyselina dusičná, oxid dusičitý, hexafluorid uranu, peroxid vodíku. Nesmí přijít do styku s poživatinami Kyselina sírová Kód produktu: 00377-0087_11 Robert Bosch GmbH Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum revize: 10.12.2020 Číslo revize: 1,2 Po požití: Nebezpečí perforace jícnu a žaludku

Kyselina sírová chemicky čistá Ve strojírenství, chemickém a automobilové průmyslu. Obrázek: Výstražné symboly: Soubory: bezpečnostní list. zpět na produkty. Hledání produktů. Bezpečnostní list Dle Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Sírová kyselina, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli > 100 Metoda není uvedena Údaje k látce, mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti, jsou-li k dispozici BEZPEČNOSTNÍ LIST neuvedeno Kyselina sírová je silný oxidant a reaguje bouřlivě s hořlavinami, redukčními činidly, vodou, organickými sloučeninami, hydroxidy. Reakce s kovy závisí na použité koncentraci. Při kontaktu s alkáliemi reaguje bouřlivě. Kontakt s kovy za přítomnosti vody nebo vlhkosti vede ke vzniku vodík Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Předpokládané použití: Prostředek k ošetření podlah 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Henkel ČR, spol. s r.o. U Průhonu 10 17004 Praha 7 CZ Tel.: +420 (2) 2010 111

BEZPEČNOSTNÍ LIST Zdroj Stanovení hodnoty Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostředí Kyselina sírová...% Crangon BRENN crangon EC 50 korýš 70-80 mg/l 48 hod EC 50 58 mg/l 120 hod BRENN aktivovaný kal Zdroj Stanovení hodnoty Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostředí Síran cínatý KORINE K Řasy Ukazatel růstu. KYSELINA SÍROVÁ ES BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady ES č.1907/2006 a Nařízení Rady (EU) č 453/2010) Název výrobku: ALU-KLAR datum vydání: 09. 01. 2015 revize: 02. 11. 2015 Strana 3 ze 9. Bezpečnostní upozornění Korozivní/žíravé 7664-93-9 kyselina sírová 15% Číslo ES: 231-639-5 Indexové číslo: 016-020-00-8. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít BEZPEČNOSTNÍ LIST Dilac CIP Standardní věty o nebezpečnosti: kyselina sírová 231-639-57664-93-901-2119458838-20Korozivní pro kovy 1 (H290) Skin Corr. 1A (H314) C;R35 3-10 peroxid vodíku 231-765-07722-84-101-2119485845-22Acute Tox. 4 (H302) STOT SE 3 (H335) Aquatic Chronic

Kyselina sírová (mlha koncentrované kyseliny) 7664-93-9 0,05 — I — Kyselina sírová, jako S03 7664-93-9 1 2 I — Poznámka I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů: nejsou stanoven Bezpečnostní list je vyhotoven v souladu s nařízením (EU) č. 2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Sírová kyselina, mono-C12-18-alkylestery, sodné soli. [CAS 68955-19-1] BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady č.1907/2006 (REACH), v platném znění sírová kyselina, mono-C12-18-alkylestery, sodné soli 1-2 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Katalog č. 109970 Název výrobku Kyselina chlorovodíková for 1000 ml, c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titrisol® Bezpečnostní listy pro katalogová čísla jsou k dispozici také na www.merckgroup.com Strana 8 z 24 Omezování expozice životního prostředí Nenechejte vniknout do kanalizace Kyselina sírová a hydroxid sodný v městské kanalizaci. Podmínkou je, aby umyvadlo bylo naplněné vodou a abyste při prošťuchování ucpali i bezpečnostní odtok (takovou tu malou díru u okraje umyvadla). Nestlačitelnost vody přenáší rázy způsobené smáčknutím zvonu na vodu v odpadu. Voda je pumpována nahoru a dolů a.

Bezpečnostní list - Kyselina sírová AKU. Bezpečnostní list - Kyselina sírová 96 % (288,4 kB) Bezpečnostní list - Kyselina sírová 96 %. Bezpečnostní list - Kyselina šťavelová (281,4 kB) Bezpečnostní list - Kyselina šťavelová. Bezpečnostní list - Manganistan draselný (1,6 MB) Bezpečnostní list - Manganistan draseln Bezpečnostní list strana 2/8 podle 1907/2006/ES, Článek 31 verze 3 Datum tisku: 26.08.2015 Obchodní označení: BaktoStop barier Revize: 26.08.2015 3.2 Směsi Popis: Směs obsahuje následné látky. Obsažené látky: CAS : 25655-41-8 Povidoniod 5 % CAS : 85586-07-8 EG č.: 2878094 Kyselina sírová, Mono-C12-14-alkylester BEZPEČNOSTNÍ LIST neuvedeno Kyselina sírová způsobuje těžká popálení, zejména očí.Kyselina sírová posouvá pH vody do kyselé oblasti a tím ohrožuje vodní organismy.Možné nesprávné použití směsi: Při manipulaci s cínovanými předměty používejt

Kyselina sírová - České nápady c

Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list Adresa www stránek www.severochema.cz Email liberec@severochema.cz Fax 485151291 Telefon 485341911 Česká republika oxidy síry (SOx) a Kyselina sírová. Nevdechujte zplodiny požáru, mohou být velmi nebezpečné při vdechnutí BEZPEČNOSTNÍ LIST Nebezpečí Signální slovo Výstražný symbol 2.2. Prvky označení reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty a benzensulfonová kyselina, 4-methyl- a hydroxid sodný sírová kyselina, mono-C12-18-alkylestery, sodné soli Nebezpečné látky Standardní věty o nebezpečnosti H315. Při objednání tohoto výrobku, nutno doložit živnostenský list ! Labar kyselina sírová 38% používaná jako elektrolyt k plnění suchých údržbových olověných akumulátorů, např. autobaterie, motobaterie apod. Nepoužívá se k doplnění stavu hladiny elektrolytu, k tomuto účelu slouží destilovaná voda SANS BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ( ES ) 1907/2006 INPOSAN NA NÁDOBÍ ELE ODDÍL 3. Složení / informace o složkách: 3.2. Směsi: Identifikátor složky: Název Indexové číslo Číslo CAS Číslo ES (EINECS) Obsah v (%) Klasifikace (67/548/EHS) R-věty Klasifikace (CLP) H-věty Sodná sůl ethoxysulfátu mastného alkohol

2 ks - Bolotov balzam (500 ml) 1 300,00 Kč. S DPH. Pro ošetřování listů tropických rostlin. Před použitím nutno ředit 1:50. Složení: 90% destilovaná voda, 0,1% kyselina chlorovodíková, 0,1% kyselina sírová, 9,7% hroznový ocet, 0,1% nitroglycerin. Pro ošetřování listů tropických rostlin Kyselina sírová. Nebezpečnost Vzhled/skupenství Vlastnosti Věty o nebezpečnosti Detekce Ochranné prostředky pro zásah Likvidace Požár Přípustné limity Reaktivita Příznaky První pomoc Ochrana obyvatelstva Bezpečnostní list. CAS: 7664-93-9 ; kyselina pikrova.txt - PDF Free Downlo

Bolotov balzam (500 ml) 700,00 Kč. S DPH. Pro ošetřování listů tropických rostlin. Před použitím nutno ředit 1:50. Složení: 90% destilovaná voda, 0,1% kyselina chlorovodíková, 0,1% kyselina sírová, 9,7% hroznový ocet, 0,1% nitroglycerin. Pro ošetřování listů tropických rostlin. Před použitím nutno ředit 1:50 Bezpečnostní list DeLaval PeraDis EU2082 Podle směrnice č. 1907/2006 (č. 453/2010) Datum přípravy 25-XI-2014 Datum revize: 28-IX-2017 Číslo revize: 1.5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku DeLaval PeraDis Obsahuje Peroxid vodíku, Peroxyacetic acid; Kyselina octová 1.2 BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830) kyselina sírová, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli** D-Glukopyranźa, oligomery, decyl oktyl glykosidy geraniol 203 01 citronellol 0