Home

DDT vzorec

Dichlórdifenyltrichlóretán - Wikipédi

 1. ddt, hch) halogenderiváty patří mezi hospodářsky významné sloučeniny, mnnohé z nich však mají nežádoucí vedlejší účinky, o kterých se v době jejich vzniku nevědělo, např. insekticid DDT - používaný v ohromných množstvých při potírání malárie, polychlorované bifenyly (PBC) , freony nebo dioxiny (patří k.
 2. Soubor:DDT.svg. Velikost tohoto PNG náhledu tohoto SVG souboru: 800 × 481 pixelů. Jiná rozlišení: 320 × 193 pixelů | 640 × 385 pixelů | 1 024 × 616 pixelů | 1 280 × 770 pixelů | 2 560 × 1 540 pixelů | 1 052 × 633 pixelů. Tento soubor pochází z Wikimedia Commons. Níže jsou zobrazeny informace, které obsahuje jeho.
 3. DDT byl poprvé syntetizován již v roce 1874 rakouským chemikem Othmarem Zeidlerem.Jeho insekticidní účinky však objevil až švýcarský chemik Paul Hermann Müller v roce 1939, kterému byla v roce 1948 udělena Nobelova cena za fyziologii a medicínu. Od druhé světové války byl DDT používán v masovém měřítku. Sloužil jako přípravek k hubení škodlivého hmyzu v.

Geometrický (konfiguraní) vzorec znázoruje prostorové uspoádání atom, iont nebo molekul. oxid uhliitý voda fosfan oxid uhelnatý chlorovodík fluorid sírový Krystalochemický (koordinaní) vzorec vyjaduje koordinaní ísla, tj. poet atom, iont nebo molekul, které bezprostedn obklopují uritý atom v krystalové struktue později je DDT zakázáno • PCB - C12 H10-xClx - chemicky stálé, tepelně odolné, přilnavé a nehořlavé krystalické látky - dříve používány jako aditiva barev a laků - netoxické karcinogeny, které se kumulují v tuku, mase a mléce chovaných zvířat Obr. č. 5: Vzorec DDT [6] dostupné z

Strukturální chemický vzorec pesticidu ddt — Stock Vektor

 1. ulého století. V Československu bylo DDT zakázáno v roce 1974, ale ještě několik let se používalo například pro likvidaci vši vlasové. DDT je velmi účinné pro likvidaci komárů rodu Anopheles, vektorů.
 2. Test vyzkoušen 5356 krát, průměrný výsledek je 48.5%. Protijedem methanolu je: ethanol. voda. DDT. vzorec dnes již prakticky nepoužívaného hnojiva DDT je: P,P dichlordifenyltrichlormethylme than. 1-methyl-2,4,6-trinitrobenzen. benzen-1,2-diol
 3. cas: 50-29-3 einecs: 200-024-
 4. Třídění a názvosloví freonů a halonů Názvosloví freonů. Jako všechny organické sloučeniny, i freony se dají popsat pomocí IUPAC názvosloví, tedy tzv. systematickým názvem
 5. DDT, plným názvem dichlordifenyltrichlorethan, je aromatická halogensloučenina.Je jedním z nejstarších a nejznámějších insekticidů.V čisté formě je to bezbarvý nebo bílý krystalický prášek, velmi slabé aromatické vůně, velmi špatně rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v některých organických rozpouštědlech a v tucích
 6. CHEMICKÉ LÁTKY V DOMÁCNOSTI Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ro čník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Vzd ělávací oblast: Člov ěk a p říroda / Chemie / Chemie a spole čnost 1 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republik
 7. Obrázek 22 - Vzorec kvarterního esterquatu [57].....46 Obrázek 23 - Obecná alkalická hydrolýza esterů [58] 46 Obrázek 24 - Znečištěná indická řeka Yamuna toxickou pěnou z průmyslových výro

Chemický vzorec DDT — Stock Fotografie © Makaule #6958235

Chlór - Wikipédi

 1. DDT. Sumární vzorec: C 14 H 9 Cl 5 Látkové množství: 354 g/mol Teplota tání: 107 °C Teplota varu: 260 °C Hustota: ? g/cm 3 Bezpečnostní upozornění: Toxický při požití. Podezření na karcinogenní účinky
 2. ovanou potravou) nebo inhalačně. Kůží se vstřebává špatně, rychlost se ovšem zvyšuje, pokud je kůže mastná. Většina DDT má větší velikost aerosolových částic, proto se po inhalaci usazuje hlavně v horních cestách dýchacích
 3. Vzorec yperitu. Kapalina bez barvy a zápachu. DDT - plným názvem: 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan insekticid používaný na ošetřování zemědělských plodin a na likvidaci přenašeů infekních chorob (Anopheles). v EU není vyráběn a používán, v bývalém eskoslovensku byl

Halogenderiváty - Tiscali

Čeština: Strukturní vzorec DDT. Español: Molécula del DDT, Dicloro-Difenil-Tricloroetano. Data: 22 Trìulas 2006: Mitza: Traballu pròpriu: Autore: Lukáš Mižoch: Licèntzia (Comente torrare a impreare custu documentu) viz níže: Litzèntzia. Public domain Public domain false false Strukturní vzorec DDT[9] Obrázek 3. Strukturní vzorec HCH[9] Obrázek 4. Strukturní vzorec HCB[9] 8/28 2.3.1 Vlastnosti Pesticidy, které v praxi našly uplatnění, reprezentují mimořádně početné a pestré spektrum chemických sloučenin. To se samozřejmě promítá i v široké variabilitě jejic 65. Napište vzorec dibenz(a,h) antracenu. 66. Napište vzorec antracenu. 67. Napište vzorec pyrenu. 68. Kde se vyskytují polycyklické aromatické uhlovodíky. 69. Co znamená zkratka DF? Napište název a strukturní vzorec této látky. 70. Co znamená zkratka DD? Napište název a vzorec této látky

Soubor:DDT.svg - Wikipedi

strukturní vzorec insekticidu DDT DDT je zkratka sloučeniny dichlordifenyltrichlorethan nebo 1,1,1-trichlor-2,2-bis( p -chlorofenyl)ethan (ClC 6 H 4 ) 2 CH(CCl 3 ), jeden z nejstarších a nejznámějších insekticidů DDT Polyvinylchlorid. PVC tetrachlormethan Vysvětli pojmy a uveď příklad takové látky: Napiš vzorec : 1,1- dichlorethan 1,2,3-trijod- 1,3- butadien pentyn. cyklobutan 1,1-dichlor- 2brom- pentyn tetrafluormethan. Doplň vazby mezi uhlíky a napiš název uhlovodíku DDT; pesticidy; Interakce slabé vazebné které mají stejný sumární vzorec, ale liší se uspořádáním atomů v molekule. Izotop jsou různé nuklidy téhož prvku. Atomy určitého izotopu obsahují atomová jádra o určitém protonovém a určitém nukleonovém čísle.Nukleonová čísla dvou izotopů téhož prvku jsou různá

Dichlordifenyltrichlorethan na dně mořském. Zveřejněno 04.May.21. Nedávno jsem ve zprávách zachytila článek o tom, že kus od pobřeží Kalifornie v několikasetmetrové hloubce výzkumníci nalezli barely s toxickým odpadem z výroby DDT. A nebylo jich málo - zatím je odhad tak půl milionu kusů Poločas rozpadu je doba (časový interval), za kterou se rozpadne polovina přítomných jader redioaktivního nuklidu. Poločas rozpadu je nezávislý na původním množství radiaktvní látky a není možné ho ovlivnit změnou vnějších faktorů, například zvýšením teploty. Závisí výhradně na daném nuklidu a je pro něj. 1. Nejrozší řen ější um ělou hmotou na Zemi je 2. Halogeny p ůsobí v molekule uhlovodíku záporným efektem. 3. Slou čeniny obecného vzorce RMgX se ozna čují jako. Pesticidy. Pesticidy je souhrnné označení pro výrobky používané na ochranu užitkových organismů, materiálů, potravin i lidského zdraví před organismy, které se přemnožily nebo se vyskytují v místech, kde nám škodí. Podle účelu použití rozdělujeme pesticidy do různých skupin, z nichž jsou nejdůležitější.

DDT. TNT. nitrobenzen. všechny uvedené sloučeniny obsahující v molekule atom dusíku Amoniové soli vznikají reakcí: aminů s kyselinami. aminů s alkoholy. aminů s hydroxidy. nitrosloučenin s kyselinami. nitrosloučenin s hydroxidy Základem azobarviv je azobenzen vyjádřený vzorcem: C5H6N2. C6H5N=NC6H5. C6H5N-NC6H5. C6H6N=NC6H5. O ještě nedávno v reklamě vychvalovaném triclosanu jsme informovali už dvakrát. Poprvé když vyšlo najevo, že mýdla presentovaná veřejnosti jako antibakteriální, ve skutečnosti pro choroboplodné zárodky hrozbou nejsou. Podruhé, když jsme nabyli dojmu, že je někde něco špatně, když se mýdla s triclosanem ve světě zakazují a naše lékárny je doporučují

DDT - cs.LinkFang.or

předchůdce DDT (1,1-bis(4-chlorfenyl)-2,2,2-trichlorethanu) byla zjištěna nežádoucí kumulace v živé přírodě a Obecný vzorec je R - SO 3 H. R S O H O O G G Názvosloví sulfonových kyselin CH 3 CH 2 SO 3 H ethansulfonová kyselina benzensulfonová kyselina SO 3 H DDT je zkratka sloučeniny dichlordifenyltrichlorethan nebo 1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorofenyl)ethan (ClC 6 H 4) 2 CH(CCl 3), jeden z nejstarších a nejznámějších insekticidů. strukurní vzorec insekticidu DDT. DDT byl poprvé syntetizován již v roce 1874 DDT jako spása. Píše se rok 1995 a nad americkými lesy přelétají práškovací letadla, z nichž se po tunách sype organochlorid s téměř nevyslovitelným názvem 1,1,1-trichlor-2,2-bis (4-chlorfenyl)ethan. Zato zkratka DDT je libozvučná, a proto se jí media bez problémů ujmou. Jedná se o jeden z nejstarších a. Deriváty Druh derivátu Obecný vzorec Příklad. DDT - dichlordifenyltrichlorethan. znám už v 19. stol., až před 2. světovou válkou bylo zjištěno, že působí jako insekticid. rozšířilo se po celém světě - nejvíce v tropických oblastech, kde pomohlo vymýtit př. malárii DDT; dichlor-difenil-trichlorethan se používal také jako insekticid a byl stažen ze stejného důvodu jako Lindan. Polychlorované bifenyly PCB ; polychlorované bifenyly se používali jako hydraulické kapaliny, na zlepšení odolnosti barev, jako změkčovadlo do plastů ale přišlo se na to, že se opět jedná o kumulativní jed

stechiometrický (empirický) vzorec molekulový souhrnný (sumární) vzorec funkční (racionální) vzorec strukturní (konstituční) vzorec strukturní elektronový vzorec geometrický vzorec. 5 konfigurační vzorce (DDT, freony, teflon, polyvinylchlorid) Nitrosloučenin elektŘina a magnetizmus x. faradayův indukční zákon obsah 10 faradayŮv indukČnÍ zÁkon 2 10.1 faradayŮv indukČnÍ zÁkon 2 10.1.1 magnetickÝ tok 2 10.1.2 lenzŮv zÁkon 4 10.2 elektromotorickÉ napĚtÍ zpŮsobenÉ pohybem 6 10.3 indukovanÉ elektrickÉ pole 8 10.4 dynamo 10 10.4 vÍŘivÉ proudy 11 10.6 shrnutÍ 12 10.7 dodatek: indukovanÉ elektromotorickÉ napĚtÍ a vztaŽnÁ. DDT-skupinová práce s textem (3+3+8 min) Každá skupina po 4 Ž dostane 1 odstavec ze článku o DDT (viz příloha 2) a jejím úkolem je shrnout ho, udělat si vlastní názor na DDT a vymyslet 1 otázku, kterou položí spolužákům jako kontrolu, zda je poslouchali. -sepsání + a - o DDT (4 min) Ž diktují pozitiva a negativa-zápis. (() Nakreslete vzorec thyroxinu: 3-[4-(4-hydroxy-3,5-dijodfenoxy)-3,5-dijodfenyl]-L-alanin. Srovnejte aciditu octové a trichloroctové kyseliny a vysvětlete rozdíl. Vysvětlete zkratky: PVC, PCB, DDT, CFC napiš plný název a napiš strukturní vzorec. Jaké má vlastnosti DDT. vysvětli pojem insekticid . kdy a kým byla tato látka objevena. kdo a kdy odhalil její účinky, co získal za tento objev. Proti čemu byla tato látka používána za druhé sv. války

dichlordifenyltrichloretan (DDT

3 - substituce a eliminace probíhají souběžně, záleží na reakčních podmínkách, která reakce převládne CH 3 - CH 2 - Br → NaOH;−NaBr CH 3 - CH 2 - Br nízká koncentrace NaOH (zřeď. rozt.) CH 3 - CH 2 - Br → NaOH NaBr;− 2H O CH 2 = CH 2 vysoká koncentrace NaOH (konc. rozt.) - připravují se synteticky substitucí vodíkových atomů nasycených. jako DDT, HCH, PCB pro lidský organismus? Tvoří 2,3-dichlorbut-2-en . izomery? Pokud ano, jaké? Který halogen se využívá k důkazu dvojné vazby? Vysvětli. Který halogen se využívá k důkazu škrobu? Co vzniká . spalováním PVC

Tento termín znamená, že látky, které mají stejný sumární vzorec (tedy stejné složení) mají odlišné řádání. To se projevuje i na odlišných fyzikálníc E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy Známé příklady jsou třeba freony nebo DDT. Mechanismy, které se v životním pro-středí uplatňují při likvidaci škodlivých látek, jsou na cizorodé sloučeniny krátké, a tu-díž trvá velmi dlouhou dobu, nežli se cizorodé látky přemění na látky méně škodlivé Vlastosti halogenderivátů uhlovodíků II. pokračování 2. PLASTY 1. ROZPOUŠTĚDLA 5. ZAKÁZANÉ LÁTKY 3. LÉKAŘSTVÍ 4. FREONY 3. LÉKAŘSTVÍ 1-brom,1-chlor,2,2,2-trifluorethan inhalační anestetika (narkóza) pokus se napsat vzorec sám klikni ke kontrole na obrázek Obrázek č.9 C Br F C F Cl 1-brom,1-chlor,2,2,2-trifluorethan F H antiseptika (ničí mikroorganizmy) jodoform.

Rozpustnost vzorec. Pokud bychom chtěli rozpustnost ještě snížit, je možné zvýšit koncentraci sulfidových aniontů přídavkem rozpustného sulfidu, např. nastavíme koncentraci S 2-na 0,1 mol.dm-3, tím se nám vztah pro K s změní: K s = [Ag +] 2 [S 2-] = (2x) 2. 0,1 x = 3,97.10-25 mol.dm-3. Rozpustnost Ag 2 S se přídavkem rozpustného sulfidu schématický vzorec bere za základ vzorec racionální, který ještě více zjednoduší tím, že v každém zlomu si domyslíme atom uhlíku a zbylé atomy vodíku. Mimoto více zachovává prostorové uspořádání molekuly. tab. 1 - nejpoužívanější druhy vzorců doplněné stručným popisem a ukázkam Účinky elektromagnetického pole na lidský organismus. 10.11.2015. Ing. Ivo Novák, MBA. Článek si klade za cíl seznámit čtenáře se základními otázkami účinků elektromagnetického pole (EMP) na člověka, s rozdílným hodnocením zdravotních rizik legislativou a různými skupinami odborníků a s neřešenými problémy. Vzorec na obrázku představuje látku, která náleží k: a) alkenům b) cykloalkenům c) arenům d) cykloalkanům. ethan e jinak nazývá: a) TBCE b) DDT c) yperit d) Lewisit. 116. (47) Vyberte správnou kombinaci látky a sumárního vzorce: a) ethanol C2H6O2 b) kyselina citronová C6H8O7 c) kyselina mravenčí C2H2O2 d).

organická chemie - Chemie — testi

Stejný vzorec vidíme i dnes u dětských nemocí, které se díky očkování přesouvají do vyššího věku se všemi riziky, vidíme to u EB viru (Epstein-Barrov vírus - pozn. red.), který u malých dětí nevyvolá téměř nikdy zvláštní symptomy, ale u puberťáků způsobí infekční mononukleózu V roce 2000 byla zveřejněna studie prokazující, že rozpadový produkt DDT působí jako endokrinní disruptor narušující funkci androgenů.U laboratorních potkanů prokázal inhibici vazby hormonů na tzv. androgenní receptor.V roce 2005 časopis Environmental Health Perspectives informoval o zvýšení výskytu tzv. intersexuálních žab v důsledku používání DDT

Stechiometrický vzorec udává z jakých prvků v jakém poměru je sloučenina složena . Molekulové vzorce souhrnné (sumární) udávají druh a počet atomů v dané molekule.Vzorce funkční udávají funkční skupiny atomů přítomných v molekule. nebo chlorované insekticidy jako DDT (1,1,1trichlor-2,2bis(4-chlorfenyl)ethan, či. ~ 3 ~ barviva - karotenoidy, methyloranž, chlorofyl juglon 5-hydroxy-1,4-naftochinon O OH O indigo pesticidy - herbicidy - fungicidy - zoocidy - insekticidy- biolit, DDT výbušniny - TNT NO 2 NO 2 O2N CH3 2,4,6-trinitrotolue The offering formula, also known under transliterated forms of its incipit as the ḥtp-ḏỉ-nsw or ḥtp-ḏj-nswt formula was a conventional dedicatory formula found on ancient Egyptian funerary objects, believed to allow the deceased to partake in offerings presented to the major deities in the name of the king, or in offerings presented directly to the deceased by family members

DDT – Wikipedie

a) Anion mangananový má vzorec MnO 43-. b) Mangananový anion disproporcionuje na anion manganistanový a kation manganatý. c) Reakcí vznikají i tři moly vody. d) Reakcí vzniká i jeden mol oxidu manganičitého. 18 Stechiometrické koeficienty u síranu železnatého a vody v následující rovnici jsou Dichlordiphenyltrichlorethan, abgekürzt DDT, ist ein Insektizid, das seit Anfang der 1940er-Jahre als Kontakt-und Fraßgift eingesetzt wird. Wegen seiner guten Wirksamkeit gegen Insekten, der geringen Toxizität für Säugetiere und des einfachen Herstellungsverfahrens war es jahrzehntelang das weltweit meistverwendete Insektizid. Allerdings reicherte es sich wegen seiner chemischen. 2. Ethyn lze připravit několika způsoby. Zapiš reakce chemickými rovnicemi. rozkladem methanu vzniká ethyn a vodík reakcí vody s karbidem vápenatým CaC2 se uvolňuje ethyn a vzniká hydroxid vápenatý reakcí methanu s kyslíkem vzniká ethyn, oxid uhelnatý a vodík ethyn vzniká syntézou z prvků 3 WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . أنا، مالِك حقوق تأليف ونشر هذا العمل، أجعله في النِّطاق العامِّ، يسري هذا في أرجاء العالم كلِّه. في بعض البلدان، قد يكون هذا التَّرخيص غيرَ مُمكنٍ قانونيَّاً، في هذه الحالة

Ddt Vw

Файл:DDT.svg от Уикипедия, свободната енциклопедия Направо към навигацията Направо към търсенет Vzorec Substitučný názov Triviálny/Iný názov 1,2,3,4,5,6-hexachlórcyklohexán HCH chlórbenzén - 1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl)etán DDT Chemické vlastnosti halogénuhľovodíkov. reaktivitu ovplyvňujú: polarita väzby: klesá od fluóru k jódu Buten - výroba syntetického kaučuku Alkadieny Obecné, fyzikální a chemické.

Tento vzorec znamená, že každá energie má nějakou váhu, a naopak, která se dá spočítat a to je dokonalý vzor. Díky tomu taky zjistí, jak moc je účinné to co dělají v elektrárnách a jestli dokážou být účinnější, a máme se k čemu zlepšovat, protože víme, že to má třebas stále např. 1% účinnost Heptachlor is a manufactured chemical and doesn't occur naturally. Pure heptachlor is a white powder that smells like camphor ().The less pure grade is tan. Trade names include Heptagran®, Basaklor®, Drinox®, Soleptax®, Termide®, and Velsicol 104®. Heptachlor was used extensively in the past for killing insects in homes, buildings, and on food crops, especially corn

Chloritan sodný (chemický vzorec NaClO2) je chemická sloučenina používaná zejména při výrobě papíru. WikiMatrix A més de la seva tendència a hidratar-se, el cloral és un bloc de construcció en la síntesi de l'insecticida DDT

Formule de DDT illustration de vecteurHalogenderivátyPPT - Pesticidy PowerPoint Presentation, free downloadPPT - HALOGENDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ PowerPoint Presentation